توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی ، دانشــکده کشــاورزی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایرلن

2 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

3 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 گروه علوم دامی و پرورشی کرم ابریشم دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

در این تحقیق، تنوع ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از پنج نشانگر ریزماهواره‌ برای مقایسه سطوح چند شکلی و درک روابط بین آنها مورد بررسی قرار گرفت. تمام جایگاه‌ها در دو جمعیت از تعادل هاردی- واینبرگ انحراف معنی داری را نشان دادند. متوسط تعداد آلل در جمعیت ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان به ترتیب 4 و 6/3 آلل بوده و از 3 آلل در جایگاه HMS1 مربوط به جمعیت ترکمن جرگلان تا 6 آلل در جایگاه ASB2 مربوط به جمعیت ترکمن صحرا متغیر بود. جایگاه AHT4 در دو جمعیت فاقد چند شکلی بود. میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب 366/0 و 668/0 در جمعیت ترکمن جرگلان و 316/0 و 685/0 در جمعیت ترکمن صحرا بود. میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده کمتر از هتروزیگوسیتی مورد انتظار در دو جمعیت موید همخونی بالای ناشی از آمیزش های کنترل نشده می باشد. فاصله ژنتیکی Nei بسیار کم (0647/0) برآورد شده بین دو جمعیت‎ می تواند به دلیل بنیان ژنتیکی مشترک و منشاء نژادی یکسان آنها و همچنین جریان ژنی موجود بین دو منطقه راز و ترکمن صحرا باشد.

عنوان مقاله [English]

Genetic Characterization of Two Iranian Turkoman Horse Populations from Turkoman Sahra and Turkoman Jergelan Regions

نویسندگان [English]

  • Sarira Behroozinia 1
  • Seyed Hossein Hosseini Moghaddam 1
  • Fazlollah Afraz 2
  • Alireza Sohrabi 1
  • Seyed Abolghasem Mohammadi 3
  • Saleh Shahbazi 1
  • Seyed Benyamin Dalirsefat 4
1 Department of Animal Science, College of Agriculture, Gilan University, Gilan, Iran
2 Animal Science Research Institute of the country
3 Department of Agriculture and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran
4 Department of Animal and Animal Sciences, Silkworm, School Agriculture, University of Guilan
چکیده [English]

This study compares diversity patterns of five microsatellite (SSR) markers in two Iranian native horse populations (Turkoman sahra and Turkoman Jergelan) to infer relationships between them and to compare levels of their polymorphism for use in conservation efforts. Two populations across microsatellite loci had significant deviations from Hardy-Weinberg equilibrium. Average number of alleles were 3.6 and 4 in Turkoman Jergelan and Turkoman sahra, respectively, varying from 3 (HMS1) in Turkoman Jergelan to 6 (ASB2) in Turkoman sahra. AHT4 locus was monomorph in two populations. Average observed and expected heterozygosity was 0.366 and 0.668 for Turkoman Jergelan and 0.316 and 0.685 for Turkoman sahra, respectively. The lower observed rather than expected heterozygosity confirms high inbreeding level in two populations. Estimates of Nei’s Genetic distance showed a low distance (0.0647) between two populations which may be caused by their common ancestor, genetic substructures and gene flow occurrence in Raz and Turkeman sahra regions.

CAPTCHA Image