برآورد پارامترهای ژنتیکی نسبت های کلیبر و صفات رشد در گوسفند کردی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این مطالعه از رکوردهای مربوط به صفات رشد گوسفندان نژاد کردی که طی سال های 1375 تا 1392 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند کردی واقع در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی جمع آوری شده بود، برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات رشد استفاده گردید. صفات مورد بررسی شامل افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در 4 دوره زمانی (تولد تا از شیرگیری، از شیرگیری تا 6 ماهگی، 6 تا 9 ماهگی و 9 تا 12 ماهگی) بود. مؤلفه‌های (کو) واریانس و پارامترهای ژنتیکی صفات مورد مطالعه با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و تحت 6 مدل حیوانی مختلف با استفاده از نرم افزار WOMBAT برآوردید گردید. پس از برازش مدل های حیوانی مورد استفاده، مناسب ترین مدل برای هر صفت بر اساس شاخص اطلاعات آکایک انتخاب شد. بر اساس نتایج، وراثت پذیری مستقیم صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر بر اساس بهترین مدل به ترتیب در دامنه 11/0 تا 13/0 و 11/0 تا 23/0 برآورد گردید. وراثت پذیری مادری و نسبت واریانس فنوتیپی ناشی از محیط دائمی مادری برای صفات قبل از شیرگیری به ترتیب 11/0 و 04/0(افزایش وزن روزانه) و 06/0 و 12/0 (نسبت کلیبر) به دست آمد. همبستگی ژنتیکی بین صفات افزایش وزن روزانه در دوره های مختلف در محدوده 18/0 تا 57/0 برآورد گردید. همبستگی های ژنتیکی بین صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در حد متوسط تا بسیار قوی برآورد شد. به نظر می رسد انتخاب برای نسبت کلیبر، ضمن افزایش سرعت رشد بره ها، باعث افزایش راندمان مصرف خوراک می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Genetic Parameters of Kleiber Ratio and Growth Traits in Kurdish Sheep

نویسندگان [English]

  • Davoud Ali Saghi 1
  • Alireza Shahdadi 2
1 Khorasan Agricultural and Natural Resources Research and Training Center
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction Kurdish sheep breed is one of the most important native breeds of Iran. They are fat-tailed, large-sized, well adapted to the mountainous regions in northern Khorasan province and mainly raising for meat production under pastoral production system (28). Feed efficiency is a major component in the profitability of the small ruminant enterprise, because quality of range and pasture is low in poor environmental conditions in Iran. Growth rate and feed efficiency are two traits of great economic importance in sheep production and also Kleiber ratio has been suggested to be a useful indicator for these traits (2). There was no information regarding genetic parameters for growth traits in Kurdish sheep. Thus, the main objective of the present research was to estimate (co)variance components and genetic parameters for pre- and post-weaning growth traits and Kleiber ratio in Kurdish sheep.

Material and Methods In this study, the records of growth traits from 5144 lambs (from 161 rams and 1982 ewes) were used. The data were collected during a 17-year period (1996–2013) in Kurdish sheep Breeding Station located in Shirvan city of northern Khorasan province. Traits investigated were average daily gain from birth to weaning (ADG0-3), average daily gain from weaning to six months of age (ADG3-6), average daily gain from six to nine months of age (ADG6-9), average daily gain from nine to twelve months of age (ADG9-12) and Kleiber ratios (KR) defined as:
KR1=ADG0-3/(BW3)0.75
KR2=ADG3-6/(BW6)0.75
KR3=ADG6-9/(BW9)0.75
KR4=ADG9-12/(BW12)0.75
Test of significance for the fixed effects to be included in the final functional model for each trait and calculation of least squares means was accomplished using GLM procedure of SAS software (24). The considered fixed effects were year of lambing (1996-2013), sex of lamb (male and female), type of birth (single and twin) and age of ewe (1–7 years old). (Co) variance components and genetic parameters were estimated applying restricted maximum likelihood (REML) method fitting six animal models using WOMBAT (18):
y =Xb+Zaa+e Model 1
y=Xb+Zaa+Zpepe+e Model 2
y =Xb+Zaa+Zmm+e Cov(a,m)=0 Model 3
y =Xb+Zaa+Zmm+e Cov(a,m)=Aσam Model 4
y =Xb+Zaa+Zmm+Zpepe+e Cov(a,m)=0 Model 5
y =Xb+Zaa+Zmm+Zpepe+e Cov(a,m)= Aσam Model 6
where y: is a vector of records, b: is a vector of fixed effects, a: is a vector of direct additive genetic effects, m: is a vector of maternal additive genetic effects, pe: is a vector of permanent environmental effects due to ewe, X, Za, Zm and Zpe are corresponding design matrices relating the fixed effects, direct additive genetic effects, maternal additive genetic effects and permanent environmental effects due to ewe to vector of y, respectively, e: is a vector of residual effects, and Cov(a,m): is the covariance between direct additive genetic and maternal additive genetic effects.
Akaike’s Information Criterion (AIC) was used for selecting the best model among the tested models (3):

Where logLi: is the maximized log likelihood of model i at convergence and pi: is the number of the parameters in each model. Model with the lowest AIC was considered as the best model for each trait. Estimation of genetic and phenotypic correlations was accomplished using multi-trait analysis (with model 1). The fixed effects included in the multi-trait animal models were those in single-trait analyses.

Results and Discussion The pre-weaning average daily gain in Kurdish lambs was 215.33±0.96 g, while this trait in post-weaning periods had a decreased trend. These values (especially in pre-weaning period) indicated that Kurdish lambs have a good potential for growth. Results from the analysis of variance of ADG and KR in different ages showed that birth year and sex of the lambs significantly influenced studied traits (P< 0.01). Type of birth had significant effect (P< 0.01) on ADG0-3, ADG3-6, KR1 and KR2. The effect of ewe age was significant for ADG0-3 and KR1. The significant effects of fixed factors on ADG and KR traits can be explained in part by differences in endocrine system of male and female lambs, limited uterine space (especially in young ewes), insufficient availability of nutrients during pregnancy and early lactation and competition for milk consumption between twin lambs.
The model including direct additive genetic effects, maternal genetic effects as well as maternal permanent environmental effects, without considering covariance between them (model 5) was determined as the most appropriate model for ADG0-3 and KR1. The most appropriate model for ADG3-6 and KR2 was included a maternal genetic effects as well as direct additive genetic effects, with considering covariance between them (model 4).
Direct heritability estimates for the considered traits were relatively medium ranging from 0.11 (ADG0-3 and KR1) to 0.19 (KR4). Estimated maternal heritability and ratio of maternal permanent environmental effects to phenotypic variance for ADG0-3 was 0.11 and 0.04, respectively. Estimated values for direct and maternal heritabilities of ADG traits were well consistent with some of the published values.Direct heritability estimate for KR1 was higher than maternal heritability and lower than ratio of maternal permanent environmental effects to phenotypic variance estimates (0.11, 0.06 and 0.12, respectively). The relatively low heritability estimates for the studied traits can be perhaps explained by the low nutritional management, low quality of pastures and harsh climaticb conditions, which result in a high environmental variance.
Genetic correlation among ADG traits varied from 0.18 (ADG3-6-ADG9-12) to 0.57 (ADG0-3-ADG3-6). Similar to our estimate, positive correlations between ADG traits have been reported by Abegaz et al. (2) for Horro sheep. Absoulate value of phenotypic correlation between ADG traits were 0.02 for ADG3-6-ADG9-12 to 0.23 for ADG0-3-ADG3-6. Positive genetic correlations between ADG0-3 and ADG3-6 in the presence of negative phenotypic correlations might have arisen as a result of compensatory growth mediated through environmental effects in lambs that were gaining at lower rates during the pre-weaning period. Direct genetic correlations among ADG and KR traits were positive and medium to high. Genetic correlation among ADG0-3-KR1, ADG3-6-KR2, ADG6-9-KR3 and ADG9-12-KR4 were 0.98, 0.99, 0.98 and 0.97, respectively. Estimates of phenotypic and genetic correlations for ADG and KR traits were in consistent with those obtained by Abegaz et al. (2).

Conclusion It was observed that maternal genetic models could better explain the genetic variation observed in pre-weaning traits. Estimates of phenotypic and genetic correlations among ADG and KR traits were high in magnitude. These results suggest that selection for Kleiber ratio can result in genetic improvement of growth rate as well as feed effeciency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Average daily gain
  • Genetic parameters
  • Kleiber ratio
  • Kurdish sheep
1- Abbasi, M. A, R. Abdollahi-Arpanahi., A. Maghsoudi., R. Vaez-Torshizi., and A. Nejati-Javaremi. 2011. Evaluation of models for estimation of genetic parameters and maternal effects for early growth traits of Iranian Baluchi sheep. Small Ruminants Research, 10:1-8.
2- Abegaz, S., J. B. Van Wyk., and J. J. Olivier. 2005. Model comparisons and genetic and environmental parameter estimates of growth and the Kleiber ratio in Horro sheep. South African Journal of Animal Science, 35:30-40.
3- Akaike, H. 1974. A new look at the statistical model identification. IEEE Trans. Automat. Control. 19:716-723.
4- Aliakbari, A., M. A. Abbasi, and A. Lavvaf. 2015. Maternal effects on average daily gain and kleiber ratio of Ghezel sheep in rural breeding systems. Journal of Animal Science Research, 25:109-121. (In Persian with English abstract).
5- Asadi Khoshoei, E., S. R. Miraei-Ashtiani., A. Turkmenzehi., Sh. Rahimi., and R. Vaez Torshizi. 2000. Evaluation of Kleiber ratio as one of criterion for selecting ram in Lori Bakhtiari sheep. Iranian Journal Agricultural Science, 30(4):649-655. (In Persian with English abstract).
6- Azizi, P., M. Ghaderzadeh., P. Azizi, F. Purbayramian., and E. Zandi. 2014. Genetic analysis of growth traits and Kleiber ratio in Moghani sheep breed. Journal of Livestock Research, 3:44-53. (In Persian with English abstract).
7- Badenhorst, M. A. 2011. The Kleiber Ratio as a possible selection for Afrino Sire Selection. Grootfontein Agricultural College Afrino Handleiding Vol 4:9-12.
8- Bergh, L., M. M. Scholtz., and G. I. Erasmus. 1992. Identification and assessment of the best animals: the Kleiber ratio (growth rate/metabolic) as a criterion for beef cattle. Proceeding of Australian Association of Animal Breeding and Genetics, 10:338-340.
9- Bosso, N. A., M. F. Cisse., E. H. van der Waaij., A. Fall., and J. A. M. van Arendonk. 2007. Genetic and phenotypic parameters of body weight in West African Dwarf goat and Djallonke sheep. Small Ruminants Research, 67:271-278.
10- Dixit, S. P., J. S. Dhillon., and G. Singh. 2001. Genetic and non-genetic parameters for growth traits of Bharat Merino lambs. Small Ruminants Research, 42:101-104.
11- Elfadilli, M., C. Michaux., J. Detilleux., and P. L. Leroy. 2000. Genetic parameters for growth traits of the Moroccan Timahdit breed of sheep. Small Ruminants Research, 37:203-208.
12- Eskandarinasab, M., F. Ghafouri-Kesbi., and M. A. Abbasi. 2010. Different models for evaluation of growth traits and Kleiber ratio in an experimental flock of Iranian fat-tailed Afshari sheep. Journal of Animal Breeding and Genetics, 127:26-33.
13- Fogarty, N. M. 1995. Genetic parameters for live weight, fat and muscle measurements, wool production and reproduction in sheep: A review. Animal Breeding Abstracts, 63:101-143.
14- ‎Foxpro, Version 2.6. 1993. Holding, Inc., All right reserved, Patent Pendling.‎
15- Galal, E. S. E., H. R. M. Metawi., A. M. Aboul Nega., and A. Abdel Aziz. 1996. Performance of factors affecting the small-holder sheep production system in Egypt. Small Ruminants Research, 19:97-102.
16- Hoque, M. A, M. Hosono., T. Oikawa., and K. Suzuki. 2009. Genetic parameters for measures of energetic efficiency of bulls and their relationships with carcass traits of field progeny in Japanese Black cattle. Journal of Animal Science, 87:99-106.
17- Kleiber, M. 1947. Body size and metabolic rate. Physiol. Rev. 27:511-541.
18- Maria, G. A., K. G. Boldman., and L. D. Van Vleck. 1993. Estimates of variances due to direct and maternal effects for growth traits of Romanov sheep. Journal of Animal Science, 71:845-849.
19- Matika, O., J. B. Van Wyk, G. J. Erasmus, and R. L. Baker. 2003. Genetic parameter estimates in Sabi sheep. Livestock Production Science, 79:17-28.
20- Meyer, K. 2012. WOMBAT, A program for Mixed Model Analyses by Restricted Maximum Likelihood. User Notes. Animal Genetics and Breeding Unit, University of New England Armidale, Australia.
21- Miraei-Ashtiani, S. R., S. A. R. Seyedalian., and M. Moradi Shahrbabak. 2007. Variance components and heritabilities for body weight traits in Sangsari sheep, using univariate and multivariate animal models. Small Ruminants Research, 73:109-114.
22- Mohammadi, H., M. Moradi Shahrebabak., H. Moradi Shahrebabak., A. Bahrami., and M. Dorostkar. 2013. Model comparisons and genetic parameter estimates of growth and the Kleiber ratio in Shal sheep. Archiv Tierzucht, 10:1-20.
23- Mohammadi, Y., A. Rashidi., M. S. Mokhtari., and A. K. Esmailizadeh. 2010. Quantitative genetic analysis of growth traits and kleiber ratios in Sanjabi sheep. Small Ruminants Research, 93:88-93.
24- Mohammadi, Y., R. Miraii Ashtiani, A. Esmailizadeh, and M. Ahmadi. 2006. Kleiber ratio as an indirect criterion to improve feed efficiency in Kurdish sheep. Journal of Agricultural Science and Natural Resources, 13(1):106-113. (In Persian with English abstract).
25- Mokhtari, M. S., A. Rashidi., and Y. Mohammadi. 2008. Estimation of genetic parameters for post-weaning traits of Kermani sheep. Small Ruminants Research, 80:22–27.
26- Rashidi, A., M. S. Mokhtari., A. Safi Jahanshahi., and M. R. Mohammad Abadi. 2008. Genetic parameter estimates of pre-weaning growth traits in Kermani sheep. Small Ruminants Research, 74:165-171.
27- Saghi, D. A., A. Yavari., A. Mobaraki, et al. 2014. Statistica and data of Kurdish sheep breeding station. Arshadan press. (In Persian).
28- SAS. 2008. User’s Guide, Version 9.2., SAS Institute, Cary, NC.
29- Savar-Sofla, S. A. Nejati-javaremi., M. A. Abbasi., R. Vaez-Torshizi., and M. Chamani. 2011. Investigation on direct and maternal effects on growth traits and the Kleiber ratio in Moghani sheep. World Applied Sciences Journal, 14:1313-1319.
30- Scholtz, M. M., and C. Z. Roux. 1988. The Kleiber ratio (growth rate/metabolic mass) as possible selection criteria in the selection of beef cattle. In: Proceedings of the 3rd World Congress on Sheep and Beef Cattle Breeding, vol. 2, Paris, France, pp. 373-375.
31- Talebi, M. A. 2012. Feed intake, feed efficiency, growth and their relationship with Kleiber ratio in LoriBakhtiari lambs. Archiva Zootechnica, 4:33-39.
32- Tavakolian, J. 1999. The genetic resources of native farm animals of Iran. Animal Science Research Institute of Iran. (In Persian).
33- Van Niekerk, M. M., S. J. Schoeman., M. E. Botha., and N. H. Casey. 1996. Heritability estimates for pre-weaning growth traits in the Adelaide Boer goat flock. South African Journal of Animal Science, 26:6-10.
34- van Wyk, J. B., M. D. Fair., and S. W. P. Cloete. 2003. Revised models and genetic parameter estimates for production and reproduction traits in the Elsenburg Dormer sheep stud. South African Journal of Animal Science, 33:213-222.
35- Vatankhah, M., M. Moradi-Shahrbabak., A. Nejati-Javarmi., R. Miraei-Ashtiani., and R. Vaez-Torshizi. 2005. Estimation of parameters of growth traits in some Iranian sheep breeds. Animal Science Journal (Pajouhesh & Sazandegi). 69:19-28. (In Persian).
36- Vatankhah, M., M. Moradi-Shahrbabak., A. Nejati-Javarmi., R. Vaez-Torshizi., and R. Miraei-Ashtiani. 2005. Phenotypic and genetic characteristics of growth traits in Lori-Bakhtiari sheep. Iranian Journal of Agricultural Science, 36:1455-1463. (In Persian).
37- Willham, R. L. 1972. The role of maternal effects in animal breeding. III. Biometrical aspects of maternal effects in animals. Journal of Animal Science, 35:1288-1293.
38- Yazdi, M. H., G. Engstrom., A. Nasholm., K. Johansson., H. Jorjani., and L. E. Liljedahl. 1997. Genetic parameters for lamb weight at different ages and wool production in Baluchi sheep. Journal of Animal Science, 65:247-255.
CAPTCHA Image