تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 گروه بهداشت مواد غذایی وآبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

5 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

تخم مرغ به عنوان یک منبع آنتی بادی جایگزین برای پستانداران می باشد. ایمونوگلوبین زرده تخم مرغ از مرغ به تخم مرغ انتقال می یابد و در زرده در مقادیر زیاد تجمع می یابد. ایمونوگلوبینYبه عنوان کاندیدایی برای جایگزینی با آنتی بیوتیک ها مطرح است. هدف از این تحقیق تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ و بررسی حضور آنتی بادی ضد ایکلای در زرده با استفاده از روش سدیم دودسیل سولفات- ژل الکتروفورز پلی اکریل آمیدمی باشد. مرغ های تخم گذار در سه دوره ایمنی زایی با آنتی ژن کامل اشرشیاکلی که توسط فرمالین کشته و همراه با ادجونت کامل فروند در نوبت اول و دوم و با ادجونت ناقص فروند در نوبت سوم ایمن شدند. تخم مرغ ها جهت تخلیص جمع آوری و تخلیص IgY براساس روش پولسون و با استفاده از پلی اتیلن گلیکول 6000 انجام شد. در نهایت با انجام الکتروفورز حضور این آنتی بادی را نشان دادیم. IgY از زرده تخم مرغ با موفقیت خالص سازی گردید. نتایج SDS-PAGE حضور باندهای پروتئینی 27 و 67 کیلودالتونی که موید حضور زنجیره های سبک و سنگین IgY است را نشان دادند. اثرات IgY بر موش ها نشان دادند، موش هایی که IgY را 72ساعت قبل تزریق داخل صفاقی باکتری، به صورت خوراکی در آب آشامیدنی دریافت کردند در برابر باکتری مصون ماندند و همچنین هنگامی که IgY با باکتری به مدت 24 ساعت انکوبه شده و به موش ها تزریق شدند، موش ها در برابر باکتری مقاوم ماندند. نتایج نشان دادند زرده تخم مرغ از مرغ های تخم گذار ایمن شده می تواند به عنوان منبع ایجاد ایمنی غیرفعال مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production and Purification Immunoglobulin against E. coli in Egg Yolk

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Nassiri 1
 • Alireza Haghparast 2
 • Mohammad Mohsenzadeh 3
 • Ahmad Hassanabadi 4
 • Khadijeh Nasiri 1
 • Zahra Rodbari 1
 • Mohammad Doosti 5
1 Department of Animal Science, Faculty of agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Department of Veterin ary Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
4 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
5 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction Chicken is the only avian species in which polyclonal antibodies, like IgG is transported from the hen to the egg yolk in a similar manner as the transport of mammalian IgG from the mother to the fetus. Immunoglobulin Y in the chicken is transported to the egg and accumulates in the egg yolk in large quantities. IgY is an egg yolk antibody that has been used widely for treatment and prevention of infections in humans and animal. IgY is used for passive protection of the pathogen infections such as Escherichia coli, bovine and human rotavirus, bovine coronavirus, salmonella, staphylococcus and Pseudomonas. IgY is a promising candidate as an alternative to antibiotics. Eschericha coli strains of serotype O157: H7 belongs to a family of pathogenic E. coli called enterohemorrhagic E. coli (EHEC) strains responsible for hemorrhagic colitis, bloody or non-bloody diarrhea, and hemolytic uremic syndrome in humans. This strain of E. coli pathogenises by adhering to host intestinal epithelium and forming bacterial colonies. The purpose of this study was to produce and purify immunoglobulin Y against E. coli O157:H7 and develop specific polyclonal anti E. coli antibody in the egg yolk.
Materials and Methods Sixteen-week-old laying hens (Mashhad, Iran) were kept in individual cages with food and water ad libitum. Immunization of hens was performed by intramuscularly injecting killed E. coli O157: H7 with an equal volume of Freund’s complete adjuvant into two sides of chest area (Sigma, USA) for the first immunization. Two booster immunizations followed up using complete and incomplete Freund’s adjuvants in two weeks interval. Freund’s adjuvant without antigen was injected to the control group. Two weeks after the last injection, the eggs were collected daily for eight weeks, marked and stored at 4 ºC. In order to IgY purification, eggs were collected. Purification of IgY from egg yolk was based on Polson and using PEG6000. Finally, the presence of antibody IgY was confirmed using SDS-PAGE. Purification of IgY was carried out by polyethylene glycol precipitation method using PEG 6000 powder (Merck, Germany) based on method of Polson. The purified IgY against E. coli was separated using 10% SDS-PAGE. In order to investigate the effect of the specific anti-E. Coli antibody, mice (Razi, Institute of Iran) were randomly distributed into five experimental groups (6mice/group). The mice were kept in conventional animal facilities and received water and food ad libitum. All animal care and procedures were in accordance with institutional policies for animal health and well-being. Experimental groups were including group 1 (mice received IgY orally in drinking water 72 hours before intraperitoneal injection of bacteria and then injected intraperitoneally with 0.5 ml of bacteria E. coli O157: H7), group 2 (mice received IgY orally in drinking water 72 hours before the injection and then injected intraperitoneally with 0.5 ml of deionized water), group 3 (0.5 ml of E. coli O157: H7 incubated with 0.5 ml of the specific anti-E. coli IgY and then 0.5 ml of the incubated solution injected to mice intraperitoneally), group 4 (mice injected with 0.5 ml of IgY) and group 5 (mice received 0.5 ml of E. coli O157: H7).
Results and Discussion We obtained specific egg yolk antibody against E. coli O157: H7 by immunizing hens with the killed E. coli O157: H7 antigen. The results showed that the IgY was successfully purified from egg yolk. SDS-PAGE analysis showed presence of protein bands 27kDa and 67 kDa of IgY, which correspond to IgY light and heavy chains. Effects of IgY on mice showed that mice received IgY orally in drinking water 72 hours before intraperitoneal injection were protected against bacteria. Also, when specific anti-E. coli IgY was incubated with E.coli O157: H7 for 24 hours and then it was injected to mice led to mice protected against bacteria. The results of our study were agreement with the results of Chae et al (2007). We indicated mice immunized with specific anti-E. coli IgY could be protected against E. coli O157: H7. This phenomenon could be due to specific binding activity of IgY with bacteria that led to the inhibition of bacterial growth E. coli O157: H7.
Conclusion The effectiveness of IgY in suppressing the activity of E. coli O157:H7 was indicated in our study. This could be inferred from the results of the current study that IgY in the egg yolk could prevent greater economic losses due to human and animal health from pathogenic bacteria such as E. coli O157:H7. These finding indicated that egg from immunized hens are potentially useful source of passive immunity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • antibody
 • E. coli O157:H7
 • Immunoglobulin Y
 • laying hens
1- Callaway, T. R., M. A. Carr., T. S. Edrington., R. C. Anderson., and D. J. Nisbet. 2009. Diet, Escherichia coli O157:H7, and Cattle: Current Issues in Molecular Biology, 11: 67- 80.
2- Carlander, D., H. Kollberg., P. Wejaker., and A. Larsson. 2002. Peroral immunotheraphy with yolk antibodies for the prevention and treatment of enteric infections. Journal of Immunology Research, 21 (1): 1-6.
3- Chae, H. S., N. K. Singh., C. N. Ahn., Y. M. Yoo., S. G. Jeong., J. S. Ham., and D. W. Kim. 2006. Effects of Egg Yolk Antibodies Produced in Response to Different Antigenic Fractions of E. coli O157:H7 on E. coli Suppression. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 19 (11): 1665-1670.
4- Cipolla, A., J. Cordeviola., H. Terzolo., G. Combessies., J. Bardon., R. Noseda., A. Martinez., D. Medina., C. Morsella., and R. Malena. 2001. Campylobacter fetus diagnosis: direct immunofluorescence comparing chicken IgY and rabbit IgG conjugates. Altex-AlternativenZuTierex-perimenten, 18 (3): 165-170.
5- Cook, S. R., P. K. Maiti., R. DeVinney., E. Allen-Vercoe., S. J. Bach., and T. A. McAllister. 2007. Avian- and mammalian derived antibodies against adherence-associated proteins inhibit host cell colonization by Escherichia coli O157:H7. Journal of Applied Microbiology, 103 (4): 1206-1219.
6- Devi, C. M., M. V. Bai., A. V. Lal., P. R. Umashankar., and L. K. Krishnan. 2002. An improved method for isolation of anti-viper venom antibodies from chicken egg yolk. Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 51 (2): 129–138.
7- Gassmann, M., P. Thommes., T. Weiser., and U. Hubscher. 1990. Efficient production of chicken egg yolk antibodies against a conserved mammalian protein. The FASEB Journal, 4 (8): 2528-2532.
8- Goldsby, R. A., T. J. Kindt., J. Kuby., and B. A. Osbome. 2002. Kuby Immunology, 5thEdition.W. H. Freeman
9- Hatta, H., K. Tsuda., S. Akachi., M. Kim., and T. Yamamoto. 1993. Productivity and some properties of egg yolk antibody (IgY) against human rotavirus compared with rabbit IgG.Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 57 (3): 450-454.
10- Kovacs-Nolan, J., and Y. Mine. 2005. Microencapsulation for the gastric passage and controlled intestinal release of immunoglobulin Y. Journal of Immunological Methods, 296(1-2):199-209.
11- Mine, Y., and J. Kovacs-Nolan. 2002. Chicken egg yolk antibodies as therapeutics in enteric infectious disease: a review. Journal of Medicinal Food, 5 (3): 159-169.
12- Polson, A., M. B. von Wechmar., and M. H. van Regenmortel. 1980. Isolation of viral IgY antibodies from yolks of immunized hens. Immunol Commun, 9 (5): 475-493.
13- Schade, R., C. Staak., C. Hendriksen., M. Erhad., H. Hugl., G. Koch., A. Larsson., W. Pollmann., M. van Regenmortel., E. Rijke., H. Spielmann., H. Steinbusch., and D. Straughnan.1996. The production of avian (egg yolk) antibodies: IgY. Alternatives to laboratory animals, 24: 925-934.
14- Sunwoo, H. H., E. N. Lee., K. Menninen., M. R. Suresh., and J. S. Sim. 2006. Growth Inhibitory Effect of Chicken Egg Yolk Antibody (IgY) on Escherichia coli O157:H7. Journal of Food Science, 67 (4): 1486-1494.
15- Van Nguyen, S., K. Umeda., H. Yokoyama., Y. Tohya., and Y. Kodama. 2006. Passive protection of dogs against clinical disease due to Canine parvovirus-2 by specific antibody from chicken egg yolk. Canadian Journal of Veterinary Research, 70 (1): 62-64.
16- Wang, Q., X. J. Hou., K. Cai., T. Li., Y. N. Liu., W. Tu., L. Xiao., S. Bao., J. Shi., X. Gao., H. Liu., R. Tian., and H. Wang. 2010. Passive protection of purified yolk immunoglobulin administered against Shiga toxin 1 in mouse models. Canadian Journal of Microbiology, 56(12):1003-1010.
17- Warr, G. W., K. E. Magor., and D. A. Higgins.1995. IgY: clues to the origins of modern antibodies. Immunology Today, 16 (8): 392-398.
CAPTCHA Image