بررسی اثرات اسید سیتریک و آنزیم فیتاز بر عملکرد، پروفایل چربی خون، سیستم ایمنی و برخی ویژگی‎های لاشه جوجه های گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 ارومیه

چکیده

مطالعه حاضر جهت بررسیاثرات مکمل‌سازیاسید سیتریک و آنزیم فیتاز بر عملکرد، پروفایل چربی خون، سیستم ایمنی و برخی ویژگی‎های لاشه جوجه های گوشتی انجام شد. برای این منظور تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه راس 308 در آزمایش فاکتوریل 2×2 با اسید سیتریک (0 و 1 درصد) و آنزیم فیتاز (0 و 500 واحد فعال آنزیم در هر کیلوگرم از جیره) در قالب طرح کاملاً تصادفی، با چهار تیمارآزمایشی،پنج تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار تا 42 روزگی پرورش داده شدند.نتایج نشان دادند که افزودن اسید سیتریک منجر به کاهش مصرف خوراک در دوره رشد و کل دوره گردید. در حالی که آنزیم فیتاز تأثیری بر عملکرد پرندگان نداشت.میانگین افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. استفاده از اسید سیتریک باعث کاهش سطح کلسترول و LDLسرم شد. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده سطح HDL و VLDLسرمدر اثر افزودن اسید سیتریک افزایش یافت. افزودن همزمان اسید سیتریک و آنزیم فیتاز به جیره منجر به کاهش سطح LDL سرم شد. اسید سیتریک و ترکیب آن با آنزیم فیتاز وزن نسبی بورس فابرسیوس را افزایش دادند.همچنین افزودن اسید سیتریک و آنزیم فیتاز به جیره به ترتیب منجر به کاهش و افزایش میزان چربی محوطه بطنی شدند. در کلنتایج نشان دادند که استفاده از اسید سیتریک و آنزیم فیتاز با هم نه تنها تأثیر منفی بر روی اثرات همدیگر ندارند، بلکه در برخی موارد منجر به تقویت اثرات همدیگر می‎شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Citric Acid and Phytase on Performance, Blood Lipid Profile, Immune System and Some Carcass Characteristics of Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • nasibe mohammadbagheri 1
  • ramin najafi 2
1
2
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effects ofcitric acid and phytase supplementation on performance, blood lipid profile, immune system and some carcass characteristics of broiler chickens.For this purpose 240, one-day old male broiler chicks were reared throughout 42 day production, in factorial experiment 2×2, including citric acid (0 and 1%) and phytase enzyme (0 and 500 FTU) based on completely randomized design with 4 treatments, 5 replicates and 12 chicks in each. Result indicated that citric acid decreased the feed consumption in growth and total period. While phytase wasn’t any effecton performance of broilers. The means of body weight gain and feed conversion rate were not affected by treatments. Citric acidreduced the level cholesterol and LDL of blood serum. Also result showed that citric acid increased the HDL and VLDL of blood serum. Addingcombine citric acid and phytase decreased the LDL of blood serum. Citric acid and its combine with phytase increased the relative weight of bursa. Adding citric acid and phytase to the diet respectively decreased and increased the abdominal fat. The results of the present study showed that use of citric acid and phytase together didn’t have a negative impact on each other's effects, but in some cases they reinforce each other's effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citric acid
  • phytase
  • Performance
  • Blood Lipid Profile
  • Broilers
CAPTCHA Image