ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه‌ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی (Astragalus masenderanus Bunge) در شرایط برون تنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

چکیده

هدف از اجرای این مطالعه تعیین ارزش غذایی دو گونه گون اسپرسی و مازندرانی از طریق اندازه‌گیری ترکیبات شیمیایی، میزان تولید گاز و قابلیت هضم در شرایط برون تنی در سه مرحله مورفولوژیکی (رویشی، گلدهی، بذردهی) بود. گون‌های اسپرسی و مازندرانی از گیاهان بومی استان‌های خراسان هستند که به علت برخورداری از خوشخوراکی و تولید بالا مورد توجه می‌باشند. تولید گاز و خصوصیات تجزیه پذیری ماده خشک گیاه طی مراحل مختلف رشد، در 120 ساعت انکوباسیون اندازه‌گیری شد. تجزیه شیمیایی نشان داد ارزش غذایی گیاه، تحت تاثیر مراحل رشد گیاه قرار دارد. در مرحله رویشی میزان پروتئین برگ در گون اسپرسی و مازندرانی به ترتیب برابر با 99/16 و 77/20 درصد بود و همانطور که انتظار می‌رفت با افزایش سن گیاه از میزان پروتئین برگ کاسته شد (05/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical Composition and Nutritve Value of (Astragalus brevidens Freyn & Sint) and (Astragalus masenderanus Bunge)

نویسندگان [English]

  • N Naghdi
  • R Valizadeh
چکیده [English]

In this study, the nutritive value of AS. brevidens and AS. masenderanus were analyzed in 3 different morphological growth stages (vegetative, flowering, seeding) through chemical composition, in vitro gas production and in vitro dry matter digestibility determination. Astragalus brevidens and Astragalus masenderanus are the typical plants in khorasan ranglands that have high palatability and high biomass yeild. Gas production and degradation characteristics of plant's dry matter were measured during 120 h incubation in different growth stages. The results indicated that the nutritive value of the plants depended on their growth stages. In vegetative stage, protein content of leaf in AS. brevidens and AS. masenderanus were 16.99% and 20.77% respectively;as it has been accepted with the growth advancement, nutritive value of these plants decreased (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astragalus brevidens
  • Astragalus masenderanus
  • Gas production
  • Digestible organic matter
  • Metabolizable energy
  • In vitro dry matter digestibility
CAPTCHA Image