اثر حضور جنس نر بر بروز چرخه های تولیدمثلی بزهای ماده نژاد مرخز در فصل تولید مثل

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر جنس نر بر رفتارهای تولیدمثلی بزهای ماده، 88 رأس بز ماده نژاد مرخز 2±42 کیلوگرم، 5/3ساله، همراه با 10 رأس بز نر، به مدت 6 هفته مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی در قالب 2 آزمایش انجام شد. در آزمایش اول 48 رأس بز ماده در 3 گروه 8 رأسی با 2 تکرار در دو سمت بزهای نر به ترتیب در فواصل 5-0، 15-10 و 30-25 متری قرار گرفتند. در آزمایش دوم 24 رأس بز ماده سیدرگذاری شده و به همان ترتیب آزمایش اول ولی با یک تکرار و تنها در یک سمت بزهای نر با فواصل ذکر شده قرار گرفتند. دسته سوم بزهای ماده کنترل یا تیمار شاهد بودند که در یک سالن مجزا و در 2 گروه 8 رأسی قرار داشتند. نتایج نشان داد که تاثیر جنس نر در همزمان‌سازی فحلی، آغاز سریعتر چرخه تناسلی و نیز باروری در اوایل فصل تولیدمثل معنی‌دار است. در مقایسه با گروه سیدر گذاری شده، گروه اول نتایج بهتری را در بروز فحلی (7/116 در مقابل 6/91 درصد) و همزمانی فحلی نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Male on Reproductive Behavior of Markhoz Female Goats in Breeding Season

نویسندگان [English]

  • Hossein Daghigh Kia
  • W. Mohammadi
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

In order to study the effect of male on reproductive behavior of female goats, 88 Markhoz breed goats with initial body weight of 42±2kg, 3.5 year old, and 10 male goats were used for 6 weeks. This study was conducted in two phases. In the first experiment 48 female goats were allocated in three groups, each group included eight animals with 2 replicate on both sides of male goats, respectively, at intervals of 0-5, 10-15 and 25-30 meters. In the second experiment, 24 female goats having CIDR were used in an order similar to that of first group. However, the goats were located only in one side of the males. The third group was the control group which was treated in a separate saloon in two groups, each of them having eight animals in it. Results showed a significant effect of male animal in estrus synchronization, the earlier beginning of the reproductive cycle and fertility in the early reproductive season. The first group showed better results in creation and synchronization of estrus in comparison to CIDR received animals (respectively 116.7 vs. 91.6%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Markhoz goat
  • Male effect
  • CIDR
  • Estrus
  • reproduction
CAPTCHA Image