آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمون

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشـاورزی، دانشـگاه فردوسـی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در این پژوهش، به منظور برآورد پارامتر ژنتیکی وراثت پذیری صفت تولید شیر روزآزمون در ماه های مختلف یک دوره ی شیردهی و برآورد همبستگی ژنتیکی بین روزآزمون ها، از 140357 رکورد روزآزمون تولید شیر دوره ی اول شیردهی 165 گله و متعلق به 28292 گاو هلشتاین که بین سال های 1380 تا 1389 زایش داشته اند، استفاده شد. رکوردهای روزآزمون ماهیانه ی تولید شیر با استفاده از یک مدل تابعیت تصادفی، مورد تجزیه و تحلیل ژنتیکی قرار گرفت. در مدل مذبور، اثر ثابت گروه همزمان گله-سال- ماه زایش، متغیرهای کمکی سن حیوان هنگام اولین زایش و درصد ژن هلشتاین قرار داده شد. اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی گاوها برای شکل منحنی تولید در طول دوره ی شیردهی، توسط چندجمله ای متعامد لژاندر با توان چهارم برازش شدند. چندجمله ای های لژاندر در مدل رگرسیون تصادفی به عنوان یکی از مناسب ترین توابع پایه برای توصیف ساختار کوواریانس داده ها استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که ماه های نیمه ی دوم دوره ی شیردهی، وراثت-پذیری بیشتری نسبت به ماه های نیمه ی اول دوره ی شیردهی دارند. پایین ترین و بالاترین مقدار وراثت پذیری به ترتیب در ماه اول (117/0) و هشتم شیردهی (230/0) مشاهده شد. افزایش تدریجی واریانس ژنتیکی در طی دوره شیردهی و بالا بودن واریانس باقیمانده در اوایل دوره شیردهی از عوامل اصلی تغییرات وراثت پذیری در روزآزمون های مختلف بود. مدل های رگرسیون تصادفی به دلیل دارا بودن تعداد پارامترهای بیشتر، برای توصیف دقیق تر واریانس ژنتیکی تولید شیر روز آزمون در طول دوره ی شیردهی سودمند می باشند. همچنین این مدل ها به دلیل اعمال منحنی شیردهی حیوانات در دو سطح ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی، درنظر گرفتن همبستگی ژنتیکی میان روزآزمون ها و استفاده از رکوردهای واقعی در مقابل رکورد برآوردشده 305 روز می تواند برای ارزیابی دقیق تر رکوردهای روزآزمون مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Analysis of Milk Yield Using Random Regression Test Day Model in Tehran Province Holstein Dairy Cow

نویسندگان [English]

  • Atefe Seyyeddokht 1
  • Ali Asghar Aslaminejad 2
  • Mojtaba Tahmoorespur 3
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this research a random regression test day model was used to estimate heritability values and calculation genetic correlations between test day milk records. a total of 140357 monthly test day milk records belonging to 28292 first lactation Holstein cattle(trice time a day milking) distributed in 165 herd and calved from 2001 to 2010 belonging to the herds of Tehran province were used. The fixed effects of herd-year-month of calving as contemporary group and age at calving and Holstein gene percentage as covariate were fitted. Orthogonal legendre polynomial with a 4th-order was implemented to take account of genetic and environmental aspects of milk production over the course of lactation. RRM using Legendre polynomials as base functions appears to be the most adequate to describe the covariance structure of the data. The results showed that the average of heritability for the second half of lactation period was higher than that of the first half. The heritability value for the first month was lowest (0.117) and for the eighth month of the lactation was highest (0.230) compared to the other months of lactation. Because of genetic variation was increased gradually, and residual variance was high in the first months of lactation, heritabilities were different over the course of lactation. The RRMs with a higher number of parameters were more useful to describe the genetic variation of test-day milk yield throughout the lactation. In this research estimation of genetic parameters, and calculation genetic correlations were implemented by random regression test day model, therefore using this method is the exact way to take account of parameters rather than the other ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic parameters
  • Holstein cattle
  • Random regression
  • Test day
CAPTCHA Image