بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات تولید شیر برآورد شده توسط تابع غیر خطی گمپرتز در گاوهای هلشتاین مشهد

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 مجتمع آموزش عالی ابوریحان بیرونی، دانشگاه تهران

چکیده

به منظور آنالیز اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات تولید شیر گاوهای هلشتاین گاوداری های مشهد از تعداد 46420 رکورد شیر روز آزمون متعلق به 5323 رأس گاو نژاد هلشتاین شکم اول که در طی سال های 1373 تا 1386 زایش داشتند، استفاده گردید. ابتدا تابع غیر خطی گمپرتز بر رکوردهای روز آزمون شیر هر یک از گاوها بطور جداگانه توسط نرم افزار آماری SAS برازش گردید. سپس بر اساس پارامترهای برآورد شده تابع مزبور، خصوصیات تولید شیر شامل صفات زمان رسیدن به اوج شیردهی، تولید شیر در اوج شیردهی، تولید شیر کل دوره شیردهی و تولید شیر در ابتدای دوره شیردهی محاسبه شد. تحلیل اثر عوامل محیطی بر صفات مزبور، توسط مدل های مختلط خطی انجام شد. اثر ثابت گله، سال، فصل زایش و نوع اسپرم بر کلیه صفات معنی دار بود. درصد ژن هلشتاین بر مقدار تولید شیر در کل دوره شیردهی، زمان رسیدن به اوج تولید و تولید شیر در ابتدای دوره شیردهی اثر معنی دار آماری داشت. سن زایش، فقط بر مقدار تولید در اوج شیردهی و تولید شیر در ابتدای دوره شیردهی اثر معنی دار داشت. اثر تعداد روزهای غیر آبستنی بر مقدار تولید شیر در کل دوره شیردهی، مقدار تولید در اوج شیردهی و زمان رسیدن به اوج تولید،‌ معنی دار بود. روند مثبت معنی دار فنوتیپی برای مقدار تولید شیر در کل دوره شیردهی، مقدار تولید در اوج شیردهی و زمان رسیدن به اوج تولید شیر وجود داشت و مقادیر آن برای صفات مزبور به ترتیب 27/10+ کیلوگرم، 43/0+ کیلوگرم و 48/2+ روز در سال بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the Effects of some Environmental Factors on Milk Production Characteristics Estimated Based Upon Gompertz Nonlinear Function in Holstein Cows of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Hossein Roshan 1
  • Seyyed Homayoun Farhangfar 1
  • Naser Emam Jomeh Kashhan 2
  • Mohammad Hassan Fathi Nasri 1
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran
2 Abu Reihan Biruni Higher Education Complex, University of Tehran
چکیده [English]

In order to analyse the effects of some environmental factors on milk production characteristics of Holstein cows in dairy farms of Mashhad, a total of 46,420 test day milk records belonging to 5,323 first lactation cows calved between 1994 and 2007 were utilised. First, Gompertz non-linear function was fitted to test day milk records of individual cows using SAS software. Then, based upon the estimated parameters of the function, milk porduction characteristics including time to peak yield (TM), milk yield at peak time (YM), lactation milk yield (YL) and initial milk yield (Y0) were calculated. Analysis of the environmental factors for the traits was carried out through a set of linear mixed models. The fixed effects of herd, year, season of calving and sperm type were significant on all the traits. Holstein gene percentage had significant influence on YL, PT and Y0. Calving age had only significant affect on YM and Y0. The effect of days open was significant for YL, YM and TM. There were positive and significant annual phenotypic trends for YL (10.27 kg), YM (0.43 kg) and TM (2.84 d).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gompertz function
  • Mixed model
  • Milk production characteristics
  • Holstein cow
CAPTCHA Image