ارزیابی آزمون انساب درتعدادی از گاوهای هلشتاین با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره نشاندار شده با فلورسانس

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

بخش پژوهشهای بیوتکنولوژی، مو سسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج، ایران.

چکیده

به منظور ارزیابی آزمون انساب با استفاده از جایگاههای ریزماهواره ای، تعداد 8 نمونه از جمعیت گاوهای هلشتاین ایرانی مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور بدون آنکه هیچ اطلاعاتی از هویت و روابط ژنتیکی بین آنها در اختیار قرار داده شود با استفاده از 12 جایگاه ریزماهواره ای توصیه شده انجمن بین المللی ژنتیک حیوانی (ISAG) مورد آزمون قرار گرفتند. ژنوتیپ هر فرد با استفاده از یک سری 12 جفتی از آغازگرهای نشاندارشده فلورسنتی تعیین گردید. پس از برآورد فراوانیهای آللی و ژنوتیپی و شبیه سازی داده ها در نسخه 2 نرم افزار CERVUS، آزمون انساب انجام و روابط ژنتیکی میان افراد مورد آزمون بدست آمده و مورد تایید مرکز ارسال کننده قرار گرفت. در روابط میان این افراد، انواعی از مناسبات شامل تکرار یک فرد با شماره های متفاوت، وجود یک و هر دو والد برای یک فرزند مشاهده شد. میانگین هتروزیگوسیتی مورد انتظار حاصل از 11 جایگاه بررسی شده در این تحقیق 72/0 و متوسط PIC در آنها 631/0 بود. بجز جایگاه TGLA53 که به دلیل اشتباه در خوانش آلل و کیفیت نامناسب ژنوتیپ های قرایت شده از آنالیز نهایی حذف گردید، مجموع مقادیر حاصل از EP 11 جایگاه دیگر نشان داد که جایگاههای مورد مطالعه به خوبی و با دامنه اطمینان بسیار مناسب قابلیت انجام آزمون انساب و تعیین روابط ژنتیکی (والد – فرزندی) را دارا می باشند و برای آزمون های انساب در جمعیت های بزرگتر و با شجره های پیچیده تر نیز توصیه می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Parentage Test in some of Holstein Cattle Using Fluorescent Labeled Microsatellite Markers

نویسندگان [English]

  • M. Hashemi
  • S. Amirinia
  • M.T. Haraki Nejad
  • Hossein Banabazi
Department of Biotechnology, Animal Science Research Institute of IRAN (ASRI), Agricultural Research, Education & Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate paternity test using microsatellite markers, a small sample of Iranian Holstein cattle population including 8 unknown individuals without any given prior knowledge on their genetic relationships were tested using 12 microsatellite loci recommended by International Society of Animal Genetics (ISAG). They were genotyped by a multiplex PCR set consisted all 12 fluorescently labeled primer pairs. Allele and genotype frequencies were estimated and simulated by CERVUS 2.0 software for paternity analysis. Using this software parentage test and relationship between samples have been determined and confirmed by sample’s provider. Paternity relationship including one or two parents for an offspring and also repeated samples were observed. The average expected heterozygosity of 11 analyzed loci and the mean value for PIC was 0.72 and 0.631 respectively. Except TGLA53 locus that was excluded from further analyses due to low quality of alleles and genotype detection, total exclusion probability of 11 loci showed that the paternity test using microsatellite loci mentioned here can be successfully implicated in large scale in Holstein dairy cattle population in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parentage test
  • Microsatellite marker
  • Holstein cattle
CAPTCHA Image