برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در وعده های دوشش گاوهای هلشتاین خراسان رضوی با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

در این تحقیق به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در وعده های دوشش گاوهای استان خراسان رضوی از 180462 رکورد روزآزمون گاوهای هلشتاین شکم اول که طی سال های 1379 تا 1388 زایش داشتند، استفاده گردید. رکوردهای روزآزمون شیر با استفاده از یک مدل تابعیت تصادفی تجزیه و تحلیل ژنتیکی شد. در مدل آماری اثر ثابت گروه همزمان موقعیت جغرافیایی- گله- سال رکوردگیری- فصل تولید- کد اسپرم، متغیرهای همراه خطی درصد ژن هلشتاین و سن هنگام رکوردگیری گاو و اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی گاوها قرار داده شد. بیشترین مقدار واریانس ژنتیکی افزایشی شیر دوشش های صبح و شب در ماه هشتم (به ترتیب 808/0 و 659/0) و شیر دوشش ظهر در ماه دهم (732/0) شیردهی و کمترین مقدار واریانس ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی شیر همه وعده های دوشش، در ماه دوم دوره شیردهی بود. واریانس محیط دائمی و باقیمانده به ترتیب در اواخر و اوایل شیردهی به نقطه اوج خود رسیدند. وراثت پذیری شیر دوشش صبح در ماه هشتم (143/0)، شیر دوشش ظهر در ماه نهم (137/0) و شیر دوشش شب در ماه هشتم و نهم (139/0) شیردهی به حداکثر رسید. کمترین مقادیر همبستگی ژنتیکی افزایشی در همه وعده های دوشش بین ماه اول و هشتم (216/0 تا 285/0) دوره شیردهی و بیشترین مقادیر آن بین ماه ششم و هفتم (993/0 تا 996/0) دوره شیردهی مشاهده شد. بیشترین مقادیر همبستگی محیط دائمی در همه وعده های دوشش بین ماه پنجم و ششم (992/0 تا 993/0) دوره شیردهی وکمترین آن بین ماه اول و دهم (411/0 تا 445/0) دوره شیردهی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Genetic Parameters for Milk Trait at Different Milking Times for Holstein Cows of Khorasan Razavi Using a Random Regression Test Day Model

نویسندگان [English]

  • M. Ahmadi Shahrakht
  • Seyyed Homayoun Farhangfar 1
  • Moslem Bashtani 2
  • Abdolahad Shadparvar 3
  • M.K. Akbari
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran
2 Animal and Poultry Nutrition Department, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Birjand, Birjand, Iran.
3 Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

In this research in order to estimate genetic parameters for milk yield at different milking times for Holstein cows of Razavi Khorasan, a total of 180,462 monthly test day records belonging to first lactation cows calved from 2000 to 2009 were utilized. The records were analysed by a random regression test day model. In the model, the fixed effects of contemporary group of geographical location – herd – year of recording – production season – sperm type, linear covariables of Holstein gene percentage, age at recording, as well as additive genetic and permanent random effects were included. For morning (M1) and night (M3) milking times, maximum additive genetic variances were found in month eight (0.808 and 0.659, respectively) while the minimum value (0.399 and 0.319, respectively) was found for both milking times in month two of the lactation curve. Maximum and minimum additive genetic variances for noon (M2) milking times were observed in months ten (0.732) and two (0.278), respectively. Permanent and residual variance components were the greatest values at the end of the lactation course. Maximum heritability estimates of M1, M2 and M3 were found to be 0.143 (month eight), 0.137 (month nine) and 0.139 (months eight and nine), respectively. For all milking times, minimum additive genetic correlations were found between month one and month eight and ranged from 0.216 to 0.285, while the maximum values were observed between month six and month seven and ranged from 0.993 to 0.996. For all milking times, permanent environment correlations were maximum between months five and six (ranged from 0.992 to 0.993) and minimum between months one and ten (ranged from 0.411 to 0.445).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Test day milk
  • Milking times
  • Random regression
CAPTCHA Image