تاثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنیهای میکروبی بر مؤلفه‌های شیمیایی سیلاژ یونجه

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر زمان برداشت (صبح در مقابل عصر)، افزودنی‌های میکروبی و طول مدت سیلو کردن بر مؤلفه‌های شیمیایی سیلاژ یونجه انجام شد. بدین منظور علوفه یونجه در دو نوبت (8 صبح) و (7 عصر) برداشت و به کمک چاپر به قطعات 10 تا 12 سانتی متری خرد و در قالب طرح داده های تکرار شونده در قالب آزمایش فاکتوریل 2×2 با و بدون افزودنی میکروبی(cfu105 تا 106به ازای هر گرم علوفه تازه) در بسته‌های پلاستیکی سیلو شد. سیلوها 3 ، 10 و 30 روز بعد از سیلوکردن باز و مؤلفه‌های شیمیایی آنها تعیین گردید. تغییر زمان برداشت از صبح به عصر به طور معنی داری باعث کاهش pH، کاهش اتلاف ماده خشک و نیتروژن و کاهش میزان الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی در علوفه سیلو شده گردید. تغییر زمان برداشت موجب کاهش نیتروژن غیر پروتئینی، نیتروژن آمونیاکی و نسبت نیتروژن غیر پروتئینی به نیتروژن کل شد. در سیلاژهای عمل آوری شده با افزودنی‌های میکروبی pH، غلظت الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی، نیتروژن آمونیاکی و نسبت نیتروژن غیر پروتئینی به نیتروژن کل به طور معنی داری کاهش یافت. طول مدت سیلوکردن، pH، محتوای پروتئینی خام و ماده خشک سیلاژ را به طور معنی داری کاهش داد ولی غلظت ترکیبات نیتروژنه غیر پروتئینی، نیتروژن آمونیاکی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی و خنثی به طور معنی داری تحت تاثیر طول مدت سیلو کردن افزایش یافت. ماده آلی و میزان خاکستر سیلاژها تحت تاثیر زمان برداشت، زمان سیلوکردن و افزودنی‌های میکروبی قرار نگرفت. به طورکلی تغییر زمان برداشت از صبح به عصر و استفاده از افزودنی های میکروبی موجب بهبود شرایط تخمیر و افزایش ارزش تغذیه ای سیلاژ یونجه گردید. تاثیر طول مدت سیلوکردن بر اغلب مؤلفه‌های شیمیایی علوفه سیلو شده معنی دار بود به طوری که برخی مؤلفه ها تحت تاثیر طول مدت سیلوکردن، کاهش و برخی دیگر افزایش یافتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Cutting Time, Ensiling Duration and Microbial Additives on Chemical Composition of Alfalfa Silage

نویسندگان [English]

  • M.H. Delavar
  • A. Tahmasbi
  • R. Valizadeh
چکیده [English]

This experiment was conducted to assess the effects of daytime cutting management (p.m. vs. a.m. cut), ensiling duration and adding microbial inoculants on chemical composition of alfalfa silage. For this, Second growth Alfalfa harvested at the early bud stage of development after a sunny day at sundown (about 1900 h; PM alfalfa), whereas the second half was cut next day at sunup (about 0800 h; AM alfalfa). After cutting, alfalfa Forage was chopped by using a chopper to a length of 8 to10 cm, and then ensiled without or with microbial additive as factorial experiment (2×2) with repeated measurement design. Silages were provided in laboratory silos (6 repeats in every treatment) lined with two layers of plastic, after air exclusion. Silos were opened at 3, 10 and 30 day for determination of pH and other chemical analysis. The numerically lower pH of PM vs. AM silages indicates that the former forage was more extensively fermented possibly because of its increased total non structural carbohydrate (TNC) concentration. Shifting alfalfa harvesting from sun up to sundown significantly decreased NDF% and ADF%, because of the dilution effect associated with increased concentrations of TNC in the former forage. The NPN content and N-NH3 concentration of the silages treated in the afternoon was lower compared with AM group. CP content decreased, but NDF, ADF, NPN and N-NH3 concentration increased during ensiling time. Silage pH decreased by using of microbial additive and ensiling time. Dry matter and nitrogen losses were lower in silages treated by microbial inoculants, and, increased with increasing fermentation time. It can be concluded that microbial additives and time of cutting can be used as proper way to improve fermentation situation and silage quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alfalfa silage
  • Microbial additives
  • Time of cutting
  • Time of ensiling
CAPTCHA Image