اثر استفاده از متیونین محافظت شده (مپران) در سطح مزرعه ای در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیرده هلشتاین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر استفاده از متیونین محافظت شده (مپران) بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی در سطح مزرعه ای از تعداد 195 رأس گاو شیری هلشتاین در قالب طرح کاملاً تصادفی در دو گروه استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: گروه شاهد با تعداد 110 رأس گاو هلشتاین (با میانگین روزهای شیردهی 51± 71 و تولید شیر12 ± 5/47 کیلوگرم) و بدون متیونین محافظت شده در جیره و گروه آزمایشی با 85 رأس گاو هلشتاین (با میانگین روزهای شیردهی 59 ± 85 و تولید شیر12 ± 0/47 کیلوگرم) که 13 گرم متیونین محافظت شده (مپران) به ازای هر رأس در روز تغذیه شد. گاوها به طور گروهی و 4 بار در روز با خوراک کاملاً مخلوط (TMR) تغذیه شدند. جیره ها با استفاده از نرم افزار Amino Cow® متوازن شدند و با افزودن مپران درصد پروتئین خام جیره از 05/17 در گروه شاهد به 47/16 درصد در گروره آزمایشی کاهش یافت، در حالی که سایر مواد مغذی در بین دو گروه تقریباً یکسان بود. افزودن مپران به جیره باعث افزایش معنی دار (01/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Using Rumen Protected Methionine (Mepron) on Production and Reproduction Performance of Holstein Lactating Cows during Early Lactation under Field Condition

نویسندگان [English]

  • M. Khorvash
  • H. Yazdani
  • E. Mahjoubi
  • R. Kowsar
  • Gh. Ghorbani
چکیده [English]

In order to examine the effect of using rumen protected methionine (Mepron, Evonik Industries, Hanau, Germany) on productive and reproductive performance under field condition, 195 Holstein cows were used in a unbalanced completely randomized design and 2 groups. Experimental treatments consisted of: 1) control group with 110 Holstein dairy cows (71±51 DIM and 47.5±12 milk yield) and without Mepron and 2) experimental group with 85 Holstein dairy cows (85±59 DIM and 47.0±12 milk yield) and 13 g Mepron per cow/d. Cows were group fed with TMR and 4 times a day. The diets were balanced with AminoCow® software. Using Mepron decreased CP content from 17.05% in control group to 16.47% in experimental group, while other nutrients were similar between two diets. Adding Mepron to diet resulted in a significant increase in dry matter intake (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rumen protected methionine
  • Performance
  • reproduction
  • Holstein cow
CAPTCHA Image