تأثیر سطوح افزایشی اسانس اسطوخودوس(Lavandula angustifolia) بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

اثر اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمارشامل جیره شاهد، جیره حاوی ویرجینیامایسین 10% (50ppm ) و سه جیره حاوی 150، 250 و 350 ppm اسانس اسطوخودوس، در 5 تکرار به مدت 42 روز مورد آزمایش قرار گرفت. تفاوت معنی داری در مصرف خوراک بین تیمارهای آزمایشی ملاحظه نشد. جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی ppm 350 اسانس اسطوخودوس بیشترین و جیره شاهد کمترین افزایش وزن را نشان دادند. ضریب تبدیل غذایی در گروه دریافت کننده ppm 350 اسانس اسطوخودوس در3 تا 6 هفتگی به طور معنی داری بهتر از سایر گروه ها بود. اعمال تیمارها تأثیر معنی داری بر کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی بالا، لیپوپروتئین با چگالی پایین و لیپوپروتئین با چگالی خیلی پایین سرم خون، تلفات و خصوصیات لاشه در انتهای آزمایش نداشت. سطح ppm 350 اسانس اسطوخودوس، میزان کلسیم سرم خون را به طور معنی داری افزایش داد. این نتایج نشان می دهد که اسانس اسطوخودوس می تواند بعنوان یک محرک رشد بالقوه در نظر گرفته شود. به نظر می رسد که این پاسخ ها وابسته به مقدار مورد استفاده باشد و ممکن است سطوح بالاتر برای حصول نتیجه مطلوبتر مورد نیاز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Lavender (Lavandula angustifolia) Essential Oil on Performance and Blood Metabolites of Broiler Chicks

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hassanabadi
  • Nasim Bidar
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The effect of lavender essential oil (LEO) on broiler performance, carcass characteristics and blood metabolites was examined in a completely randomized design with 5 treatments (control diet, virginiamycin 10% (50 ppm) and 3 diets containing 150, 250, 350 ppm lavender essential oil) and 5 replications in a period of 42-days. No significant differences were noticed for feed intake between the treatments. Birds receiving diet containing 350 ppm LEO showed the highest weight gain and the control diet lowest weight gain. From weeks 3 to 6, the feed conversion ratio was significantly better in the group receiving 350 ppm LEO than other groups. There were no significant differences between treatments for serum cholesterol, triglyceride, HDL, LDL, VLDL, mortality and carcass characteristics at the end of experiment. The diet with 350 ppm LEO increased serum calcium level significantly (P< 0.05). These results showed that LEO could be considered as a potential natural growth promoter for broiler chickens. It appears that the response may be dose-related and higher levels may be needed to elicit this response. However, more experiments are needed in this content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler chicks
  • Lavender essential oil
  • Performance
  • Carcass Characteristics
  • Blood metabolites
CAPTCHA Image