بررسی عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت غذایی با و بدون مکمل پروبیوتیک

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر استفاده از پروبیوتیک و محدودیت غذایی بر پاسخ عملکرد جوجه های گوشتی انجام شد. برای این منظور 336 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه تجاری راس 308 مورد استفاده قرار گرفت. جوجه ها پس از ورود به سالن در 6 گروه آزمایشی قرار داده شدند. به هر تیمار آزمایشی 4 تکرار اختصاص یافت و هر تکرار شامل 14 قطعه جوجه گوشتی بود. گروه های اول و دوم به ترتیب به عنوان تیمار شاهد بدون پروبیوتیک و تیمار شاهد با پروبیوتیک بودند که در این پرندگان محدودیت غذایی اعمال نشد. چهار گروه آزمایشی دیگر جیره هایی مشابه با تیمارهای شاهد دریافت کردند، اما در سن 7 تا 35 روزگی به مدت 4 و یا 8 ساعت تحت محدودیت غذایی قرار گرفتند. داده های آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 شامل دو سطح پروبیوتیک (با و بدون پروبیوتیک) و 3 سطح محدودیت غذایی (تغذیه آزاد، 4 ساعت و 8 ساعت محدودیت غذایی) تجزیه آماری شدند. نتایج آزمایش نشان داد جوجه های گوشتی تحت تأثیر محدودیت غذایی در دوره آغازین بطور معنی-داری مصرف خوراک و اضافه وزن کمتری در مقایسه با گروه تغذیه آزاد داشتند. مصرف خوراک جوجه های گوشتی در کل دوره آزمایش در تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت. در گروه بدون پروبیوتیک محدودیت غذایی به مدت 8 ساعت باعث کاهش اضافه وزن و وزن لاشه قابل طبخ نسبت به گروه شاهد شد. اما در گروه حاوی پروبیوتیک اضافه وزن و وزن لاشه قابل طبخ مشابه با گروه تغذیه آزاد بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان می دهد که در صورت اعمال محدودیت غذایی شدید استفاده از پروبیوتیک باعث بهبود عملکرد جوجه های گوشتی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Growth Response of Broiler Chickens to Probiotic Supplementation under Feed Restriction

نویسندگان [English]

  • M. Rahimi Ratki
  • B. Dastar
  • S. Mohseni
  • M. Khomeiri
چکیده [English]

This experiment was carried out to evaluate the effect of Probiotic supplementation and feed restriction on growth response in broiler chickens. For this purpose, 336 male broiler chickens of Ross 308 were used. After housing, broilers allocated to experimental pens in a completely randomized design with factorial 2×3 arrangement. First and second groups considered as positive control group with supplemented probiotic or negative control group without supplemented probiotic, respectively, that birds in these groups had free access to feed. Four other groups used a diet same as control groups, but from 7 to 35 days of age subjected to 4 or 8 hours feed restriction. Four replicates of 14 birds were allocated to each experimental group. Results of the experiment indicated the birds subjected to feed restriction had significantly lower feed intake and body weight gain during the first week of rearing compared to those fed ad-libitum. There was no significant difference between experimental treatments for feed intake. In the group of without probiotic, feed restriction for 8 hours led to reduce weight gain and carcass weight compare to those fed ad-libitum. But when use probiotic, weight gain and carcass weight was similar to those birds were fed ad-libitum. The results of this experiment showed that the use of probiotic can improve the performance of broilers under severe feed restriction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feed restriction
  • Probiotic
  • Carcass composition
  • Broiler chicken
CAPTCHA Image