بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق از شجره 21721 گوسفند بلوچی که در طی 30 سال (1358 تا 1387) در ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد جمع آوری گردیده بود، جهت برآورد سطح تکامل شجره، ضریب همخونی و متوسط ضریب خویشاوندی دامها استفاده گردید. در طول سالهای مورد مطالعه سطح تکامل شجره روند افزایشی داشت بطوریکه تعداد نسلهای معادل کامل بره های متولد شده در سال 1387 برابر با 2/6 بود. در طول سالهای مورد مطالعه متوسط ضریب همخونی دامها نیز روند افزایشی داشت بطوریکه با برازش رگرسیون خطی همخونی بر سال تولد میزان افزایش سالانه همخونی 15/0 درصد در سال برآورد گردید. سطح همخونی در گله شماره 2 نسبت به گله شماره 1 بیشتر بود (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Inbreeding in Baluchi sheeps of Abbasabad Breeding Station

نویسندگان [English]

  • mohamad reza sheklo
  • mojtaba Tahmoorespur
  • Aliasghar Aslami
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In this study 21721 pedigree records of Iranian Baluchi sheep registered during 30 years (1979 to 2008) at
Abasabad breeding station were used to estimate pedigree completeness level, inbreeding and average
relationship coefficients of animals. During the studied years pedigree completeness level has a positive trend
with the most recent cohort of lambs born in 2008 having pedigrees with 6.2 equivalent generations of known
ancestors. Also, average inbreeding coefficient increased in these years and linear regression of inbreeding on
year of birth resulted in an estimated rate of inbreeding of 0.15 %/yr. Inbreeding of number 2 flock was higher
than that was in number one (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheep
  • Inbreeding
  • Relationship coefficient
  • Pedigree completeness level 1
  • 2
  • 3-