برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشـاورزی، دانشـگاه فردوسـی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

4 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

در این مطالعه از 171360 رکوردهای روزآزمون ماهیانه تولید شیر گاوهای هلشتاین شیردهی اول ایران (سه بار دوشش در روز) مربوط 96 گله که در سال های 1378 تا 1387 زایش داشته اند، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی و پیش بینی ارزش اصلاحی حیوانات استفاده شد. تولید شیر روزآزمون ماهیانه، با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی آنالیز شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که میانگین وراثت پذیری برای نیمه دوم دوره شیردهی از نیمه اول آن بیشتر بود. کمترین وراثت پذیری در ماه اول و بیشترین مقدار آن در ماه های هشتم و نهم شیردهی بدست آمد. نتایج نشان داد که همبستگی ژنتیکی بین ماه های شیردهی با افزایش فاصله بین آن ها کاهش یافت.

عنوان مقاله [English]

Estimation of Genetic Parameters for Milk Yield Using Random Regression Test Day Model in Iranian Holstein

نویسندگان [English]

  • Atefe Seyyeddokht 1
  • Ali Asghar Aslaminejad 2
  • Mojtaba Tahmoorespur 3
  • Homayon Farhangfar 4
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Birhand, Birjand, Iran
چکیده [English]

In this study a total of 171,360 monthly test day milk records obtained from first lactation of Iranian Holstein cattle (three times a day milking) distributed in 96 herds and calved from 1999 to 2008 were used to estimate genetic parameters and to predict breeding values of the animals. The data was analyzed using Random Regression Test Day Model. The results showed that average of heritability for the second half of lactation period was higher than that of the first half. The heritability value for the first month was lowest and for the eighth and ninth months of the lactation was highest compared to the other months of lactation. The genetic correlations between monthly test day records decreased by increasing the distances between months of lactation.

CAPTCHA Image