اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی اثر نوع و سطوح مختلف علوفه در جیره ی آغازین بر خصوصیات مرفولوژیکی و تمایز سلولی دستگاه گوارش، متابولیت های خون و عملکرد بره های بلوچی، آزمایشی با استفاده از 35 راس بره ی نژاد بلوچی با سن 3 هفتگی در دو مرحله ی آغازین (3 تا 9 هفتگی) و پروار (9 تا 22 هفتگی) انجام شد. پنج تیمار آزمایشی شامل تیمار 1: جیره ی آغازین فاقد علوفه (تیمار شاهد)، تیمار 2: جیره ی آغازین حاوی 5/7 درصد یونجه، تیمار 3: جیره ی آغازین حاوی 15 درصد یونجه، تیمار 4: جیره ی آغازین حاوی 5/7 درصد کاه گندم و تیمار 5: جیره ی آغازین حاوی 15 درصد کاه گندم بود. افزودن هر دو علوفه باعث افزایش معنی داری در توان سایشی، میانگین هندسی اندازه قطعات جیره، فیبر مؤثر فیزیکی، نیتروژن اوره ای خون و وزن و ظرفیت معده و همچنین سبب کاهش معنی داری در غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات و مصرف خوراک و افزایش ضریب تبدیل در دوره ی آغازین شد. ضخامت لایه ی کراتینه و لایه ی ماهیچه ای تحت تاثیر افزودن علوفه ها قرارگرفت به گونه ای که نازک ترین لایه ی کراتینه و ضخیم-ترین لایه ی ماهیچه ای در تیمار3 در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده گردید. بیشترین وزن معده و شکمبه در تیمار 5 (15 درصد کاه گندم) و کمترین آن در تیمار 1 (فاقد علوفه) مشاهده شد. همچنین بیشترین ظرفیت معده و شیردان به ترتیب در تیمارهای 5 و 1 مشاهده گردید. افزودن علوفه تاثیر معنی داری بر مقدار خوراک مصرفی و نیز ضریب تبدیل غذایی و غلظت گلوکز و نیتروژن اوره ای خون در دوره ی پروار نداشت هر چند که مقدار خوراک مصرفی در تیمار 5 نسبت به سایر تیمارها کاهش نشان داد. همچنین با افزودن دو نوع علوفه در جیره تفاوت معنی داری بر روی صفات مربوط به لاشه و وزن اندام های داخلی بدن در بین تیمارها مشاهده نگردید. با توجه به نتایج به دست آمده در این آزمایش، استفاده از 15 درصد یونجه در جیره ی آغازین بره های بلوچی جهت رشد و توسعه ی فیزیکی بیشتر شکمبه پیشنهاد می شود

عنوان مقاله [English]

Effect of Forage on Rumen Development and Performance of Newborn Balouchi Lambs

نویسندگان [English]

  • M.A Norouzian
  • R Valizadeh
  • A Nabipour
  • A Naserian
  • A.M Tahmasbi
چکیده [English]

.
An experiment was conducted by incorporating 35 newborn Balouchi lambs to study the effects of different type and levels of forage in starter diets on rumen development characteristics and performance. The 5 experimental treatments were included; starter diet without forage (control) and starter diet containing two levels (7.5 and 15%) of alfalfa hay and wheat straw. Inclusion of forages increased abrasive value (P=0.001), average particle size (P=0.006), peNDF (P=0.0002), BUN (P

CAPTCHA Image