ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برای بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین خام و متیونین جیره بر شاخص های تولیدی تخم مرغ، 420 قطعه مرغ تخمگذار های لاین (Hy-line W-36) به 60 گروه 7 قطعه ای و هر چهار گروه (تکرار) بطور تصادفی به یکی از 15 تیمار غذایی اختصاص یافتند. سه سطح پروتئین (13، 14 و 15 درصد) و پنج سطح متیونین (25/0، 28/0، 31/0، 34/0 و 37/0 درصد) به روش فاکتوریل 5×3 اعمال شدند. مرغها به مدت سه دوره 28 روزه از سن 50 تا 62 هفتگی تغذیه شدند تعداد تخم مرغ و تلفات روزانه ثبت و مصرف خوراک در پایان هر دوره اندازه گیری شد. با افزایش سطح پروتئین جیره از 13 به 15 درصد، تولید تخم مرغ به طور معنی داری از 54 به 4/59 درصد در کل دوره افزایش یافت. وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی روزانه و مصرف خوراک نیز با افزایش سطح پروتئین جیره به ترتیب 7/1 گرم، 4/3 گرم و 8/2 گرم افزایش پیدا کرد. افزایش سطح پروتئین جیره، ضریب تبدیل غذا و درصد محتویات و آلبومین تخم مرغ را به صورت معنی دار بهبود داد. در حالیکه درصد تخم مرغهای شکسته، درصد پوسته و وزن مخصوص تخم مرغ با افزایش درصد پروتئین جیره به طور معنی دار کاهش پیدا کردند. درصد زرده تخم مرغ تحت تاثیر تغییر سطح پروتئین جیره قرار نگرفت. با افزایش سطح متیونین جیره (از 25/0 به 37/0 درصد)، تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی روزانه، مصرف خوراک و کل محتویات تخم مرغ در کل دوره آزمایش به ترتیب حدود 2/8 درصد، 4 گرم، 6/6 گرم، 7/8 گرم و 6/0 گرم بهبود یافت. تغییر سطح متیونین جیره تاثیری بر ضریب تبدیل خوراک، وزن مخصوص تخم مرغ، درصد تخم مرغهای شکسته، پوسته، زرده و آلبومین تخم مرغ نداشت.

عنوان مقاله [English]

Effect of Dietary Crude Protein and Methionine on Egg Production and Egg Quality of Laying Hens During Phase II

نویسندگان [English]

  • H Mohammadi Emarat
  • A Golian
  • A Tahmasbi
  • H Kermanshahi
چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the effect of dietary crude protein and methionine levels on quality and quantity of egg production. Fifteen diets formulated with 3 levels of protein (13, 14 and 15%) and 5 levels of methionine (0.25, 0.28, 0.31, 0.34 and 0.37%) and fed to 420 birds in a 3×5 factorial arrangement. Each diet was randomly fed to 4 replicates of 7 birds each and fed for 3 periods of 4 weeks (50-62wks of age) each. Egg number and mortality was recorded daily, whereas feed consumption determined at the end of each period. The increased in dietary protein significantly increased egg production from 54 to 59.4 %. Egg weight, egg mass and feed intake increased by 1.7 g, 3.4 g, and 2.8 g, respectively during the whole experimental period. As the dietary protein increased, feed conversion, egg component (as a percent of whale egg) and egg albumin percent were improved. However, the egg breaking, specific gravity and eggshell were significantly decreased with increased dietary protein. The egg yolk percent was not influenced by dietary protein levels. The increased in dietary methionine from 0.25% to 0.37% caused the overall egg production, egg weight, egg mass, feed intake and egg component to improve by about 8.2%, 4g, 6.6g, 8.7g, and 6.0g, respectively. Feed conversion, specific gravity, egg breakage, egg shell, and egg yolk and albumin percent were not influenced by dietary methionine levels.