اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و لیپوپروتئین‌های خون موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستار

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثرات تغذیه پروتئین سویا و متیونین بصورت اسید آمینه مکمل بر تغییرات فراسنجه‌های سرمی موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستار انجام شد. بدین منظور تعداد 32 سر موش صحرایی نر و ماده (16 نر و 16 ماده) با متوسط وزن اولیه به ترتیب 3/6 ± 3/116 و 8/6± 8/115 گرم در سن دو ماهگی به مدت 8 هفته با جیره‌های یکنواخت به لحاظ انرژی و پروتئین تغذیه شدند. جیره‌های آزمایشی شامل پروتئین سویا (28 درصد)، کازئین (20 درصد)، پروتئین سویا با مکمل متیونین (3/0 درصد) و جیره حاوی نسبت یک به یک پروتئین سویا و کازئین بود. تیمارها بطور تصادفی و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در اختیار حیوانات قرار گرفت (4 نر و 4 ماده در هر تیمار). موشهای صحرایی تغذیه شده با جیره سویا-متیونین بیشترین افزایش وزن را نشان دادند. غلظت تری‌گلیسرید سرم خون در ماده‌ها در مقایسه با نرها بیشتر بود و حیوانات تغذیه شده با کازئین، کلسترول خون بالاتری نسبت به گروه سویا-متیونین و سویا-کازئین داشتند. جیره‌های آزمایشی بر LDL کلسترول اثر معنی‌داری نداشت اما غلظت LDL در ماده‌ها کمتر از نرها بود (به ترتیب6/45 و 64/51 میلی‌گرم در دسی لیتر). در مجموع پاسخ‌های متابولیکی به جیره‌های آزمایشی نشان داد که تغذیه پروتئین سویا بصورت همراه با کازئین یا متیونین در مقایسه با جیره حاوی کازئین، سبب کاهش کلسترول خون در موشهای صحرایی نر و ماده می‌شود.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Dietary Protein Source on Plasma Lipids and Lipoproteins in Male and Female Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • A Mousaie
  • R Valizadeh
  • A.A Nasserian
  • M Behnam Rassouli
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of feeding dietary soy protein and soy protein supplemented with methionine on lipids and lipoproteins content of blood in wistar rats. Sixteen male and 16 female wistar rats with the initial live weight of 116 ± 6.3 and 115.8 ± 6.8 grams respectively, were fed by the isocaloric and isonitrogenous diets containing casein (20%), soy protein (28%), soy protein (27%) supplemented with methionine (0.3%) and soy protein (14%) plus casein (10%) for 8 weeks. Soy-methionine fed animals performed higher average live weight gain in comparison with the other groups (p

CAPTCHA Image