اثر استفاده از ملاتونین همراه با پروژستاژنها روی شاخص های باروری میش در فصل غیر تولید مثلی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

جهت بررسی استفاده از ملاتونین همراه با پروژستاژنها روی شاخص های بارورری میش در فصل غیرتولیدمثلی، تعداد 60 راس میش نژاد لری در فصل غیر تولیدمثلی به طور کاملا تصادفی در دو گروه 30 راسی قرار گرفتند. در گروه اول، با استفاده از سیدر به مدت 14 روز و تزریق هورمون hCG (600 واحد بین المللی) در زمان برداشت سیدر، میشها همزمان سازی فحلی شدند. در گروه دوم، قبل از اینکه مانند گروه اول همزمان سازی فحلی صورت گیرد، به مدت 35 روز، ملاتونین ( 18 میلی گرمی) در قاعده گوش آنها به صورت زیر جلدی کاشته شد. میش ها با استفاده از منی تازه تلقیح شدند. در پایان میزان داده های مربوط به بروز فحلی، زایش، باروری، دوقلوزایی و تزاید گله ثبت گردید سپس داده های به دست آمده از طریق آزمونهای مربع کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بعد از همزمان سازی فحلی میش ها در هر دو گروه، میزان بروز فحلی در گروه شاهد و تیمار به ترتیب 95 و 100 درصد بود که از نظر آماری اختلاف معنی داری در بین گروهها مشاهده نشد. میزان باروری در گروه شاهد و تیمار به ترتیب 40 و 4/93 درصد، تزاید گله در گروههای فوق نیز به ترتیب 54/0 و6/1 و میزان چند قلوزایی در گروههای ذکر شده به ترتیب 4/1 و 71/1 به دست آمد که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین دو گروه وجود داشت (p

عنوان مقاله [English]

The effect of melatonin treatment in combination with progestagen on reproductive performance of ewes during the anestrus period

نویسندگان [English]

  • s.m Mousavy
  • A Sookhtehzari
چکیده [English]

To evaluate effects of melatonin treatment in combination with progestagen on reproductive performance of ewes during the anestrus period, 60 ewes were used and allocated randomly in two groups during the anoestrous peiod: All ewes synchronize by CIDR and receive PMSG (600 IU) on the day of CIDRs removal. Ewes in group treatment( n=30 ) resived melatonin implants(18 mg) 35 days before inserting the CIDRs. The other group of ewes( n=30 ) served as control. Fertile rams were introduced into both groups at CIDRs removal. Induce estrus , Fertility, litter size and fecundity were calculated. data were analyzed in Chi- Square method by SAS soft were. Induce estrous during fierst cycle in group treatment and control were 95, 100 percentage, Fertility were 93.4, 40 percentage and fecundity were 0.54 and 1.6 and litter size were 1.71 and 1.4 respectively. Results shown that melatonin treatment signgficantly improved reproductive performance in the Lori ewes in out of season.

CAPTCHA Image