مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

به منظور مقایسه روش های ارزیابی ژنتیکی گاوهای شیری هلشتاین استان خراسان رضوی برای صفت تولید شیر از مدل های روز آزمون با تابعیت ثابت و تصادفی استفاده شد. داده های مورد استفاده 164391 رکورد روز آزمون شیر سه بار دوشش در روز مربوط به 19217 رأس گاو هلشتاین شکم اول در 172 گله بود که طی سال های 1370 تا 1387 زایش داشتند. در این مدل ها، گروه های همزمان گله- سال- ماه تولید و متغیرهای کمکی سن هنگام اولین زایش و درصد ژن هلشتاین و همچنین اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی قرار داده شد. در مدل تابعیت تصادفی اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی گاوها برای شکل منحنی تولید شیر در طول دوره شیردهی توسط چند جمله ای متعامد لژاندر با توان چهارم برازش شدند. وراثت پذیری بدست آمده در مدل تابعیت ثابت برابر با 153/0 بود. نتایج به دست آمده از مدل تابعیت تصادفی در این تحقیق نشان داد که ماه های نیمه دوم دوره شیردهی وراثت پذیری بیشتری نسبت به ماه های نیمه اول دوره شیردهی دارند. پایین ترین و بالاترین مقادیر وراثت پذیری به ترتیب مربوط به ماه های اول (102/0) و ششم شیردهی (235/0) بودند. در این پژوهش هم چنین پیش بینی ارزش ارثی حیوانات (پدران، دختران) با استفاده از دو روش ارزیابی ژنتیکی بر مبنای مدل تابعیت ثابت و تصادفی مقایسه گردید. میانگین ارزش اصلاحی پیش بینی شده گاوها برای 305 روز شیردهی در مدل تابعیت تصادفی از لحاظ آماری کمتر از مدل تابعیت ثابت بود. ضریب همبستگی رتبه ای بین مقادیر ارزش اصلاحی پیش بینی شده گاوهای ماده در دو روش فوق برابر97/0 بود.

عنوان مقاله [English]

Comparison of Fixed Regression and Random Regression Test-Day Models for genetic evaluation of milk yield trait in Holstein cows Razavi Khorasan province

نویسندگان [English]

  • Yasaman Shamshirgaran 1
  • Ali Asghar Aslaminejad 1
  • Homayoon Farhangfar 2
  • Mojtaba Tahmoorespur 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Fixed Regression Test-Day Model (FRM) and Random Regression Test-Day Model (RRM) for genetic evaluation of milk yield trait of dairy cattle in Khorasan Razavi province were studied. Breeding values and genetic parameters of milk yield trait from two models were compared. A total of 164391 monthly test day milk records (three times milking per day) obtained from 19217 Holstein cows distributed in 172 herds and calved from 1991 to 2008, were used to estimate genetic parameters and to predict breeding values. The contemporary group of herd- year- month of production was fitted as fixed effects in the models. Also linear and quadratic forms of age at calving and Holstein gene percentage were fitted as covariate. The random factors of the models were additive genetic and permanent environmental effects. In the random regression model, orthogonal legendre polynomial up to order 4(cubic) was implemented to take account of genetic and environmental aspects of milk production over the course of lactation. Heritability estimates resulted from the FRM was 0.15. The average heritability estimates resulted from the RRM of monthly test day milk production for the second half of the lactation was higher than that of the first half of lactation period. The highest and lowest heritability values were found for the first (0.102) and sixth (0.235) month of lactation. Breeding value of animals predicted from FRM and RRM were also compared. The results showed similar ranking of animals based on their breeding values from both models.

CAPTCHA Image