تاثیر سطوح مختلف پنبه دانه سالم بر عملکرد، بازده لاشه و شکل شناسی پرزهای روده کوچک بره های نر پرواری عربی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تعداد 36 راس بره نر عربی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 جیره غذایی حاوی سطوح 5، 10 و 15 درصد پنبه دانه به مدت 70 روز پروار شدند. افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غذایی، بازده لاشه و شکل شناسی پرزهای روده کوچک آن ها مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفت. جیره‌ها از نظر انرژصفر،ی قابل متابولیسم و پروتئین قابل متابولیسم مشابه بودند. ضریب تبدیل خوراک در تغذیه با سطوح 5، 10 و 15 درصد پنبه دانه در مقایسه با گروه شاهد بطور معنی داری کاهش یافت ( به ترتیب 06/6، 28/5 و 39/5 در مقابل 39/6). علاوه براین میانگین افزایش وزن روزانه بطور معنی داری با تغذیه پنبه دانه افزایش یافت (05/0p

عنوان مقاله [English]

The Effect of Whole Cottonseed on Performance, Carcass Efficiency and Intestinal Morphology of Fattening Arabi Male Lambs

نویسندگان [English]

  • M Absalan
  • M Khorvash
  • M Mirzaee
  • A.A Raesi
  • M.R Mirzaye
  • M Hoseini Ghafari
چکیده [English]

This study was conducted to determine the effects of feeding different levels of whole cottonseed (0, 5, 10 and 15 % WSC) on dry matter intake (DMI), live weight gain and feed conversion ratio (FCR), carcass Efficiency and small intestinal morphology of Arabi finishing lambs. Thirty-six Arabi male lambs (29.8±1.6 kg) were allocated to 4 groups according to a completely randomized design. The diets were fed ad-libitum in form of total mixed ration (TMR) for 70 days. At days of 70 all lambs were slaughtered. After that carcass data were collected. FCR significantly reduced in 5, 10 and 15 % WSC feeding in comparison to 0 % (6.06, 5.28, 5.39 Vs. 6.39, respectively). Furthermore average daily gain was increased significantly by WSC supplementation (p

CAPTCHA Image