اثرات افزایش سطح پروتئین خام جیره پیش از زایش با استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر توان تولیدی و سلامت گاوهای شیری هلشتاین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علـوم دامـی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، مقایسه اثرات دو سطح پروتئین خام جیره با استفاده از تغذیه پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در اواخر دوره آبستنی5 بر توان تولیدی، متابولیت‌های خون، شاخص‌های تولید مثلی و ترکیب آغوز گاوهای هلشتاین بود. لذا 16 رأس گاو دو و چند بار زایش کرده که در 6±26 روز پیش از زایش بودند، در این آزمایش استفاده شد. وزن بدن گاوها در شروع آزمایش 117±766 کیلوگرم و نمره وضعیت بدنی در شروع آزمایش 5/0±56/3 بود. دو جیره آزمایشی در این تحقیق با 14 و 16 درصد پروتئین خام استفاده شد. تولید شیر، پروتئین، لاکتوز، چربی و کل مواد جامد بدون چربی تحت تاثیر سطح پروتئین خام جیره قرار نگرفت. تولید آغوز اولین دوشش، ترکیبات آغوز (چربی، پروتئین و کل مواد جامد)، متابولیت‌های خون (کلسیم، گلوکز، پروتئین تام، نیتروژن اوره ای، آلبومین و گلوبولین)، و برخی از شاخص‌های تولید مثلی (طول آبستنی، روزهای باز، فاصله نخستین سرویس تا آبستنی، تعداد سرویس به ازای هر آبستنی، نرخ آبستنی با اولین سرویس و نرخ آبستنی در 120 روز اول شیردهی)، و وقوع بیماری‌های متابولیکی به وسیله سطح پروتئین خام جیره پیش از زایش تحت تأثیر قرار نگرفت. هیچ اختلاف معنی داری در تغیرات وزن بدن و نمره وضعیت بدنی در گاوهای دریافت کننده دو جیره متفاوت، مشاهده نشد. غلظت نیتروژن اوره ای خون طی دوره پیش از زایش در گاوهای تغذیه شده با افزایش درصد پروتئین خام به طور معنی داری افزایش یافت. مقدار کلسترول سرم در طول دوره پیش از زایش و دوره پس از زایش با افزایش پروتئین جیره کاهش معنی داری نشان داد. در کل گرچه چربی آغوز به طور عددی در تیمار دو کاهش یافت و سطح گلوکز پس از زایش با افزایش درصد پروتئین خام افزایش یافت، اما به نظر می‌رسدکه خورانیدن 16 درصد در مقایسه با 14 درصد پروتئین خام در مرحله پا به زا هیچ مزیت قابل توجهی نداشت. بنابراین خورانیدن سطح 14 درصد پروتئین خام به گاوهای پابه زا توصیه می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Effects of Increasing Prepartum Dietary Protein Level Using Poultry by-Product Meal on Productive Performance and Health of Multiparous

نویسندگان [English]

  • M Hossein Yazdi
  • Hamid Amanlou 1
  • E Mahjoubi
  • nabi allah aghaziarati farahani 2
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran
2 Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effects of two levels of crude protein using poultry by-product meals (PBPM) fed during late gestation on the performance, blood metabolites, and colostrum composition of Holstein dairy cows. Sixteen multiparous cows 26±6 d before expected calving were assigned randomly to two treatments containing 1) 14% and 2) 16% crude protein. The cow’s BCS was 3.56 ± 0.5 on average, at the beginning of the trial. Yields of milk, protein, lactose, fat, and SNF were not affected by prepartum dietary CP level. Colostrum composition (fat, CP and Total solids), blood metabolites (Ca, Glucose, Total protein, Albumin, Globulin and Urea N), and metabolic diseases incidence were not influenced by prepartum dietary CP level. There was no significant difference between treatments in body weight and BCS changes. As expected, blood urea N before calving was higher in the cows fed 16% CP diets. Serum cholesterol during prepartum and postpartum periods was significantly decreased as the CP increased in the diet. In general, although postpartum glucose level increased in cows which received 16% CP in the diet, it seems that no other obvious advantages over feeding the 14% CP diet are apparent. So feeding this last diet is recommended to close up cows.

CAPTCHA Image