تاثیر انتخاب واگرا برای وزن بدن 4 هفتگی بر شکل منحنی رشد در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

.این مطالعه به منظور بررسی تاثیر انتخاب واگرای کوتاه مدت برای صفت وزن بدن در سن 4 هفتگی بر روی شکل منحنی رشد در لاین های مختلف بلدرچین های ژاپنی انجام گردید. لاین های مختلف مورد بررسی در این تحقیق شامل لاین سنگین وزن (HW)، سبک وزن (LW) و شاهد در طی 7 نسل انتخاب بلدرچین های ژاپنی برای صفت وزن 4 هفتگی ایجاد شدند. به منظور بررسی و توصیف الگوی رشد لاین ها از پارامترهای تابع ریچارد استفاده گردید. وزن هچ در بلدرچین های هر سه لاین تقریبا مشابه بود (در لاین های HW، LW و شاهد به ترتیب برابر با 08/8، 55/7 و 76/8 گرم). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که انشعاب لاین های تحت انتخاب (HW و LW) از گروه شاهد بلافاصله پس از هچ آغاز گردیده است. در درون لاین ها و بین دو جنس تفاوتی از نظر متوسط نرخ رشد و سن و وزن بدن در نقطه عطف و وزن بلوغ جسمی ملاحظه نشد. اما در بین لاین ها تفاوت های قابل ملاحظه ای از نظر پارامترهای منحنی رشد وجود داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که انتخاب واگرا در کوتاه مدت منجر به تغییر الگوی رشد و اجزای لاشه در بلدرچین ژاپنی خواهد شد. لذا به منظور پیشگیری از اثرات جانبی نامطلوب ناشی از انتخاب در بلدرچین ژاپنی، توصیه می شود تغییرات ایجاد شده در الگوی رشد پرنده ها نیز در برنامه های انتخاب لحاظ گردد.

عنوان مقاله [English]

The Effect of Divergent Selection on 4-wk BW on the Shape of Growth Curve in Japanese Quail

نویسندگان [English]

  • H Beyki
  • A Pakdel
  • M Moradi Shahr Babak
چکیده [English]

The current study was conducted to investigate the effect of short-term divergent selection on the shape growth curve in different lines of Japanese quail. The Quail lines utilized in this study were two divergently selected for high (HW) and low (LW) 4-wk body weight during 7 generation and also a control line (C). The Richard function parameters were used to describe growth curves of different lines. The weight at hatch was approximately similar among lines (8.08 g, 7.55 g and 8.76 g for HW, LW and C line respectively). The results of current study indicated that the selected lines (HW & LW) were immediately diverged from the C line after hatch. Sexes within each line had no difference in average growth rate, age and body weight at inflection point and adult body weight. However significant differences were found in the growth curve parameters among lines. The results of current study indicated that short term divergent selection for 4-wk BW in Japanese quail can change the growth pattern and the carcass compartments of the selected birds. Therefore to avoid undesirable side effects due to selection in Japanese quails it is recommended to consider the growth pattern changes of the selected birds in the breeding programs

CAPTCHA Image