تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

این تحقیق شامل سه آزمایش برای بررسی ترکیب شیمایی، کیفیت پروتئین، انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی چهار نمونه پودر خون بدست آمده از یک واحد تولیدی، در مدت 20 روز نمونه گیری است. تمامی آزمایشات در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج آزمایش اول نشان داد که میانگین ترکیب شیمایی پودر خون شامل ماده خشک 43/88، پروتئین خام 03/77، عصاره اتری 12/1، خاکستر 01/5، کلسیم 46/0 و فسفر 37/0 درصد که پروتئین خام و ماده خشک نمونه‌ها در سطح 5 درصد با داده‌های (19)، NRC اختلاف معنی‌داری داشت. میانگین انرژی خام نمونه‌ها برابر با 4193 کیلوکالری بر کیلوگرم بدست آمد. معیار‌های کیفیت پروتئین شامل نسبت بازده پروتئین (PER) و نسبت ویژه پروتئین (NPR) در 6 تیمار و 4 تکرار اندازه‌گیری شد که هر تکرار شامل 7 قطعه جوجه خروس سویه راس بود. نتایج بدست آمده نشان داد (PER) و (NPR) پودر خون به ترتیب بین 38/1 تا 21/1 و41/2 تا18/2 می‌باشد که با ارقام آن‌ها در تیمار پودر ماهی به طور معنی‌داری کمتر بود. در آزمایش دوم که بر روی خروس‌های بالغ لگهورن در 9 تیمار و 5 تکرارانجام شد انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری پودر خون در سطوح جایگزینی 5 و 10 درصد در جیره پایه ذرت به روش جمع‌آوری کل فضولات تعیین شد. بطور کلی انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت نمونه‌های پودر خون از 2504 تا 2573 کیلوکالری در کیلوگرم بدست آمد و بین نمونه‌های پودر خون در سطوح جایگزینی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. در آزمایش سوم انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی به روش تغذیه دقیق سیبالد تعیین شد. این آزمایش نیز بر روی خروس‌های بالغ لگهورن و در 5 تیمار و 6 تکرار انجام شد. میانگین انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت پودر خون 2895 کیلوکالری در کیلوگرم بدست آمد که بین نمونه‌های پودر خون تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

عنوان مقاله [English]

Determination of Metabolizable Eenergy, Protein Quality and Chemical Composition of Blood Meal for Broiler Chickens and Adult Leghorn Rosters

نویسندگان [English]

  • M Ghafoorian Rad
  • Hasan Nasirimoghadam
  • Hasan Kermanshahi
  • Mohsen Danesh Mesgaran
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran
چکیده [English]

Three experiments were conducted to study metabolizable energy, protein quality and chemical composition of four blood meal (BM) samples from local animal rendering plant during 20 days sampling. All experiments were designed in a completely randomized design. The result of first experiment showed that chemical composition averages of BM samples were: DM, 88.43; CP, 77.03; EE, 1.12; Ash, 5.01; Ca, 0.46; P, 0.37 percent. CP and DM percentage of BM samples were significantly different from NRC, 1994. Mean gross energy of the samples was 4193 Kcal/kg. Protein efficiency ratio (PER) and Net protein ratio (NPR) were assessed using an experiment including 6 treatments, 4 replicates and 7 Ross male broiler chickens in each replicate. PER and NPR varied between 1.21 to 1.38, and 2.18 to 2.41 among BM samples, respectively. PER and NPR values were significantly lower than that of corresponding values in fish meal. In second experiment, the BM samples were substituted at 5 and 10 percent of corn-based diet and nitrogen corrected apparent metabolizable energy (AMEn) was evaluated in adult roosters with total excreta collection assay. AMEn values did not show significant difference among BM samples at tow substitution levels, 5 and 10 % of corn based diet. AMEn values varied from 2504 to 2573 kcal/kg. In third experiment, nitrogen corrected true metabolizable energy (TMEn) was determined by Sibbald’s precision-fed assay. This experiment included 5 treatments and 6 replicates in each replicate. Means of TMEn was 2895 kcal/kg in the BM samples that there was not significant difference among BM samples.

CAPTCHA Image