بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخص های عملکرد مرغ تخمگذار تجارتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات زئولیت طبیعی (کلینوپتیلولیت) در تغذیه و تأثیر آن بر عملکرد مرغ های تخمگذار تجارتی انجام شد. در این تحقیق از 288 قطعه مرغ تجارتی سویۀ های لاین W-36 در سن 50 هفتگی به مدت 70 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و هر تیمار 8 تکرار 6 قطعه ای استفاده شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل شش سطح زئولیت صفر (شاهد)، 1، 2، 3، 4 و 5 درصد خوراک بود. جیره های غذایی از نظر انرژی و پروتئین یکسان بودند. شاخص های مورد مطالعه شامل مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل غذایی، درصد تخمگذاری، وزن تخم مرغ، تعداد تخم‌مرغ‌های معیوب، کیفیت سفیده، کیفیت پوسته (ضخامت و درصد پوسته) و تغییرات وزن بدن مرغ‌های تخمگذار بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزودن زئولیت به جیره غذایی اثر معنی داری بر خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غذایی، درصد تخمگذاری و تخم مرغ‌های معیوب نداشت. افزودن زئولیت باعث افزایش معنی‌دار میانگین وزن تخم مرغ، کیفیت پوستۀ تخم مرغ و وزن بدن مرغ‌ها شد. زئولیت تأثیر منفی بر کیفیت داخلی تخم مرغ داشت به طوری که واحدها و تخم مرغ با افزایش سطح زئولیت کاهش یافت. به طور کلی با توجه به نتایج این آزمایش می توان گفت که استفاده از زئولیت میانگین وزن تخم مرغ و کیفیت پوسته تخم مرغ را بهبود بخشید، واحد هاو و افزایش وزن بدن مرغ ها را کاهش داد و بر سایر شاخص های اندازه‌گیری شده تأثیر معنی داری نداشت.

عنوان مقاله [English]

Effects of Zeolite (Clinoptelolite) on Performance Characteristics of

نویسندگان [English]

  • Ahmad Hassanabadi
  • M Safarkhanloo
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

A 70-days experiment was conducted to investigate the effects of natural zeolite (clinoptelolite) on the performance of commercial laying hens. 288 Hy-Line W36 strain laying hens (50 weeks old) were allotted to 6 dietary treatments including basal diet as control and basal diet supplemented with 1, 2, 3, 4 and 5% zeolite that were fed ad -libitum throughout the experiment. Experimental diets for the 6 treatments were prepared to be iso-caloric and iso-nitrogenous. A completely randomized design with six treatments, eight replicates of six birds per replicate was used at this experiment. Daily feed intake (DFI), feed conversion ratio (FCR), egg production, egg weight, egg white quality, eggshell quality (thickness and percentage) and body weight changes were measured during the experiment. Results of this experiment showed that DFI, FCR, egg production and egg abnormality were not significantly (P>0.05) affected by zeolite supplementation. Zeolite supplementation significantly increased egg weight, eggshell thickness and live body weight gain of the hens. Dietary zeolite significantly decreased haugh unit of the eggs. In conclusion, natural zeolite significantly improved egg weight and eggshell quality, decreased haugh unit and live weight gain, and had no significant effects on other parameters.

CAPTCHA Image