دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

2. بررسی اثر پرسپترون چند لایه در صحت انتخاب ژن های میکرو RNA کرم ابریشم (Bombyx mori L)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/ijasr.2020.38276.0

عاطفه سیددخت


3. مقایسه روش های تجزیه مؤلفه اصلی (PCA) و تجزیه تشخیصی مؤلفه اصلی (DAPC) در بررسی ساختار جمعیتی نژادهای اسب آخال تکه، عرب و کاسپین با استفاده از اطلاعات ژنومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/ijasr.0621.39343

نسرین بابایی؛ عباس رافت؛ محمدحسین مرادی؛ محمد رضا فیضی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

4. تأثیر استفاده از پروبیوتیک پروتکسین در ماه آخر آبستنی بر ترکیبات، مواد معدنی آغوز و ترکیبات شیر میش‌های لری بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/ijasr.2021.38244.0

محمد درعلی بنی؛ فریبا رضائی سرتشنیزی؛ سعید کریمی دهکردی؛ علی محرری؛ حسین مهربان


علمی پژوهشی- تغذیه طیور

5. بررسی عادت‌پذیری جوجه‌های گوشتی به محدودیت کلسیم و فسفر و تأثیر آن بر عملکرد رشد، صفات لاشه و فراسنجه‌های خون و استخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.22067/ijasr.2021.38295.0

احمد حسن آبادی؛ ابوالقاسم گلیان؛ هادی نوروزی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

6. تأثیر مقادیر مختلف نانو ذرات نقره سنتز شده به روش زیستی از عصاره گیاه گوش بره سفید (Phlomis cancellata Bunge) بر تخمیر شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1399

10.22067/ijasr.2021.38202.0

الیاس ابراهیمی خرم آبادی؛ محسن کاظمی؛ سمیه حیدری


مقاله پژوهشی

7. ارزش غذایی تفاله انگور سفید ((Vitis vinifera L. و تاثیر سطوح مختلف آن بر عملکرد رشد و شاخص های خونی جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22067/ijasr.2021.38315.0

کریم قربانی؛ محمدرضا قربانی؛ احمد طاطار؛ حسن احمدوند


8. اثر نانو ذرات نقره وپری بیوتیک برعملکردرشد، جمعیت میکروبی سکوم و شاخص های خونی در جوجه های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1399

10.22067/ijasr.2021.38272.0

رضا وکیلی؛ قاسم رمضانی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

9. مطالعه اثر افزودن گیاه کاکوتی به جیره بر فعالیت هضمی و تخمیری باکتری‌ها و قارچ‌های بی‌هوازی در شکمبه بره‌های پرواری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

10.22067/ijasr.2021.38294.0

مرتضی چاجی؛ پروین علیمیرزایی


مقاله پژوهشی

10. اثر جایگزینی سطوح مختلف بیوچار با مکمل معدنی جیره بر شاخص‌های عملکرد رشد، کیفیت گوشت و خاکستر استخوان جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

10.22067/ijasr.2021.38290.0

محسن افشارمنش؛ مطهره کاشف؛ محمد سالار معینی


11. بررسی تأثیر استفاده از پودر هسته خرما در جیره بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‏های تخمیر شکمبه‏ای و خونی گوسفند عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1400

10.22067/ijasr.2021.38269.0

طاهره محمد آبادی؛ زینب غزی؛ صالح طباطبایی وکیلی