کلیدواژه‌ها = باروری
اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 197-205

10.22067/ijasr.v8i1.36450

علیرضا وافری؛ محمد روستائی علی مهر؛ نوید قوی حسین زاده؛ فریدون طالبی


اثر کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر بازدهی باروری گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 217-224

10.22067/ijasr.v5i3.31531

وحید غلامی؛ حمید امانلو؛ محمد حسین شهیر؛ حمیدرضا میرزایی الموتی