بررسی مدت زمان استفاده از اسفنج‌های پروژسترون‌دار همراه با تزریق هورمون‌های استرادیول و eCG بر عملکرد تولیدمثلی در گوسفند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی عملکرد تولیدمثلی میش‌های بومی شهرستان خانمیرزا در دو فصل تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی، با برنامه‏های کوتاه‎مدت و بلندمدت همزمان‎سازی فحلی به همراه تزریق استرادیول و eCG بود. آزمایش در دو دوره و با دو گروه مجزای 400 رأسی از میش‏ها (دو تا پنج سال و میانگین وزنی 5/2±45 کیلوگرم) در قالب چهار گروه آزمایشی 100 رأسی انجام شد. در گروه اول یا شاهد هیچ‌گونه برنامه همزمان‏سازی انجام نشد. گروه‏های آزمایشی دوم و سوم، تیمارهای کوتاه‏مدت استفاده از اسفنج پروژسترونی به‌مدت 12 روز بودند. در تیمارهای دوم و سوم در روز اسفنج‏برداری به‌ترتیب یک میلی‏گرم استرادیول بنزوات و 400 واحد بین‌المللی eCG به‌طور عضلانی تزریق شد. در تیمار چهارم یا تیمار بلندمدت-eCG، میش‎ها به‌مدت 14 روز تیمار پروژسترونی را دریافت کرده و در روز اسفنج‏برداری 400 واحد بین‌المللی eCG به‌طور عضلانی به آن‌ها تزریق شد. نتایج نشان داد که کاهش طول مدت تیمار با اسفنج پروژسترونی، در هر دو دوره آزمایش، منجر به کاهش معنی‏دار نرخ پاسخ فحلی گردید، ولی بر سایر فراسنجه‏های تولیدمثلی تأثیر معنی‏داری نداشت. صرف نظر از فصل، تزریق استرادیول به‌جای eCG در روز اسفنج‏برداری، ضمن افزایش نرخ پاسخ فحلی میش‏ها، منجر به افزایش شدید نرخ بازگشت به فحلی و کاهش معنی‏دار درصد میش‎های آبستن، میش‎های زایمان کرده و نرخ بره‎زایی میش‎ها گردید. بنابراین، در طول هر دو فصل تولیدمثلی و غیر تولیدمثلی، تیمار کوتاه‏مدت پروژسترونی (12 روز) و همچنین تزریق استرادیول بنزوات به‌جای eCG برای همزمان‏سازی فحلی میش‎ها قابل توصیه نمی‏باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Duration Use of Progesterone Sponges on Reproductive Performance in Sheep

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Bahreini Behzadi
 • Mohammad Keshavarzpour
 • Farhad Samadian
Department of Animal Science, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Estrus synchronization is a valuable management tool that has been employed in enhancing reproductive efficiency in ewes. Synchronization of estrus and ovulation for fixed-time artificial insemination in sheep is mostly based on the insertion of intravaginal devices containing either progesterone CIDR (Controlled Internal Drug Release) inserts or progestagens (sponges impregnated with fluorogestone acetate (FGA) or medroxyprogesterone acetate (MAP)). Intravaginal sponges are usually inserted over periods of 12 to 14 day and used together with eCG, particularly out of season, administered at the time of sponge withdrawal or 48 hours prior to sponge removal. It has now been indicated that shortening the duration of progesterone treatment with intravaginal instruments, while being effective in inducing estrus and ovulation, reduces the incidence of vaginal infections and consequently improves fertility. On the other hands, it has been reported that pregnancy rates of progestagen-synchronized ewes were lower during anestrus than during the breeding season. Therefore, this study was conducted to investigate the reproductive performance of indigenous ewes in Khanmirza city with short-term and long-term estrous synchronization programs accompanied by eCG during breeding and anestrous season. Moreover, efficacy of estradiol injection instead of gonadotropin during short-term progesterone treatment was evaluated in both seasons.
Materials and Methods: The experiment was performed at two periods, during the breeding and the anestrus seasons on 2 different groups of 400 ewes. During each season, ewes (2 to 5 years of age and average body weight of 45±2.5 kg) were allocated to 4 groups of 100, in the way that each experimental group contained an equal number of ewes of a particular age. Experimental groups were: Control (without any synchronization program), Short term-estradiol group (ewes received 12 days progesterone treatment and intramuscular injection of 1mg estradiol benzoate at the time of sponge removal), Short term-eCG group (ewes received 12 days progesterone treatment and intramuscular injection of 400 IU eCG at the time of sponge removal) and Long term-eCG group (ewes received 14 days progesterone treatment and intramuscular injection of 400 IU eCG at the time of sponge removal). The progesterone treatment consisted on a vaginal sponge which contained 60 mg Medroxyprogesterone Acetate. Then, the ewes were placed in pens and one healthy ram was introduced for every 5 ewes, in order to detect heat and mating. Estrus signs were detected and recorded every hour for 5 days. The percentages of ewes that showed overt signs of estrus during a period of five days (estrus rate), estrus onset (the time elapsed between sponge removal and the first accepted mating) and pregnancy rate (The number of ewes without showing signs of estrous after 42 days of mating/total number of ewes×100) were recorded. Fecundity and prolificacy rate was calculated based on the number of lambs born. Lambs were monitored for 30 days after birth and deaths among them during this period were recorded against the ewes which were their mothers, and the survival rate was determined. The multiple birth rate was calculated by combining the twin and triplet birth rates.
Results and Discussion: The results showed that reducing the duration of treatment with progesterone sponge in both trial period (autumn and spring) led to a significant reduction in estrus rate (P ≤ 0.05), but had no significant effect on other reproductive parameters (P > 0.05). Regardless of the season, injection of estradiol instead of eCG on sponge removal day, while increasing the estrus rate of ewes, led to a sharp increase in the rate of return to estrus (P ≤ 0.05) and caused decreases in the percentage of pregnant ewes, percentage of parturition ewes and lambing rate (P ≥ 0.05). In the breeding season, the mortality rate of lambs born from progesterone-synchronized ewes decreased and fecundity increased numerically compared to the corresponding group in breeding season group. Lack of possible effect of the anestrus season during synchronization programs on estrous rate and fertility of ewes can be attributed to optimal nutritional conditions of ewes in this season.
Conclusion: Short term progesterone treatment (12 day) as well as injection of estradiol benzoate instead of eCG is not recommended to synchronize the estrous of ewes during both reproductive and anestrus seasons. In other words, short-term progesterone treatment (12 days) was not effective to synchronize estrus in breeding and anestrous sheep which can be attributed to follicular dynamics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Estrus synchronization
 • Progesterone sponge
 • Reproductive performance
 • Sheep
 1. Abecia, J. A., Forcada, F., & González-Bulnes, A. (2012). Hormonal control of reproduction in small ruminants. Animal Reproduction Science, 130(3-4), 173-179. doi:10.1016/j.anireprosci.2012.01.011.
 2. Ahmed Amer, H., & Maher Hazzaa, A. (2009). The effect of different progesterone protocols on the reproductive efficiency of ewes during the non-breeding season. Veterinarski Arhiv, 79(1), 19-30.
 3. Almadaly, E., Ashour, M., El-Kon, I., Heleil, B., & Fattouh, E. S. (2016). Efficacy of various synchronization protocols on the estrus behavior, lambing rate and prolificacy in Rahman Egyptian ewes during the non-breeding season. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances, 11(1), 34-43.
 4. Ataman, M. B., Akoz, M., & Akman, O. (2006). Induction of synchronized oestrus in Akkaraman cross-bred ewes during breeding and anestrus seasons: the use of short-term and long-term progesterone treatments. Revue de Médecine Vétérinaire, 157(5), 257-260.
 5. Barrett, D. M. W., Bartlewski, P. M., Duggavathi, R., Davies, K. L., Huchkowsky, S. L., Epp, T., & Rawlings, N. C. (2008). Synchronization of follicular wave emergence in the seasonally anestrous ewe: The effects of estradiol with or without medroxyprogesterone acetate. Theriogenology, 69(7), 827-836. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2007.12.010.
 6. Beck, N. F. G., Jones, M., Davies, B., Peters, A. R., & Williams, S. P. (1996). Oestrus synchronization in ewes: the effect of combining a prostaglandin analogue with a GnRH agonist (buserelin). Animal Science, 62(1), 85-87.
 7. Burke, C. R., Mussard, M. L., Grum, D. E., & Day, M. L. (2001). Effects of maturity of the potential ovulatory follicle on induction of oestrus and ovulation in cattle with oestradiol benzoate. Animal Reproduction Science, 66(3-4), 161-174. https://doi.org/10.1016/S0378-4320(01)00101-4.
 8. Cavalieri, J., Rubio, I., Kinder, J. E., Entwistle, K. W., & Fitzpatrick, L. A. (1997). Synchronization of estrus and ovulation and associated endocrine changes in Bos indicus cows. Theriogenology, 47(4), 801-814.
 9. Crosby, T. F., Boland, M. P., & Gordon, I. (1991). Effect of progestagen treatments on the incidence of oestrus and pregnancy rates in ewes. Animal Reproduction Science, 24(1-2), 109-118.
 10. Didarkhah, M. (2018). A review of the methods Synchronization of estrus and stimulation of ovulation in ruminants. Journal of Biosafety, 10(4), 31-46. (In Persian).
 11. Diskin, M. G., Austin, E. J., & Roche, J. F. (2002). Exogenous hormonal manipulation of ovarian activity in cattle. Domestic Animal Endocrinology, 23(1-2), 211-228.
 12. Echternkamp, S. E. (1982). Influence of breed and season on ovarian and pituitary response in progestogen-PMSG-treated ewes. Theriogenology, 18(1), 95-106.
 13. Eskandari, H., Keshtkaran, A. N., Meamar, M., & Habibizad, J., (2020). The effect of short term and long term feeding of barley seed with or without eCG on reproductive performance of goat during breeding and out breeding seasons. Research on Animal Production, 11(29), 153-161. (In Persian).
 14. Evans, G., & Armstrong, D. T. (1984). Reduction of sperm transport in ewes by superovulation treatments. Reproduction, 70(1), 47-53.
 15. Fonseca, J. F., Bruschi, J. H., Santos, I. C. C., Viana, J. H. M., & Magalhaes, A. C. M., (2005). Induction of estrus in non-lactating dairy goats with different estrous synchrony protocols. Animal Reproduction Science, 85(1-2), 117-124. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2004.03.005
 16. Garoussi, M. T., Farzaneh, N., Gallehdar, E., & Mohri, M. (2012). Reproductive performance in out-of-breeding season of fatty ewes using implant norgestomet with or without PMSG. Tropical Animal Health and Production, 44(5), 965-968. DOI 10.1007/s11250-011-9993-z.
 17. Gonzalez-Bulnes, A., Santiago-Moreno, J., Garcia-Garcia, R. M., Del Campo, A., Gomez-Brunet, A., & Lopez-Sebastian, A. (2001). Origin of the preovulatory follicle in Mouflon sheep (Ovis gmelini musimon) and effect on growth of remaining follicles during the follicular phase of oestrous cycle. Animal Reproduction Science, 65(3-4), 265-272. https://doi.org/10.1016/S0378-4320(01)00076-8.
 18. Gonzalez‐Bulnes, A., Garcia‐Garcia, R. M., Souza, C. J. H., Santiago‐Moreno, J., Lopez‐Sebastian, A., Cocero, M. J., & Baird, D. T. (2002). Patterns of follicular growth in superovulated sheep and influence on endocrine and ovarian response. Reproduction in Domestic Animals, 37(6), 357-361. https://doi.org/10.1046/j.1439-0531.2002.00385.x.
 19. Gordon, I. R. (1997). Controlled reproduction in farm animal's series, vol. 2. Controlled reproduction in sheep and goats. New York: CAB International.
 20. Habibizad, J., Tohidi, M., Meamar, M., & Alipoor, M. (2019). Reproductive performance changes in Lak and Torki Ghashghaei ewes by using eCG in nomadic breeding condition. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 13(2), 43-55. (In Persian).
 21. Haji Ghorbani, H., Tabatabaei, S. H., & Karimi, N. (2018). Effects of injection of PGF2α and eCG after CIDR removal on reproductive performance in Atabay ewes in non-breeding season. Journal of Animal Environment, 10(4), 91-98. (In Persian).
 22. Hejazi, P., Masoumi, R., Shahmoradi, M., Rostami, B., & Bagherinia Amiri, M. (2018). Evaluation of reproductive performance of Afshari ewes with a short estrus synchronization program in nonbreeding season. Research on Animal Production, 9(21), 80-85. (In Persian). DOI: 10.29252/rap.9.21.80.
 23. Iglesias, R. R., Ciccioli, N. H., Irazoqui, H., & Giglioli, C. (1996). Ovulation rate in ewes after single oral glucogenic dosage during a ram-induced follicular phase. Animal Reproduction Science, 44(4), 211-221.
 24. Johnson, S. K., Dailey, R. A., Inskeep, E. K., & Lewis, P. E. (1996). Effect of peripheral concentrations of progesterone on follicular growth and fertility in ewes. Domestic Animal Endocrinology, 13(1), 69-79.
 25. Joseph, I. B. J. K., Currie, W. D., & Rawlings, N. C. (1992). Effects of time after ovariectomy, season and oestradiol on luteinizing hormone and follicle-stimulating hormone secretion in ovariectomized ewes. Reproduction, 94(2), 511-523.
 26. Kuru, M., Sogukpinar, O., Makav, M., & Cetin, N. (2017). Effect of barium selenate injections on fertility of Pirlak ewes subjected to estrus synchronization during non-breeding season. Medycyna Weterynaryjna, 73(8), 479-482. DOI: 21521/mw.5758.
 27. Kuru, M., Kükürt, A., Oral, H., & Öğün. M. (2018). Clinical use of progesterone and its relation to oxidative stress in ruminants. pp. 303–327 in Sex Hormones in Neurodegenerative Processes and Diseases.
 28. Kuru, M., Kuru, B. B., Sogukpinar, O., Sen, C. C., Oral, H., & Kirmizibayrak, T. (2020). Oestrus synchronisation with progesterone-containing sponge and equine chorionic gonadotropin in Pirlak ewes during the non-breeding season: can Toryum improve fertility parameters? Journal of Veterinary Research, 64(4), 573-576. DOI:2478/jvetres-2020-0074.
 29. Kusina, N. T., Tarwirei, F., Hamudikuwanda, H., Agumba, G., & Mukwena, J. (2000). A comparison of the effects of progesterone sponges and ear implants, PGF2 alpha, and their combination on efficacy of estrus synchronization and fertility of Mashona goat does. Theriogenology, 53(8), 1567-1580. https://doi.org/10.1016/S0093-691X(00)00298-3.
 30. Leyva, V., Buckrell, B. C., & Walton, J. S. (1998). Regulation of follicular activity and ovulation in ewes by exogenous progestagen. Theriogenology, 50(3), 395-416.
 31. Martemucci, G., Toteda, F., Facciolongo, A. M., D'Alessandro, A., & Gambacorta, M. (1997). Ovarian response, serum oestradiol-17beta concentration, and embryo yield in anestrus ewes treated with PMSG or two porcine gonadotrophin pituitary extracts. Zootecnica E Nutrizione Animale, 23, 81-88.
 32. Martinez, M. F., McLeod, B., Tattersfield, G., Smaill, B., Quirke, L. D., & Juengel, J. L. (2015). Successful induction of oestrus, ovulation and pregnancy in adult ewes and ewe lambs out of the breeding season using a GnRH+progesterone oestrus synchronisation protocol. Animal Reproduction Science, 155, 28-35. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2015.01.010.
 33. Martinez-Ros, P., Astiz, S., Garcia-Rosello, E., Rios-Abellan, A., & Gonzalez-Bulnes, A. (2018). Effects of short-term intravaginal progestagens on the onset and features of estrus, preovulatory LH surge and ovulation in sheep. Animal Reproduction Science, 197, 317-323. https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2018.08.046.
 34. Martinez-Ros, P., Rios-Abellan, A., & Gonzalez-Bulnes, A. (2019). Influence of progesterone-treatment length and eCG administration on appearance of estrous behavior, ovulatory success and fertility in sheep. Animals, 9(1), 9. https://doi.org/10.3390/ani9010009.
 35. Masoodi, R., Kohram, , Lotfi, M., & Ghaffari, M. (2014). Evaluation of reproductive parameters in different programs of CIDR insertion and eCG injection in Mahabadi does during nonbreeding season. Iranian Veterinary Journal, 10(1), 96-102. (In Persian).
 36. Menchaca, A., & Rubianes, E. (2004). New treatments associated with timed artificial insemination in small ruminants. Reproduction, Fertility and Development, 16(4), 403-413. https://doi.org/10.1071/RD04037.
 37. Menchaca, A., dos Santos-Neto, P. C., Cuadro, F., Souza-Neves, M., & Crispo, M. (2018). From reproductive technologies to genome editing in small ruminants: An embryo’s journey. Animal Reproduction, 15(Supplement 1): 984-995. http://dx.doi.org/10.21451/1984-3143-AR2018-0022.
 38. Neisi, Z., Mamouei, , Roshanfekr, H.,  Vakili Tabatabaei, S., & Sari, M. (2016). Comparison the pregnancy rates in different synchronization and ovulation protocols in Khuzestan buffalo. Journal of Animal Science Research, 26(1), 43-50. (In Persian).
 39. Oliveira, M. E. F., Ayres, H., Oliveira, L. G. D., Barros, F. F. P. D. C., Oba, E., Bicudo, S. D., & Vicente, W. R. R. (2016). Effects of season and ovarian status on the outcome of long-term progesterone-based estrus synchronization protocols and ovulatory follicle development in Santa Ines ewes under subtropical conditions. Theriogenology, 85(3), 452-460. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2015.09.024.
 40. Öztürkler, Y., Çolak, A., Baykal, A., & Güven, B. (2003). Combined effect of a prostaglandin analogue and a progestagen treatment for 5 days on oestrus synchronization in Tushin ewes. Indian Veterinary Journal, 80, 917-920.
 41. Ryan, J. P., Hunton, J. R., & Maxwell, W. M. (1991). Increased production of sheep embryos following superovulation of Merino ewes with a combination of pregnant mare serum gonadotropin and follicle stimulating hormone. Reproduction, Fertility and Development, 3(5), 551-560.
 42. Sadeghi Panah, A., Masoudi, R., Naeejian, H. R., & Akbari-Sharif, A. (2015). Effect of eCG, PGF2α and GnRH hormones on ewes' reproductive performance in breeding season. Iranian Journal of Animal Science, 46(2), 189-194. (In Persian). https://doi.org/10.22059/ijas.2015.55650.
 43. Sadeghi Panah, H. (2016). Induction and synchronization of estrus through hormone therapy. Publication of Agricultural Education, Agric. Handbook No. 95. (In Persian).
 44. Sareminejad, P., Tabatabaei, S., Mamouei, M., Mirzadeh, K., & Boujarpour, M. (2014). The effects of short and long term medroxy progesterone acetate (MAP) sponge treatments on reproductive performance during the non-breeding season of arabian ewes. Iranian Journal of Applied Animal Science, 4(4), 747-751.
 45. Swelum, A. A. A., Alowaimer, A. N., & Abouheif, M. A. (2015). Use of fluorogestone acetate sponges or controlled internal drug release for estrus synchronization in ewes: Effects of hormonal profiles and reproductive performance. Theriogenology, 84(4), 498-503. https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2015.03.018.
 46. Takada, L., Bicudo, S. , Rodrigues, C. F. D. C., Coelho, L. D. A., Mendes, L. C. N., & Perri, S. H. V. (2012). Ovarian response of Suffolk ewes to estrous synchronization using short-term protocol. Revista Brasileira de Zootecnia, 41(2), 314-319. https://doi.org/10.1590/S1516-35982012000200012.
 47. Tempest, W. M., & Minter, C. M. (1987). Synchronized breeding and lambing. pp. 221–237 in New Techniques in Sheep Production. Butterworth-Heinemann.
 48. Tsonis, C. G., Cahill, L. P., Carson, R. S., & Findlay, J. K. (1984). Identification at the onset of luteolysis of follicles capable of ovulation in the ewe. Reproduction, 70(2), 609-614.
 49. Ueno, D., Goto, A., Hazano, K., Haneda, S., & Matsui, M. (2021). Sustained high progesterone concentrations during estradiol-progesterone based estrus synchronization protocol in Japanese Black cows affects fertility by influencing preovulatory follicle size and its ovulation. Japanese Journal of Veterinary Research, 69(3), 151-161. DOI: 14943/jjvr.69.3.151.
 50. Ustuner, B., Gunay, U., Nur, Z., & Ustuner, H. (2007). Effects of long and short-term progestagen treatments combined with PMSG on oestrus synchronization and fertility in Awassi ewes during the breeding season. Acta Veterinaria Brno, 76(3), 391-397. https://doi.org/10.2754/avb200776030391.
 51. Ungerfeld, R., & Rubianes, E. (2002). Short term primings with different progestogen intravaginal devices (MAP, FGA and CIDR) for eCG-estrous induction in anestrus ewes. Small Ruminant Research, 46(1), 63-66. https://doi.org/10.1016/S0921-4488(02)00105-0.
 52. Van Cleeff, J., Karsch, F. J., & Padmanabhan, V. (1998). Characterization of endocrine events during the periestrous period in sheep after estrous synchronization with controlled internal drug release (CIDR) device. Domestic Animal Endocrinology, 15(1), 23-34.
 53. Viñoles, C., Forsberg, M., Banchero, G., & Rubianes, E. (2001). Effect of long-term and short-term progestagen treatment on follicular development and pregnancy rate in cyclic ewes. Theriogenology, 55(4), 993-1004. DOI: 1016/s0093-691x(01)00460-5 .
 54. Viñoles, C., Paganoni, B., Milton, J. T. B., Driancourt, M. A., & Martin, G. B. (2011). Pregnancy rate and prolificacy after artificial insemination in ewes following synchronisation with prostaglandin, sponges, or sponges with bactericide. Animal Production Science, 51(6), 565-569. https://doi.org/10.1071/AN10200.
CAPTCHA Image