بررسی تأثیر استفاده از اسانس پونه کوهی (Origanum L.onites) و گل ختمی (Althaea officinalis) در شیر بر ویژگی‌های رشد و پاسخ‌های متابولیکی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

این مطالعه با هدف استفاده از اسانس­های پونه کوهی و گل ختمی با غلظت g/kg As fed 1 به شیر و بررسی تأثیر آن برعملکرد، ویژگی­های رشد، وضعیت نمره مدفوع، تخمیر شکمبه و فراسنجه­های خون گوساله­های شیرخوار هلشتاین انجام شد. شش تیمار آزمایشی با دو سطح شیر خام مصرفی (شش لیتر و نه لیتر) و سه نوع اسانس (بدون اسانس، اسانس پونه کوهی و اسانس گل ختمی) در نظر گرفته شد. تعداد 60 رأس گوساله نر و ماده هلشتاین (0/3±1/40 کیلوگرم) با استفاده از طرح فاکتوریل (3×2) در قالب طرح کاملاً تصادفی به شش گروه 10 رأسی با جنسیت و میانگین وزن یکسان تقسیم شدند. گوساله­ها به‌مدت سه روز در دو وعده آغوز دریافت کردند و سپس در سن هفت روزگی وارد آزمایش شدند. تیمارها شامل: 1) مصرف شش لیتر شیر بدون اسانس 2) مصرف شش لیتر شیر به همراه اسانس پونه کوهی 3) مصرف شش لیتر شیر به همراه اسانس گل ختمی 4) مصرف نه لیتر شیر بدون اسانس 5) مصرف نه لیتر شیر به همراه اسانس پونه کوهی و 6) مصرف نه لیتر شیر به همراه اسانس گل ختمی مورد بررسی قرار گرفت. خوراک آغازین مصرفی به‌صورت روزانه تعیین گردید و وزن­کشی گوساله­ها در زمان ورود به آزمایش، 56 روزگی و 70 روزگی انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین مصرف خوراک آغازین، مصرف ماده خشک، افزایش وزن و رشد اسکلتی گروه­های دریافت‌کننده اسانس در مقایسه با گروه شاهد اثر معنی­داری داشت (05/0P<). بازده خوراک گروه مصرف‌کننده نه لیتر شیر بدون اسانس (شاهد) در مقایسه با سایر گروه‌ها افزایش معنی­داری داشت (05/0P<). استفاده از اسانس­های گیاهی سبب تغییرات معنی­داری در الگوی تخمیر میکروبی شکمبه و فراسنجه­های سرم خون گوساله­ها شد (05/0P<). گروه دریافت‌کننده اسانس پونه کوهی شیوع اسهال و میانگین تعداد روزهای ابتلا به اسهال را کاهش داد. گروه دریافت‌کننده شش لیتر شیر به همراه اسانس پونه کوهی اثرات مطلوبی بر امتیاز مدفوع در مقایسه با گروه نه لیتر شیر بدون اسانس (شاهد) داشت (05/0P<). در تمامی دوره­های اندازه­گیری pH مایع شکمبه در گروه شش لیتر شیر به همراه اسانس پونه بالاترین مقدار را نسبت به سایر گروه­های دیگر داشت (05/0P<). به‌طور کلی، نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از اسانس با غلظت  g/kg As fed1 منتج به عملکرد بهتر رشد نخواهد شد، امّا بازده خوراک، تخمیر شکمبه و سلامت دستگاه گوارش ممکن است منجر به عملکرد بهتر گوساله­های شیرخوار گردد. افزایش مقادیر شیر مصرفی گوساله­های شیرخوار هلشتاین باعث بهبود عملکرد رشد گردید، هر چند که بازده خوراک گروه نه لیتر شیر نسبت به شش لیتر شیر پایین­تر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of The Effect of Adding Oregano L.onites and Althaea offieinalis Essential Oils into Milk on Growth and Metabolic Responses of Holstein Dairy Calves

نویسندگان [English]

 • Ehsan Ghaemi Rad
 • Seyed Alireza Vakili
 • Mohsen Danesh Mesgaran
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction[1]: The present study was conducted to investigate the efficacy of adding Oregano L.onites and Althaea offieinalis essential oil into milk on performance, some blood parameters, skeletal growth, and metabolic responses of Holstein dairy calves. Higher milk consumption improves growth performance due to the increase in nutrients available to calves. In this experiment, it is assumed that high consumption of milk with better availability of nutrients and plant essential oils by eliminating pathogens and stabilizing the natural flora of the gastrointestinal tract improves calf function, reduces diarrhea and adequate growth during weaning.
Materials and Methods: A total of 60 Holstein dairy calves (30 females and 30 males; 7 days) with 42 ± 8 kg of average birth weight were used in a Factorial design (2 × 3) in which calves were randomly assigned to one of six different dietary treatments including 1) 6 L/d milk control without inclusion of any essential oil supplementation, 2) 6 L/d milk with Oregano L.onites essential oil, 3) 6 L/d milk with Althaea offieinalis essential oil, 4) 9 L/d milk control without inclusion of any essential oil supplementation, 5) 9 L/d milk with Oregano L.onites essential oil and 6) 9 L/d milk with Althaea offieinalis essential oil. Calves were individually housed and bedded with straw that was replaced every day. Feed and water were available ad libitum throughout the experiment. Calves were fed colostrum for 3 days and then fed high levels milk with 10% and 20% of their birth weight until 70 days of age. The rations were iso-energetic. Ruminal fluid samples were collected by esophagus tube after morning feeding at the end of study. Starter intake was recorded individually and daily. The amount of feed consumed daily was calculated throughout the experiment from the difference between the feed poured and the remaining feed. The experimental data were analyzed under the SAS 9.1 statistical program with general linear models (GLM). Comparisons of mean was done using Duncan test at a significance level of 5%.
Results and Discussion: In this study results showed that starter intake was affected by the experimental treatments (p > 0.05). Diet containing Oregano L.onites essential oil reduced feed intake in the period 56 to 70 and in the whole period with using 6 liters of milk (p < 0.05). Dry matter intake (feed dry matter with milk dry matter) in the period of 7 to 56, 56 to 70 days and in the whole period between the group receiving 6 liters and 9 liters of milk was not shown significant difference. Calves consuming 9 L/d milk in control group without inclusion of any essential oil supplementation had higher daily weight gain than other treatments (p < 0.05). The results indicated that calves fed milk without any additives had a higher feed efficiency (p < 0.05). Consuming 9 L/d milk in control group without inclusion of any essential oil supplementation had higher skeletal growth than other treatments (p < 0.05). Hip width, heart girth, body barrel and wither height were affected by the addition of essential oils supplementation (p> 0.05). Rumen parameters were not affected by essential oils (p > 0.05). Ruminal pH value was affected by the experimental treatments and in group of 6 L/d milk with Oregano L.onites essential oil had higher than other treatments (p < 0.05). Addition of Oregano L.onites essential oils to milk of Holstein calves had no detectable effect on the mean concentration of glucose, albumin, urea, aspartate-aminotransferase and alanine-aminotransferase (p > 0.05). The results showed that Feed behavior was affected by the experimental treatments (p > 0.05). Calves consuming Oregano L.onites essential oil supplementation had lowest ruminant and feed consume than other treatments (p > 0.05).
Conclusion: The results of this study showed that the addition of plant essential oils, especially oregano essential oil in high amounts of milk of Holstein calves did not lead to increased feed intake, weight gain and increased skeletal growth compared to the control group. However, the effect of oregano essential oil on feed efficiency was significant. Therefore, increasing the quantitative and qualitative growth of calves per unit time and expressing their genetic predisposition by using plant essential oils as done in this study did not lead to better performance of Holstein calves. In contrast, increasing the amount of milk consumed in infant Holstein calves improved growth performance, although the feed efficiency of the 9-liter milk group was lower than the 6-liter milk group.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Herbal essential oils
 • Initial diet
 • Rumen fermentation
 • Sucking calf
 1. Abdel-Wareth, A. A. A., Kehraus, S. Hippenstiel, F. & Südekum, K-H. (2012). Effects of thyme and oregano on growth performance of broilers from 4 to 42 days of age and on microbial counts in crop, small intestine and caecum of 42-day-old broilers. Journal of Animal Feed Science and Technology, 178, 198-202. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2012.10.006
 2. AkbarianTefaghi, M., Ghasemi, E., & Khorvash, M. (2018). Performance, rumen fermentation and blood metabolites of dairy calves fed starter mixtures supplemented with herbal plants, essential oils or monensin. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 102, 630-638. https://doi.org/10.1111/jpn.12842
 3. Ammar, S. S. M., Mokhtaria, K., Tahar, B. B., Amar, A. A., Redha, B. A., Yuva, B., & Laid, B. (2014). Prevalence of rotavirus (GARV) and coronavirus (BCoV) associated with neonatal diarrhea in calves in western Algeria. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 4, 318-322. https://doi.org/10.12980%2FAPJTB.4.2014C778
 4. Anderson, K. L., Nagaraja, T. G., Morrill, J. L., Avery, T. B., Galitzer, S. J., & Boyer, J. E. (1987). Ruminal microbial development in conventionally or early-weaned calves. Journal of Animal Science, 4, 1215-1226. https://doi.org/10.2527/jas1987.6441215x
 5. Bampidis, V. A., Christodoulou, V., Florou‐Paneri, P., & Christaki, E. (2006). Effect of dried oregano leaves versus neomycin in treating newborn calves with colibacillosis. Journal of Veterinary Medicine Series, 3, 154-156. https://doi.org/10.1111/j.1439-0442.2006.00806.x
 6. Beharka, A. A., Nagaraja, T. G., Morrill, J. L., Kennedy, G. A., & Klemm, R. D. (1998). Effects of form of the diet on anatomical, microbial, and fermentative development of the rumen of neonatal calves. Journal of Dairy Science, 7, 1946-1955. https://doi.org/10.3168/jds.s0022-0302(98)75768-6
 7. Beiranvand, H., Ghorbani, G. R., Khorvash, M., Nabipour, A., Dehghan-Banadaky, M., Homayouni, A., & Kargar, S. (2014). Interactions of alfalfa hay and sodium propionate on dairy calf performance and rumen development. Journal of Dairy Science, 4, 2270-2280. https://doi.org/10.3168/jds.2012-6332
 8. Benchaar, C., Petit, H. V., Berthiaume, R., Ouellet, D. R., Chiquette, J., & Chouinard, P. Y. (2007). Effects of essential oils on digestion, ruminal fermentation, rumen microbial populations, milk production, and milk composition in dairy cows fed alfalfa silage or corn silage. Journal of Dairy Science, 2, 886-897. https://doi.org/10.3168/jds.s0022-0302(07)71572-2
 9. Busquet, M., Calsamiglia, S., Ferret, A., & Kamel, C. (2006). Plant extracts affect in vitro rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science, 2, 761-771. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(06)72137-3
 10. Calsamiglia, S., Busquet, M., Cardozo, P. W., Castillejos, L., & Ferret, A. (2007). Invited review: Essential oils as modifiers of rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science, 6, 2580-2595. https://doi.org/10.3168/jds.2006-644
 11. Castillo, C., Benedito, J. L., Vázquez, P., Pereira, V., Méndez, J., Sotillo, J., & Hernández, J. (2012). Effects of supplementation with plant extract product containing carvacrol, cinnamaldehyde and capsaicin on serum metabolites and enzymes during the finishing phase of feedlot-fed bull calves. Journal of Animal Feed Science and Technology, 171, 246-250. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2011.11.006
 12. Cardinali, R., Cullere, M., Dal Bosco, A., Mugnai, C., Ruggeri, S., Mattioli, S., Castellini, C., Trabalza Marinucci, M., & Dalle Zotte, A. (2015). Oregano, rosemary and vitamin E dietary supplementation in growing rabbits: Effect on growth performance, carcass traits, bone development and meat chemical composition. Journal of Livestock Science, 175, 83-89. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2015.02.010
 13. Castells, L. I., Bach, A., Araujo, G., Montoro, C., & Terre, M. (2012). Effect of different forage sources on performance and feeding behavior of Holstein calves. Journal of Dairy Science, 95, 286–293. https://doi.org/10.3168/jds.2011-4405
 14. Castells, L. l., Bach, A., Aris, A., & Terré, (2013). Effects of forage provision to young calves on rumen fermentation and development of the gastrointestinal tract. Journal of Dairy Science, 8, 5226-5236. https://doi.org/10.3168/jds.2012-6419
 15. Chaves, A. V., Stanford, K., Dugan, M. E. R., Gibson, L. L., McAllister, T. A., Van Herk, F., & Benchaar, C. (2008). Effects of cinnamaldehyde, garlic and juniper berry essential oils on rumen fermentation, blood metabolites, growth performance, and carcass characteristics of growing lambs. Journal of Livestock Science, 117, 215-224. http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.livsci.2007.12.013
 16. Dennis, T. S., Suarez-Mena, F. X., Hill, T. M., Quigley, J. D., Schlotterbeck, R. L., & Hulbert, L. (2018). Effect of milk replacer feeding rate, age at weaning, and method of reducing milk replacer to weaning on digestion, performance, rumination, and activity in dairy calves to 4 months of age. Journal of Dairy Science, 1, 268-278. https://doi.org/10.3168/jds.2017-13692
 17. De Oliveira, K. Á. R., De Sousa, C., Da Costa Medeiros, J. P., De Figueiredo, J. A., Magnani, R. C. B. Q., De Siqueira, M., & De Souza, E. L. (2015). Synergistic inhibition of bacteria associated with minimally processed vegetables in mixed culture by carvacrol and 1, 8-cineole. Journal of Food Control, 47, 334-339. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2015.06.017
 18. Grigore, A., Paraschiv, I. N. A., Colceru-Mihul, S., Bubueanu, C., Draghici, E., & Ichim, M. (2010). Chemical composition and antioxidant activity of Thymus vulgaris volatile oil obtained by two different methods. Romanian Biotechnological Letters, 4, 5436-5443.
 19. Hernandez, F., Madrid, J. I., Garcia, V., Orengo, J., & Megias, M. D. (2004). Influence of two plant extracts on broilers performance, digestibility, and digestive organ size. Journal of Poultry Science, 2, 169-174. https://doi.org/10.1093/ps/83.2.169
 20. Hernández, J., Benedito, J. L., Vázquez, P., Pereira, V., Méndez, J., Sotelo, J., & Castillo, C. (2009). Supplementation with plant extracts (carvacrol, cinnamaldehyde and capsaicin): Its effects on acid base status and productive performance in growing/finishing bull calves. Berliner and Munchener Tierarztliche Wochenschrift, 122(3-4), 93-99. PMID: 19350807.
 21. Ionescu, C., Mazuranok, L., & Timmler, R. (2013). Effects of combination of carvacrol, cinnamaldehyde and Capsicum oleoresin (XTRACTTM 6930) on the performances of broiler chickens. Journal of Poultry Science, 7, 137-151. https://doi.org/10.1017/S1752756200015520
 22. Izzaddeen, S. I., & Kaygısız, A. (2018). Effect of essential oil of laurel (Laurus L. nobilis) on performance, blood and fecal parameters of Holstein calves during suckling period. Pakistan Journal of Zoology, 50(3), 799-1198.
 23. Jakhetia, V., Patel, A., Khatri, R., Pahuja, P., Garg, N., Pandey, S., & Sharma, S. (2010). Cinnamon: A pharmacological review. Journal of Advanced Scientific Research, 12, 19-23. http://www.sciensage.info/
 24. Joch, M., Cermak, L., Hakl, J., Hucko, B., Duskova, D., & Marounek, M. (2016). In vitro screening of essential oil active compounds for manipulation of rumen fermentation and methane mitigation. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 7, 952-972. https://doi.org/10.5713/ajas.15.0474
 25. Jouany, J. P., & Morgavi, D. P. (2007). Use of natural products as alternatives to antibiotic feed additives in ruminant production. Journal of Animal Sciences, 10, 1443-1466. https://doi.org/10.1017/S1751731107000742
 26. Khan, P. D., Karatzia, M. A., Dovas, C. I., Filioussis, G., Papadopoulos, E., Kiossis, E., & Karatzias, H. (2007). Evaluation of the in-field efficacy of oregano essential oil administration on the control of neonatal diarrhea syndrome in calves. Research in Veterinary Science, 115, 478-483. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2017.07.029
 27. Larson, L. L., Owen, F. G., Albright, J. L., Appleman, R. D., Lamb, R. C., & Muller, L. D., (1977). Guidelines toward more uniformity in measuring and reporting calf experimental data. Journal of Dairy Science, 60, 989-991. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(04)73495-5
 28. Montoro, C., Ipharraguerre, I., & Bach, A. (2011) Effect of flavoring a starter in a same manner as a milk replacer on intake and performance of calves. Journal of Animal Feed Science and Technology, 164(1), 130– 134. https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2010.11.023
 29. Morrison, S. J., Dawson, S., & Carson, A. F. (2010). The effects of manan oligosaccharide and streptococcus faecium addition to milk replacer on calf health and performance. Journal of Livestock Science, 131(2-3), 292-296. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2010.04.002
 30. Naveed, R., Hussain, A., Tawab, I., Tariq, A., Rahman, M., Hamed, M., & Iqbal, M. (2013). Antimicrobial activity of the bioactive components of essential oils from Pakistani spices against Salmonella and other multi-drug resistant bacteria. Journal of Dairy Science, 13(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/1472-6882-13-265
 31. Rosenberger, K., Costa, J. H. C., Neave, H. W., Von Keyserlingk, M. A. G., & Weary, D. M. (2017). The effect of milk allowance on behavior and weight gains in dairy calves. Journal of Dairy Science, 1, 504-512. https://doi.org/10.3168/jds.2016-11195
 32. Rusenova, N., & Parvanov, P. (2009. Antimicrobial activities of twelve essential oils against microorganisms of veterinary importance. Journal of Tricia Science, 1, 705-718. http://www.uni-sz.bg/
 33. Santos, F. H. R., De Paula, M. R., Lazier, D., Silva, J. T., Santos, G., & Bitter, C. M. M. (2015). Essential oils for dairy calves: Effects on performance, scours, rumen fermentation and intestinal fauna. Journal of Animal Science, 9(6), 958-965. https://doi.org/10.1017/s175173111500018x
 34. Seifzadeh, S., Mirzaei, F., Abdi, H., davati, J., & Navidshad, B. (2017). The effects of a medical plant mix and probiotic on performance and health status of suckling Holstein calves. Italian Journal of Animal Science, 16(1), 44- 51. https://doi.org/10.1080/1828051X.2016.1249421
 35. Slipper, B. F., Lana, A. M. Q., Carballo, A. U., Ferreira, C. S., Franzoni, A. P. S., Lima, J. A. M., & Coelho, S. G. (2014). Effects of milk replacer feeding strategies on performance, ruminal development, and metabolism of dairy calves. Journal of Dairy Science, 97(2), 1016-1025. https://doi.org/10.3168/jds.2013-7201
 36. Simitis, P. E., Deligeorgis, S. G., Bizelis, J. A., Dardamani, A., Theodosiou, I., & Figaro's, K. (2008). Effect of dietary oregano oil supplementation on lamb meat characteristics. Journal of Meat Science, 79(2), 217-223. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2007.09.005
 37. Souza, E. L., Stamford, T. L. M., Lima, E. O., & Trajan, V. N. (2007). Effectiveness of Oregano vulgare essential oil to inhibit the growth of food spoiling yeasts. Journal of Food Control, 18, 409-413. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2005.11.008
 38. Tureen, N., & Yana, M. (2013). Calf Breeding Techniques. Atatürk University Faculty of Agriculture Course Publications, 13, 232-246.
 39. Uetake, K., & Figaro's, K. (2013). Newborn calf welfare: A review focusing on mortality rates. Journal of Animal Science, 84, 101-105. https://doi.org/10.1111/asj.12019
 40. Ünlü, H. B., & Rekik, R. (2013). Effects of thyme and garlic essential oil on calf performance and some blood parameters. Journal of Agriculture Faculty, 50(3), 299-310.
 41. Vakili, A. R., Khorrami, B., Mesgaran, M. D., & Parandm, E. (2013). The effects of thyme and cinnamon essential oils on performance, rumen fermentation and blood metabolites in Holstein calves consuming high concentrate diet. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 26(7), 935-944. doi: 10.5713/ajas.2012.12636
 42. Wafa, W. M., Tawab, E., Elhofy, A. A. A., & Bedawy, Y. M. (2021). Immune response, health status, blood components and growth performance of suckling calves treated with thymus vulgaris extract. Journal of Animal Health Production, 9(3), 342-351. http://dx.doi.org/10.17582/journal.jahp/2021/9.3.342.351
 43. Yang, C. T., Diao, B. W., Hai, Q. Y., Zeng, J. I. N., & Yan, T. U. (2016). Rumen fermentation and bacterial communities in weaned Chahaer lambs on diets with different protein levels. Journal of Integrative Agriculture, 15(7), 1564-1574. doi: 10.1016/S2095-3119(15)61217-5
 44. Zhou, R., Wu, L., Lang, J., Liu, X., Casper, L., Wang, D. P., & Wei, S. (2020). Effects of oregano essential oil on in vitro ruminal fermentation, methane production, and ruminal microbial community. Journal of Dairy Science, 103(3), 2303-2314. https://doi.org/10.3168/jds.2019-16611

 

CAPTCHA Image