پایداری هوازی سیلاژ‌ ذرت تلقیح شده با جدایه‌های جدید باکتری اسید‌ لاکتیک جدا شده از منابع مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

پایداری هوازی از ویژگی‌های مهم در ارزیابی کیفیت سیلاژ ذرت است. هدف از مطالعه حاضر، انتخاب جدایه­های باکتری‌ اسید‌ لاکتیک جدا شده از منابع مختلف با قابلیت بهبود ویژگی‌های تخمیری و ارزیابی اثر تلقیح این جدایه‌ها بر پایداری هوازی سیلاژ ذرت و جلوگیری از رشد ریزجانداران بیماری‌زا و فاسدکننده سیلاژ طی قرار گرفتن در معرض هوا بود. جدایه­های باکتری‌ ‌اسیدلاکتیک جدا شده از منابع مختلف، برای ارزیابی تولید متابولیت‌ها، کاهش pH و فعالیت ضد‌میکروبی در عصاره آبی به‌دست آمده از علوفه ذرت تلقیح شدند. 121 جدایه از منابع مختلف در آزمایشگاه جدا شد، تجزیه و تحلیل توالی 16S ریبوزومی DNA، جدایه­های نماینده برای تأیید حضور گروه­های غالب استفاده شد. توالی جدایه‌های مختلف باکتری­های لاکتیک اسید، درجه شباهت بالایی به جدایه­های نوع بانک ژن با شباهت 99 و 100 درصد نشان دادند. پنج جدایه باکتری‌های ‌اسیدلاکتیک که بهترین نتایج را نشان دادند، به علوفه ذرت تلقیح و 105 روز در سیلوهای آزمایشی سیلو شدند، سپس، طی هشت روز تحت آزمایش پایداری هوازی قرار گرفتند. نمونه‌های سیلاژ در صفر، چهار و هشت روز پس از قرار گرفتن در معرض هوا برای تعیین تغییرات در ترکیبات شیمیایی، فرآورده‌های تخمیر و ارزیابی تغییرات میکروبی برای تعیین فساد هوازی جمع‌آوری شدند. نتایج نشان داد، که همه‌ سیلاژها دارای تخمیر خوب با مقدار pH پایین (کمتر از80/3) و غلظت کم اتانول هستند. پایداری هوازی سیلاژ ذرت با بالا بودن اسید ‌استیک و کاهش جمعیت مخمرها همراه بود. تمام جدایه‌ها باعث افزایش پایداری هوازی سیلاژ ذرت شدند. این نتایج مزیت تلقیح میکروبی را اثبات کرد. بهترین جدایه‌ی آزمایشی، لاکتوباسیلوس فرمنتوم بود، زیرا باعث pH پایدارتر و تولید بیشتر اسید استیک، کاهش بالاتری از جمعیت مخمرها در سیلاژ ذرت تلقیح شده با این جدایه‌ی باکتری شد و بدین ترتیب فساد هوازی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Aerobic Stability of Corn Silages Inoculated with Novel isolate of Lactic acid bacteria separated from Various Sources

نویسندگان [English]

 • Nahid Aghamohamadi 1
 • fardin hozhabri 1
 • daryush Alipour 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Science and Agricultural Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Corn silage is a major source of forage for ruminants, which provides a higher energy level compared to other forages. But it is susceptible to aerobic deterioration, because yeasts utilize the lactic acid, produced by lactic acid bacteria, as a source of energy. Thus, silages become a favor environment for the growth of mold and bacteria. The susceptibility of a silage to the aerobic deterioration is an important factor since it is directly related to its quality and nutritive value. When silage is exposed to air, increase of temperature and pH may occur, resulting in soluble carbohydrates loss and fermentation of the products of microbial metabolism, reducing its quality. Aerobic stability is an important feature in the evaluation of corn silage quality. Researchers reports that the use of lactic acid bacteria can improve fermentation and aerobic stability of silage. This study aimed to investigate the changes in the chemical compositions and concentration of fermentation end products that occur in corn silages with or without microbial inoculants during aerobic exposure and to select bacterial strains that can improve the aerobic stability after silo opening.
Materials and Methods: This study was conducted to select lactic acid bacteria (LAB) strains isolated from corn silage, the intestinal contents of broilers, laying hens, Turkey, Ostrich and assess their effects on the quality and aerobic stability of maize silage. The LAB strains were inoculated into aqueous extract obtained from maize to evaluate their production of metabolites, pH reduction and antimicrobial activity. One hundred and twenty-one strains were isolated from various sources in the Laboratory, which all isolates were considered to be LAB as determined by Gram-stain appearance, catalase test and lactic acid productivity. Analysis of the 16S rDNA sequence of representative strains was used to confirm the presence of the predominant groups. The sequences from the various LAB isolates showed high degrees of similarity to those of the GenBank type strains between 99% and 100%. Five LAB strains that showed the best results were assessed in experimental silos. All treatments were ensiled in laboratory-scale silos for 105 days, and then subjected to an aerobic stability test for 8 days. Silage samples were collected at 0, 4 and 8 days after aerobic exposure to determinate the changes in the chemical compositions, products of fermentation, and to evaluate the silages microbial changes to determine the aerobic deterioration. Data in the experimental design, after opening the silos, were analyzed in a completely randomized design with nine replicates by GLM procedure of SAS software. In aerobic conditions, the data were analyzed as repeated measures in time. The data were analyzed in a completely randomized design by GLM procedure of SAS software. Variance analysis and multiple comparisons of data were performed using the GLM procedure of and the means were separated by Tukey’s test.
Results and Discussion: The results indicated that after 105 days of conservation, all silages had good fermentation characteristics with low pH (<3.80) and ethanol concentration and high lactic acid contents (P<0.01). A linear decrease in pH values and water-soluble carbohydrates contents were observed. Addition of lactic acid bacteria, increased acetic acid, but decreased ethanol contents of inoculated silages compared to the control (P<0.01).  Across treatments, there were significant differences in the yeast populations (P<0.01). The population of yeasts which was initially high in the fresh forage (5.57 log cfu g−1 forage) before ensiling and a drastic reduction in the numbers of yeasts was observed in all silages throughout the experiment. The addition Lactobacillus Fermentum resulted in a higher concentration of acetic acid and reduced populations of yeasts in silage compared to the other silage treatments, and a lower ethanol concentration in the silage (P<0.01). The strains tested were able to modify the fermentative and chemical parameters and the populations of yeasts of silage after aerobic exposure.  Aerobic stability of corn silages was associated with high acetic acid and reduction the populations of yeasts. all Lactobacillus strains promoted an increase in aerobic stability of silage. Addition of lactic acid bacteria, further improved silage aerobic stability with more acetic acid production and reduction the populations of yeasts (P<0.01). After 8 days of aerobic exposure, inoculated silage with Lactobacillus Fermentum remained stable, but the control silage deteriorated as indicated by a reduction in lactic acid and an increase in pH, and numbers of yeast (P<0.01). These results proved the advantage of microbial inoculation. The best Lactobacillus strains is Lactobacillus Fermentum because it provides more stable pH, production higher acetic acid, higher reduction of yeasts and filamentous fungi in maize silage, thereby decreasing the aerobic deterioration by these microorganisms.
Conclusion: The results showed that application of inoculants is recommended because it promoted higher production of acetic acid, reducing the populations of yeast and filamentous fungi, a more stable pH and, therefore, improving the aerobic stability of silages. The best inoculation is Lactobacillus Fermentum because it provides higher reduction of yeast and filamentous fungi in maize silage, thereby decreasing the aerobic deterioration by these microorganisms. The Lactobacillus Fermentum strain show the best results in relation to silage aerobic stability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aerobic deterioration
 • Fermentation products
 • Aerobic stability
 • Filamentous fungi
 • Yeasts
 1. Addah, W., Baah, J., Groenewegen, P., Okine, E. K., & McAllister, T. A. (2011). Comparison of the fermentation characteristics, aerobic stability and nutritive value of barley and corn silages ensiled with or without a mixed bacterial inoculant. Canadian Journal of Animal Science, 91, 133–146. https://doi.org/4141/CJAS10071
 2. AOAC. (1990). Official Methods of Analysis. Vol. 1. 15th Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC.
 3. Assis, F. G. V., Avila, C. L. S., Pinto, J. C. & Schwan, R. F. (2014). New inoculants on maize silage fermentation, Revista Brasileira de Zootecnia, 43(8), 395-403. https://doi.org/1590/S1516-35982014000800001 
 4. Avila, C. L. S., Pinto, J. C., Figueiredo, H. C. P., & Schwan, R. F. (2009). Effects of an indigenous and a commercial Lactobacillus buchneri strain on quality of sugar cane silage. Grass and Forage Science, 64, 384–394. https://doi.org/1111/j.1365-2494.2009.00703.x
 5. Avila, C. L. S., Valeriano, A. R., Pinto, J. C., Figueiredo, H. C. P., Rezende, A.V., & Schwan, R. F. (2010). Chemical and microbiological characteristics of sugarcane silages treated with microbial inoculants. Brazilian Journal of Animal Science, 39, 25–32. https://doi.org/1590/S1516-35982010000100004
 6. Avila, C. L. S., Pinto, J. C., Oliveira D. P., & Schwan, R. F. (2012). Aerobic stability of sugar cane silages with a novel strain of Lactobacillus sp. isolated from sugar cane. Brazilian Journal of Animal Science, 41, 249–255. https://doi.org/1590/S1516-35982012000200003
 7. Avila, C. L. S., Carvalho, B. F., Pinto, J. C., Duarte W. F., & Schwan, R. F. (2014). Use of Lactobacillus hilgardii strains for enhancing quality of sugarcane silage. Journal of Dairy Science, 97, 940–951. https://doi.org/3168/jds.2013-6987
 8. Basso, F. C., Bernardes, T. F., Roth, A. P. T. P., Lodo, B. N., Berchielli, T. T., & Reis, R. A. (2012). Fermentation and aerobic stability of corn silage inoculated with Lactobacillus buchneri. Revista Brasileira de Zootecnia, 41 (7), 1789-1794. https://doi.org/1590/S1516-35982012000700032
 9. Carvalho, B. F., Avila, C. L. S., Miguel, M. G. C. P., Pinto, J. C., Santos, M. C., & Schwan, R. F. (2014). Aerobic stability of sugar-cane silage inoculated with tropical strains of lactic acid bacteria.Grass and Forage Science, 70, 308-323. https://doi.org/1111/gfs.12117
 10. Chen, L., Yuan, X. J., Li, J. F., Wang, S. R., Dong, Z. H., & Shao, T. (2017). Effect of lactic acid bacteria and propionic acid on conservation characteristics, aerobic stability and in vitro gas production kinetics and digestibility of whole-crop corn based total mixed ration silage. Journal of Integrative Agriculture, 15(7), 1592–1600. https://doi.org/1016/S2095-3119(16)61482-X
 11. Silva, T. C., Silva, L. D., Santos, E. M., & Oliveira, J. S. (2017). Importance of the fermentation to produce high-quality silage. pp. 1-22 in Fermentation Processes Croatia. A. Jozala, ed. IntechOpen.
 12. Deraize, R. E. (1961). Routine analysis of carbohydrate and lignin in herbage. Journal of the Science of Food and Agriculture, 12, 152-159. https://doi.org/1002/jsfa.2740120210
 13. Fabiszewska, A. G., Zielinska, K. J., & Wrobel, B. (2019). Trends in designing microbial silage quality by biotechnological methods using lactic acid bacteria inoculants: A minireview. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 35(76), 1-8. https://doi.org/1007/s11274-019-2649-2
 14. Jatkauskas, J., Vrotniakiene, V., & Stoskus, R. (2018). Variations in fermentation, bacterial population and aerobic stability in maize silage. Zemdirbyste-Agriculture, 105(4), 377–382. https://doi.org/13080/z-a.2018.105.048
 15. Kung, L., and R. Shaver. 2001. Interpretation and use of silage fermentation analysis reports. Focus on Forage, 3: 1–5. https://fyi.extension.wisc.edu/forage/interpretation-and-use-of-silage-fermentation-analysis-reports.
 16. Kung, L., Shaver, R. D., Grant, R. J., & Schmidt, R. J. (2018). Silage review: Interpretation of chemical, microbial, and organoleptic components of silages. Journal of Dairy Science, 101, 4020–4033. https://doi.org/3168/jds.2017-13909
 17. Lee, S. S., Lee, H. J., Paradhipta, D. H. V., Joo, Y. H., Kim, S. B., Kim, D. H., & Kim, S. C. (2019). Temperature and microbial changes of corn silage during aerobic exposure. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 32, 988–995. https://doi.org/5713/ajas.18.0566
 18. Nkosi, B. D., Meeske, R., Langa, T., & Thomas, R. S. (2011). Effects of bacterial silage inoculants on whole-crop maize silage fermentation and silage digestibility in rams. South African Journal of Animal Science, 41, 350–359. https://doi.org/4314/sajas.v41i4.5
 19. Oude Elferink, S. J. W. H., Krooneman, J., Gottschal, J. C., Spoelstra, S. F., Faber, F., & Driehuis, F. (2001). Anaerobic conversion of lactic acid to acetic acid and 1, 2-propanediol by Lactobacillus buchneri. Applied and Environmental Microbiology, 67, 125–132. https://doi.org/1128/AEM.67.1.125-132.2001
 20. Pang, H., Zhang, M., Qin, G., Tan, Z., Li, Z., Wang, Y., & Cai, Y. (2011). Identification of lactic acid bacteria isolated from corn stovers. Animal Science Journal, 82, 642–653. https://doi.org/1111/j.1740-0929.2011.00894.x
 21. Ranjit, N. K., & Kung, L. (2000). The effect of Lactobacillus buchneri, Lactobacillus plantarum, or a chemical preservative on the fermentation and aerobic stability of corn silage. Journal of Dairy Science, 83, 526–535. https://doi.org/3168/jds.S0022-0302(00)74912-5
 22. Saarisalo, E., Skytta, E., Haikara, A., Jalava, T., & Jaakkola, S. (2007). Screening and selection of lactic acid bacteria strains suitable for ensiling grass. Applied and Environmental Microbiology, 102, 327–336. https://doi.org/1111/j.1365-2672.2006.03103.x
 23. Santos, A. O., Avila, C. L. S., & Schwan, R. F. (2013). Selection of tropical lactic acid bacteria for enhancing the quality of maize silage. Journal of Dairy Science, 96, 7777–7789. https://doi.org/3168/jds.2013-6782
 24. Santos2016, A. O., Avila, C. L. S., Pinto, J. C., Carvalho, B. F.Dias, D. R., & Schwan, R. F. (2016). Fermentative profile and bacterial diversity of corn silages inoculated with new tropical lactic acid bacteria. Journal of Applied Microbiology, 120, 266–279. https://doi.org/1111/jam.12980
 25. SAS 2013. SAS User’s Guide. Version 9.4. SAS Inst. Inc.,Cary , NC.
 26. Silva, L. D., Pereira, O. G., Silva, T. C., Leandro, E. S., Paula, R. A., Santos, S. A., Ribeiro, K. G., & Valadares Filho, S. C. (2018). Effects of Lactobacillus buchneri isolated from tropical maize silage on fermentation and aerobic stability of maize and sugarcane silages. Grass and Forage Science, 73, 660–670. https://doi.org/1111/gfs.12360
CAPTCHA Image