تنوع مولکولی و تجزیه فیلوژنتیکی شتر ترکمن و گونه‌های مختلف شتر بر‌اساس توالی ژن سیتوکروم b

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

2 پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان،دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران.

چکیده

شتر یکی از دام‌های بسیار مهم در مناطق خشک و بیابانی می‌باشد و با توجه به تغییرات اقلیمی، به‌عنوان حیوان مطلوب برای این مناطق مستلزم نگاه علمی دقیق‌تری است. مطالعات اندکی در رابطه با تنوع و خصوصیات ژنتیکی آن در مقایسه با سایر گونه‌های دامی صورت گرفته است. شناخت خصوصیات ژنتیکی می‌تواند در تعیین استراتژی‌های حفظ تنوع ژنتیکی و اصلاح نژاد کمک کند. به‌منظور بررسی ساختار جمعیتی و تنوع ژنتیکی موجود در بین و درون گونه‌های مختلف شتر می‌توان از نشانگر‌های موجود بر روی DNA میتوکندری استفاده نمود. هدف این مطالعه مقایسه تنوع ژنتیکی با استفاده از توالی سیتوکروم b میتوکندری شتر تک‌کوهانه ترکمن با شترهای تک‌کوهانه،‌ دو‌کوهانه و گونه‌های شتر بدون کوهان بود. برای این منظور، توالی کامل سیتوکروم b به‌طول 1140 جفت باز در شتر ترکمن با استفاده از روش توالی‌یابی کل ژنوم به‌دست آمد و با توالی سیتوکروم b در 42 نفر شتر تک‌کوهانه، 31 نفر شتر دوکوهانه وحشی، 121 نفر شتر دوکوهانه اهلی، شترهای بدون کوهان وحشی شامل 31 رأس گواناکو (Lama guanicoe) و شش رأس ویکونا-ویکونا (vicugna vicugna) و شترهای بدون کوهان اهلی شامل شش رأس لاما گلاما (Lama glama) و پنج رأس آلپاکا (Lama pacos) مورد مقایسه قرار گرفتند. شترهای تک‌کوهانه ایرانی با شترهای دوکوهانه وحشی ارتباط ژنتیکی داشتند، به‌طوری‌که ماده شترهای دوکوهانه وحشی با شترهای نر تک‌کوهانه آمیزش داده شده‌اند. به نظر می‌رسد که شترهای تک‌کوهانه دارای مادران دوکوهانه وحشی در شجره خود، به‌طور کامل از کشور ایران می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Molecular Diversity and Phylogenetic Analysis of Turkmen Camel and Different Species of Camels based on CYTB Gene Sequence

نویسندگان [English]

 • Karim Nobari 1
 • Abbas Bahari 2
 • shokofe gazanfari 3
1 Animal Science Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Gorgan, Iran.
2 Research Institute of modern biological techniques, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
3 Department of Animal and Poultry Sciences, College of Aburaihan, University of Tehran, Pakdasht, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Camels play a major role in the life of people in parts of Africa and Asia, especially in the desert areas. Today, camels are important for sustainable livestock production species in many arid regions of the world. Camels are economically important in terms of meat, milk and wool production in the desert. Due to climate change, camel as a desirable animal for arid areas, requires more extensive scientific view. According to FAO statistics, about 95% of 35 million humped camels worldwide are single-humped camels. The cytochrome b sequence is part of the mitochondrial DNA, passing from mother to offspring’s, can be used to elucidate genetic diversity and evolutionary history within and between different species. The aim of this study was to compare the genetic diversity using cytochrome b sequence in Turkmen camel and its genetic relationship with one and two-humped camels. In addition, the genetic relationship of within and between different species of camels has been objected.
Materials and Methods: After preparing a blood sample from the abdominal vein of Turkmen camel, DNA extraction was performed using salting out method. Turkmen camel sequencing was performed using Illumina HighSeq 2000. Sequencing creates 150 bp reads of the genome sequence. The reads were assembled by Denovo method using CLC software and the contig of containing the cytochrome b gene was isolated based on the reference gene, NC_009849. Relevant data were obtained to compare the CYTB reference gene in new (Lamini) and old (Camelini) world species of camels. To study the genetic diversity of the camel species, a total of 42 one-humped camels, 31 wild tow-humped camels, 121 domestic tow-humped camels, and wild lamas including 31 guanicoe (Lama guanico) And 6 vicogna-vicogna (vicogna vicogna) and domestic llamas including 6 lama glama and 5 alpaca (Lama pacos) were compared. The alignment of CYTB gene sequence samples of different species was performed using CLC Genomics Workbench 12 software. Then the number of gaps, the number of differences and identities were obtained. A phylogenetic tree was drawn to investigate the genetic relationships between and within species. Sequences of Turkmen camels and other Iranian and Arabian one-humped camels along with other species were analyzed for alignment using CLC software. Phylogenetic tree of DNA and proteins sequences of the gene was performed using Neighbor Joining method with Jukes-Cantor protein distance size with 1000 bootstrap replications.
Results and Discussion: DNA extraction based on spectrophotometry was 304 ng/μl and was suitable for sequencing. After sequencing, 589,326,158 readings of 150 base-pairs containing more than 88 billion bases were obtained. Assembling of the obtained reads produced 235978 contigs from which the contig of containing cytochrome b gene was selected based on the reference gene. The sequence of other camel species was extracted from the database and used based on the fact that the data contained the entire cytochrome b gene, which corresponds to 1140 bp of the reference gene. There is the biggest difference between new world of wild and domestic camels. There was a minimal difference between Arabian and Turkmen camels with 100% similarity, followed by Lama Glama and Lama Guanico, as well as between wild and domestic two-humped camels. The Turkmen camel was completely similar to the Arabian camel and had the greatest difference with wild two-humped camels. In the study of Di Rocco et al. (2010) it was shown that the difference of cytochrome b sequence between wild camels (VV and L Cuanicoe) was 6.4%, which in this study was 6.3% which could be due to the larger number of samples in this study. The phylogenetic tree of cytochrome b protein sequence showed that the llamas and one and two-humped camels are located in different branches of the tree. According to the results of DNA phylogenetic tree, llamas were on one side and two-humped camels were on the other side of the tree and one-humped camels were located between them. There was a great diversity within the population of llamas. Some domestic one and two-humped camels are associated with wild two-humped camels. The results indicate that wild two-humped female camels were mated with domestic one and two-humped males that resulted one and two-humped domestic camels phenotype. The same is true of llamas, with domesticated Lama Glama and Lama Pacos locating among the wild species of Lama Guanicoe and Vicogna vicogna phylogenetic branch. Ming et al. (2016) demonstrated that domestic and wild two-humped camel species are genetically distinct from each other. In this study, it was shown that the domestic and wild two-humped camels is phylogenetically close to each other and distanced from one-humped camels. Based on the cytochrome b sequence, Cui et al. (2007) were concluded that one and two-humped camels separated before migrating to Eurasia. Similarly, in this study, it has been shown that one-humped camels are separated from two-humped camels, then wild and domestic two-humped camels are separated from each other. As a result, there is a greater phylogenetic distance between llamas and humped camels.
Conclusion: Iranian one-humped camels can be classified into four genetic groups, two of which are originated from wild and domestic two-humped camels and the other two groups are among the one-humped camels. Iranian domestic two-humped camels were also phylogenetically divided into four genetic groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cytochrome B
 • Genetic diversity
 • Phylogenetic tree
 • Turkmen camel
 1. AlAskar, H., Alhajeri, B. H., Almathen, F., & Alhaddad, H. (2020). Genetic diversity and population structure of dromedary camel-types. Journal of Heredity, 111(4), 405–413. DOI: 10.1093/jhered/esaa016.
 2. Ali, A., Baby, , & Vijayan, R. (2019). From desert to medicine: A review of camel genomics and therapeutic products. Frontiers in Genetics, 10: 17. DOI: 10.3389/fgene.2019.00017.
 3. Bhakat, C., & Sahani, S. (2019). Camel: A unique species in hot arid desert ecosystem. India: Everyman’s Science, XL(6): 426-429. DOI: 10.31219/osf.io/6at4x.
 4. Bahbahani, H., Musa, H. H., Wragg, D., Shuiep, E. S., Almathen, F., & Hanotte, O. (2019). Genome diversity and signatures of selection for production and performance traits in dromedary camels. Frontiers in Genetics, 10: 893. DOI: 10.3389/fgene.2019.00893.
 5. Balmus, G., Trifonov, V. A., Biltueva, L. S., O’Brien, P. C. M., Alkalaeva, E. S., Fu, B., & Ferguson-Smith, M. A., (2007). Cross-species chromosome painting among camel, cattle, pig and human: Further insights into the putative cetartiodactyla ancestral karyotype. Chromosome Research, 15(4): 499–515. DOI: 10.1007/s10577-007-1154-x.
 6. Burger, P.A. (2016). The history of old world camelids in the light of molecular genetics. Tropical Animal Health and Production, 48(5): 905–913. DOI: 10.1007/s11250-016-1032-7.
 7. Cui, P., Ji, R., Ding,, Qi, D., Gao, H., Meng, H., Yu, J., Hu, S., & Zhang, H. (2007). A complete mitochondrial genome sequence of the wild two-humped camel (camelus bactrianus ferus): An evolutionary history of camelidae. BMC Genomics, 8: 241. DOI: 10.1186/1471-2164-8-241.
 8. Di Rocco, F., Zambe, A., Mate, L., & Vidal-Rioja, L. (2010). The complete mitochondrial DNA sequence of the guanaco (lama guanicoe): comparative analysis with the vicun˜a (Vicugna vicugna) genome. Genetica, 138: 813–818. DOI: 10.1007/s10709-010-9465-9.
 9. The food and agriculture organization of the United Nations. 2019. Italy: FAOSTAT. ISBN: 978-92-5-106215-9.
 10. Farag, M. R., El Bohi, K. M,. Khalil, S. R., Alagawany, M., Arain, M. A., Sharun, K., Tiwari, R., & Dhama, K. (2020). Forensic applications of mitochondrial cytochrome b gene in the idendification of domestic and wild animal species. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 8(1): 1–8. DOI: 10.18006/2020.8(1).1.8.
 11. Faraz, A. (2019). The camel: a short communication on classification and attributes. Journal of Fisheries and Livestock Production, 7: 1–3. DOI: 10.4172/2332-2608.1000289.
 12. Gebreyohanes, M. G., & Assen, A. M. (2017). Adaptation mechanisms of camels (camelus dromedarius) for desert environment: A review. Journal of Veterinary Science and Technology, 8: 1–5. DOI: 10.4172/2157-7579.1000486.
 13. Groeneveld, L. F., Lenstra, J. A., Eding, H., Toro, M. A., Scherf, B., Pilling, B., Negrini, R., Finalay, E. K., Jianglin, H., Groeneveld, E., & Wigend, S. (2010). Genetic diversity in farm animals – A review. Animal Genetics, 41(Suppl 1): S6–S31. DOI: 10.1111/j.1365-2052.2010.02038.x.
 14. Hashim, M. W., Galal, Y. M., Ali, M. A., Khalafalla, A. I., Hamid, A. S., & Salah Eldein, A. (2015). Dromedary camels in sudan, types and sub types, distribution and movement. International Journal of Pharmacological Research and Analysis, 5: 8–12.
 15. Hassanin, A., Delsuc, F., Ropiquet, A., Hammer, C., Van-Vuuren, B. J., Matthee, C., Ruiz-Garcia, M., Catzeflis, F., Areskoug, V., Nguyen, T. T., & Couloux, A. (2012). Pattern and timing of diversification of cetartiodactyla (mammalia, laurasiatheria), as revealed by a comprehensive analysis of mitochondrial genomes. Comptes Rendus Biologies, 335: 32–50. DOI: 10.1016/j.crvi.2011.11.002.
 16. Kameshpandian, P., Thomas, S., & Nagarajan, M. (2016). Genetic diversity and relationship of Indian Muscovy duck populations. Mithochondrial DNA part A, 29(2): 165-169. doi: 10.1080/24701394.2016.1261851. DOI: 10.1080/24701394.2016.1261851.
 17. Ming, L., Yi, L., Guo, F.C., Siriguleng, S., & Jirimutu, J. (2016). Molecular phylogeny of the bactrian camel based on mitochondrial cytochrome b gene sequences. Genetics and Molecular Research, 15(3): gmr.15038983. DOI: 10.4238/gmr.15038983.
 18. Ming, L., Yi, L., Sa, R., Wang, Z.X., Wang, Z., & Ji, R. (2016). Genetic diversity and phylogeographic structure of bactrian camels shown by mitochondrial sequence variations. Animal Genetics, 48: 217–220. DOI: 10.1111/age.12511.
 19. Piro, M., Mabsoute, F. E., El Khattaby, N., Laghouaouta, H., & Boujenane, I. (2020). Genetic variability of dromedary camel populations based on microsatellite markers. Animal, 14(12): 2452–2462. DOI: 10.1017/S1751731120001573.
 20. Wheeler, J. C. (1995). Evolution and present situation of the South American camelidae. Biological Journal of Linnean Society, 54: 271–295. DOI: 10.1016/0024-4066(95)90021-7.
 21. Wu, H. G., Guo, X. M., BAl-Fageeh, M., Cao, J. W., Pan, S. K., Zhou, H. M., Zhang, L., Abutarboush, M. H., Zhang, D., Li, J., Manee, M. M., Yang, Z. L., Yang, L. F., Liu, Y. Y., Zhang, J. L., Altammami, M. A., Wang, S. Y., Yu, L. L., Zhang, W. B., Liu, S. Y., Ba, L., Wang, J. Y., Yang, X. K., Meng, F. H., Wang, S. W., Li, L., Li, E. L., Wu, K. F., Zhang, S., Wang, J. Y., Yin, Y., Yang, H. M., Al-Swailem, A. M., & Wang, J. (2014). Camelid genomes reveal evolution and adaptation to desert environment. Nature Communications, 5: 5188. DOI: 10.1038/ncomms6188.

 

CAPTCHA Image