بهبود کیفیت‌ اسپرم منجمد-یخ‌گشایی شده خروس‌های گله مادر تجاری چالش داده شده با دگزامتازون با استفاده از مکمل غذایی ویتامین E

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

این آزمایش با هدف بررسی اثر افزودن ویتامین E به جیره غذایی بر کیفیت ‌اسپرم منجمد-یخ‌گشایی شده در خروس-های تحت تنش ‌اکسیداتیو با دگزامتازون انجام شد. تعداد 18 قطعه خروس گله مادر گوشتی سویه راس 308 در سن 28 هفتگی به صورت کاملا تصادفی با 3 گروه آزمایشی و با 6 پرنده در هر گروه آزمایشی، انجام گرفت. گروه‌های آزمایشی شامل 1- گروه کنترل (خروس‌های سالم تغذیه شده با جیره غذایی پایه) 2- خروس‌های دریافت‌کننده دگزامتازون به مقدار 4 میلی‌گرم در کیلوگرم وزن بدن (دگزا) 3- دگزا + ویتامین E (200 میلی‌گرم در کیلوگرم خوراک)، بودند. پس از 3 هفته بعد از اعمال گروه‌های آزمایشی، نمونه‌های منی خروس‌ها جمع‌آوری شد. خصوصیات کیفی اسپرم‌ شامل میزان زنده‌مانی، درصد تحرک کل و پیش‌رونده، یک‌پارچگی غشای پلاسمایی و نیز میزان مالون دی‌آلدهید، ظرفیت آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز، سوپر‌اکسید‌ دیسموتاز ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تزریق دگزامتازون به عنوان عامل ایجادکننده تنش اکسیداتیو، به ترتیب سبب افزایش پراکسیداسیون لیپیدی و کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی اسپرم در مقایسه با گروه کنترل (94/6، 16/1) می‌گردد و از طرفی، تحرک کل، تحرک پیش‌رونده، درصد زنده‌مانی و یک‌پارچگی غشای پلاسمایی را شدیدا کاهش داد. مکمل‌سازی جیره با 200 میلی‌گرم ویتامین E سبب بهبود تحرک کل (63/73)، درصد زنده‌مانی (12/74)، یک‌پارچگی غشای پلاسمایی ، ظرفیت آنتی اکسیدانی و فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون پراکسیداز، سوپر‌اکسید‌ دیسموتازو کاهش میزان مالون دی‌آلدهید در مقایسه با دو گروه دیگر شد. میزان تحرک پیش‌رونده در گروه کنترل در مقایسه با دو گروه دیگر بیش‌ترین مقدار بود و فرکانس حرکات جانبی سر نیز در گروه دریافت-کننده دگزامتازون بیشتر از دیگر گروه‌های آزمایشی بود. می‌توان نتیجه گرفت که تزریق دگزامتازون سبب افزایش پراکسیداسیون لیپیدی شده و کیفیت اسپرم را کاهش می‌دهد. افزودن ویتامین E به میزان 200 میلی‌گرم به جیره خروس‌های مادر در شرایط تنش سبب بهبود کیفیت اسپرم منجمد یخ‌گشایی شده می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Improving of frozen-thawed sperm quality in commercial broiler breeder roosters challenged with dexamethasone using diet vitamin E supplementation

نویسندگان [English]

 • Zabihollah Nemati
 • Mohammad Sattari
 • Amir Karimi
 • Maghsoud Besharati
 • Namdar Kamrani
Department of Animal science
چکیده [English]

Introduction: Commercial poultry faces a wide range of environmental, technological, nutritional, and biological stresses, which are responsible for low productivity and reproductive performance in poultry. Most this stresses at the molecular level are associated with oxidative stress and damage to important biological molecules.Oxidation of sperm fatty acids leads to the production of free oxygen radicals (ROS), which are normally necessary for physiological processes of sperm, but excessive production of ROS in sperm causes low membrane fluidity, DNA breakdown, protein damage, and ultimately reduced sperm motility and fertility. Vitamin E is one of the most important natural antioxidants and effective in preventing of the spermatozoa lipids oxidation. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of diet supplementation with vitamin E on the quality of frozen-thawed sperm in breeder rooster under dexamethasone-induced oxidative stress. Commercial poultry faces a wide range of environmental, technological, nutritional, and biological stresses, which are responsible for low productivity and reproductive performance in poultry. Most this stresses at the molecular level are associated with oxidative stress and damage to important biological molecules.Oxidation of sperm fatty acids leads to the production of free oxygen radicals (ROS), which are normally necessary for physiological processes of sperm, but excessive production of ROS in sperm causes low membrane fluidity, DNA breakdown, protein damage, and ultimately reduced sperm motility and fertility. Vitamin E is one of the most important natural antioxidants and effective in preventing of the spermatozoa lipids oxidation. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of diet supplementation with vitamin E on the quality of frozen-thawed sperm in breeder rooster under dexamethasone-induced oxidative stress. Commercial poultry faces a wide range of environmental, technological, nutritional, and biological stresses, which are responsible for low productivity and reproductive performance in poultry. Most this stresses at the molecular level are associated with oxidative stress and damage to important biological molecules.Oxidation of sperm fatty acids leads to the production of free oxygen radicals (ROS), which are normally necessary for physiological processes of sperm, but excessive production of ROS in sperm causes low membrane fluidity, DNA breakdown, protein damage, and ultimately reduced sperm motility and fertility. Vitamin E is one of the most important natural antioxidants and effective in preventing of the spermatozoa lipids oxidation. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of diet supplementation with vitamin E on the quality of frozen-thawed sperm in breeder rooster under dexamethasone-induced oxidative stress. Commercial poultry faces a wide range of environmental, technological, nutritional, and biological stresses, which are responsible for low productivity and reproductive performance in poultry. Most this stresses at the molecular level are associated with oxidative stress and damage to important biological molecules.Oxidation of sperm fatty acids leads to the production of free oxygen radicals (ROS), which are normally necessary for physiological processes of sperm, but excessive production of ROS in sperm causes low membrane fluidity, DNA breakdown, protein damage, and ultimately reduced sperm motility and fertility. Vitamin E is one of the most important natural antioxidants and effective in preventing of the spermatozoa lipids oxidation. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of diet supplementation with vitamin E on the quality of frozen-thawed sperm in breeder rooster under dexamethasone-induced oxidative stress.

Material and methods: A total of 18 roosters of Ross 308 broiler breeder at 28 weeks of age were completely randomized with 3 experimental groups and 6 birds in each experimental group. Experimental groups include 1- Normal rooster fed basal diet (control) 2- Roosters treated with subcutaneous injection of dexamethasone 4 mg / kg body weight (DEX) 3- Dex + Vitamin E (200 mg / kg diet). After 2 weeks of habitation period and 3 weeks after experimental treatments, semen samples of roosters were collected using abdominal massage method. Qualitative characteristics of sperm including viability, percentage of total and progressive motility, plasma membrane integrity as well as malondialdehyde content, antioxidant capacity and activity of glutathione peroxidase, superoxide dismutase enzymes were evaluated.
Results and discussions: The results showed that dexamethasone injection as a cause of oxidative stress, increases lipid peroxidation (9.11) and decreases antioxidant capacity (1.01) of sperm (P<0.05). Total motility (49.16), progressive motility (12.46), survival rate (50.84) and plasma membrane integrity (50.26) significantly decreased by DEX treatment (P<0.05). Dietary supplementation with vitamin E improves total motility (73.63), survival rate (74.12) and plasma membrane integrity (72.74), antioxidant capacity (1.50) and activity of glutathione peroxidase (73.58), superoxide dismutase (144.95) and reduction of malondialdehyde (4.61) compared to the other two groups (P<0.05). Progressive motility (26.33) was highest in the control group compared to the other two groups and Lateral Head Displacement (16.08) was higher in the dexamethasone group than the other experimental groups (P<0.05).
Conclusion: It can be concluded that dexamethasone injection increases lipid peroxidation and decreases sperm quality. Addition of vitamin E to the broiler breeder rooster’s diet under oxidative stress condition improves the quality of frozen thawed sperm.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Frozen-thawed sperm
 • oxidative stress
 • Rooster
 • vitamin E

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400
 • تاریخ دریافت: 19 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 27 خرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 14 تیر 1400