اثر کنجاله سیاه دانه همراه با مولتی آنزیم بر عملکرد رشد و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کنجاله سیاه دانه همراه با مولتی آنزیم بر عملکرد رشد و برخی عوامل مرتبط با سلامت جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. آزمایش مذکور در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار با تعداد 14 قطعه جوجه گوشتی راس 308 در هر تکرار و جمعاً با 350 قطعه جوجه گوشتی انجام شد. تیمارها شامل: جیره بدون کنجاله سیاه دانه و آنزیم (شاهد)، 5/7 درصد کنجاله سیاه دانه (بدون آنزیم)، 5/7 درصد کنجاله سیاه دانه و 2/0 درصد مولتی آنزیم، 15 درصد کنجاله سیاه دانه (بدون آنزیم)، 15 درصد کنجاله سیاه دانه و 2/0 درصد مولتی آنزیم از 10 تا 42 روزگی بودند. شاخص-های مورد بررسی شامل عملکرد رشد، درصد لاشه و وزن نسبی اجزای لاشه، برخی لیپیدهای سرم خون و ریخت‌سنجی مخاط روده بودند. بطوری‌که کمترین ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های تغذیه شده با جیره شاهد و جیره حاوی 5/7 درصد کنجاله سیاه دانه بدون آنزیم مشاهده شد (05/0P<). درکل دوره آزمایشی نیز کمترین مصرف خوراک و افزایش وزن در گروه‌های دریافت کننده 15 درصد کنجاله سیاه دانه (هر دو حالت با آنزیم و بدون آنزیم) مشاهده شد (05/0P<). کمترین ضریب تبدیل غذایی نیز در گروه شاهد و گروه دریافت کننده 5/7 درصد کنجاله سیاه دانه بدون آنزیم مشاهده شد (05/0P<). در نهایت در کل دوره آزمایشی وزن نهایی بدن در تیمار شاهد بیشترین بود. بیشترین میزان ضخامت پرز ژژنوم و ایلئوم نیز در جوجه‌های دریافت کننده 5/7 درصد کنجاله سیاه دانه بدون آنزیم نسبت به سایر گروه‌ها مشاهده شد (05/0>P). بطور کلی، بر اساس نتایج حاصل استفاده از کنجاله سیاه دانه باعث افت عملکرد جوجه‌ها شده و استفاده از مکمل آنزیمی هم نتوانست این اثرات منفی را رفع کند. استفاده از سطح 5/7 درصد کنجاله سیاه دانه تأثیر مثبتی بر شاخص‌های ریخت‌سنجی (بدون مصرف آنزیم) در جوجه‌های گوشتی نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Nigella Sativa meal with multi enzyme on growth performance and blood biochemical parameters of broiler chickens

نویسندگان [English]

 • Davood Ershadi
 • bahmam navidshad
 • Hossein Moheboddini
 • Farzad Mirzaei Aghjehgheshlagh
 • Samira Karamati jabehdar
Mohaghegh ardabili university
چکیده [English]

Abstract
Introduction: This study was was performed to evaluate effects of nigella sativa meal and multi enzyme on growth performance, relative weight of carcass components, blood parameters and intestinal morphology of broiler chicken.
Materials and Methods: The experiment was carried out in a completely randomized design with five treatments in four replicates and 14 chickens in each replicate (80 chickens). Broiler chickens was fed with diets including: without nigella sativa meal and enzymes (control), 7.5% nigella sativa meal (without enzymes), 7.5% nigella sativa meal with 0.2% multi enzyme, 15% nigella sativa meal (without enzymes) and 15% nigella sativa meal with 0.2% multi enzyme for 42 days. Then, the performance of chickens, blood biochemical indicators, intestinal morphology and economic index were measured and recorded. Finally, the analysis of data was performed using GLM method by SAS software. The means were compared using Duncan's multiple range tests.

Results and Discussion: The results showed that, treatments did not have a significant effect on feed intake, daily weight gain and feed conversion ratio during the growth period. Whereas, the effect of experimental treatments was significant on feed intake, daily weight gain and feed conversion ratio in the finishing period. The lowest feed conversion ratio was observed in chickens fed control group and 7.5% nigella sativa meal without enzyme (P<0.05). In total experimental period, the lowest feed intake and weight gain were observed in the groups receiving 15% nigella sativa meal (both with and without enzymes; P<0.05). The lowest feed conversion ratio was observed in the control group and the group receiving 7.5% enzyme-free nigella sativa meal (P<0.05). Finally, in the total experimental period, the final body weight was significantly the highest in the control group (P<0.05). The high levels of nigella sativa meal and enzymes used in this study may have significantly reduced feed intake and feed conversion ratio due to the increase in fiber intake compared to lower levels. On the other hand, the use of different levels of nigella sativa meal and enzymes did not have significant effect on carcass percentages and carcass components, only using 15% nigella sativa meal without enzymes increased the ratio of intestinal length to live weight compared to other treatments. Due to the different results presented in different studies, the levels of use of nigella sativa meal in this study are probably less than the level affecting the relative weight of body organs. According to blood indices, the different treatments did not have any significant effect on serum lipids include cholesterol, triglyceride, HDL and LDL. The lack of significant effect of using different levels of nigella sativa meal in the present study is probably due to the use of low levels. Indeed, the use of enzymes with high levels of nigella sativa meal resulted in significantly increase in height of villus jejunum and ileum compared to the control group (P<0.05). The thickness of villus jejunum and ileum of broiler chicken fed 7.5% nigella sativa meal without enzyme increased significantly than the other treatments (P<0.05). The use of 15% nigella sativa meal significantly decreased villus height to crypt depth ratio of jejunum and ileum than the same level without enzymes, but 7.5% nigella sativa meal with enzyme resulted in higher villus height to crypt depth ratio than the without enzymes group (P<0.05). The improvement in villi height to crypt depth ratio may be related to the antimicrobial properties of black seed. For this reason, when the microbial activity in the contents of the intestine decreases at the surface of brush border, the need for enterocytes and new cells to multiply in the intestine decreases, resulting in higher villi height and less crypt depth. Since the main source of protein in poultry diets comes from soybean meal, replacing new and inexpensive sources is a great economic help to reduce feed costs. The replacement of soybean meal by nigella sativa meal decrease feed costs and increase profitability without adversely affecting the broilers.
Conclusion: According to the results, the use of nigella sativa meal reduced the performance of chickens and the use of enzyme supplements could not eliminate these negative effects. On the other hand, 7.5% nigella sativa meal (without enzyme supplements) had a positive
Keywords: Nigella Sativa, Growth Performance, Multi Enzyme, Morphometric.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nigella Sativa
 • Growth performance
 • Multi Enzyme
 • Morphometric

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1400
 • تاریخ دریافت: 03 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 11 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 18 اردیبهشت 1400