تأثیر افزودن سطوح مختلف گیاه کاکوتی (Ziziphora clinopodioides) به جیره بر فعالیت هضمی-تخمیری باکتری‌ها و قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه‌ی بره‌های پرواری عربی در شرایط برون‌تنی

نوع مقاله : علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشکده‌ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران

2 گروه علوم دامی دانشکده‌ی علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، اهواز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف مکمل گیاه کاکوتی در جیره‌ی‌ بره­ی پرواری بر فعالیت هضمی-تخمیری باکتری‌ها و قارچ‌های استخراج شده از شکمبه‌ی آن‌ها انجام شد. در ابتدا، با روش هضم دو مرحله‌ای، بهترین سطح مکمل گیاه کاکوتی در جیره مشخص شد. برای این‌منظور، شش تیمار حاوی سطوح صفر (شاهد)، 2/0، ۴/۰، ۶/۰، ۸/۰ و یک درصد گیاه کاکوتی به یک جیره‌ی استاندارد بره‌های پرواری افزوده شد. سپس بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج، از بین آن‌ها شاهد و تیمارهای حاوی سطوح 2/0 و ۴/۰ درصد برای تعیین اثر مکمل کاکوتی بر فعالیت قارچ‌ها و باکتری‌های بی‌هوازی شکمبه‌ای انتخاب شدند. مایع شکمبه برای آزمایش هضم دو مرحله‌ای و کشت باکتری‌ها و قارچ‌های شکمبه‌ای، از چهار رأس بره‌ی نر عربی که به‌مدت چهار هفته با یک جیره‌ی پرواری (مشابه با ترکیب جیره‌ی بخش آزمایشگاهی) تغذیه شده بودند، تهیه شد. قارچ‌ها و باکتری‌های بی‌هوازی نیز از مایع شکمبه‌ی آن‌ها جدا و تخلیص شدند. در آزمایش هضم دو مرحله‌ای، با افزودن مکمل کاکوتی به جیره، قابلیت هضم ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی (NDF) و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) به‌طور معنی‌داری نسبت به تیمار شاهد افزایش نشان داد (05/0P<). بیشترین درصد قابلیت هضم ماده خشک، NDF و ADF در جیره‌ی حاوی ۴/۰ درصد کاکوتی و کمترین مقدار در جیره‌ی شاهد مشاهده شد؛ اما جیره‌های حاوی کاکوتی اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشتند. غلظت نیتروژن آمونیاکی و pH در محیط کشت اختصاصی قارچ‌های شکمبه در روزهای اول، سوم و ششم انکوباسیون و میانگین غلظت کل دوره و نیز در زمان‌های 24، 48 و 72 ساعت پس از آغاز انکوباسیون جیره‌های آزمایشی با باکتری‌های بی‌هوازی شکمبه، تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. با مکمل کردن کاکوتی در جیره، قابلیت هضم ماده خشک و NDF توسط قارچ‌ها در روز اول، سوم و ششم انکوباسیون و توسط باکتری‌های بی‌هوازی شکمبه در زمان‌های 24، 48 و 72 ساعت پس از آغاز انکوباسیون و میانگین کل دوره آزمایش به‌طور معنی‌داری افزایش یافت (05/0P<). تفاوت معنی‌داری در فعالیت هضمی قارچ‌ها و باکتری‌های بی‌هوازی شکمبه در بین جیره‌های حاوی کاکوتی مشاهده نشد. در مجموع، استفاده از مکمل کاکوتی در جیره بره‌های پرواری باعث بهبود فعالیت هضمی قارچ‌ها و باکتری‌های بی‌هوازی جدا شده از شکمبه آن‌ها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of adding different levels of Ziziphora clinopodioides‌ to the diet on the in vitro digestion and fermentation activity of anaerobic bacteria and fungi in the rumen of fattening Arabi lambs

نویسندگان [English]

 • Morteza Chaji 1
 • Parvin Alimirzaii 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran.
2 Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food Technology, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Introduction The ruminants have a stomach with four separate compartments, in the two parts of which, rumen and reticulum, because of the action of their bacteria, protozoa, and other populations such as anaerobic fungi, the energy of plant cell wall are available to the host. The main products of fermentation include volatile fatty acids (VFA) and microbial crude protein, which provide about 80 percent of the energy and 60 to 85 percent of the animal protein requirements, respectively. Therefore, achieving the best efficiency of digestion and microbial fermentation in rumen is very important. On the other hand, the production of methane, carbon dioxide, and ammonia in the rumen causes a loss of energy and protein, an increase in greenhouse gases, and environmental pollution. Therefore, nutritionists, by manipulating ruminal fermentation processes, are looking for ways to reduce energy and protein loss in the form of methane and ammonia and to increase the efficiency of fermentation and synthesis of microbial protein in rumen and increase fiber digestion. For this purpose, several additives such as organic acids, yeasts, enzymes, buffers, and antibiotics have been used. In recent decades, medicinal plants have attracted a lot of attention due to their ability as an alternative to growth stimulants and antibiotics in animal and poultry nutrition. In this regard, the plants of the Lamiaceae (mints) family, which are considered as a medicinal plant with high antimicrobial properties, have been considered. The perennial species of Ziziphora clinopodioides belongs to this family, Lamiaceae. The Ziziphora clinopodioides is widespread in the north, center, northwest, south, and northeast of Iran. Some of the most important active ingredients in this plant are Pulegone, Piperitenone, Yomogi alcohol), DL-Menthol, Carvacrol, Piperitenone, γ-Terpinene, and Carnoon. Since the activity of rumen anaerobic fungi and bacteria is important in the digestion of feed and considering that there is no information about the effect of adding this plant to the diet on the activity of bacteria and fungi isolated from the rumen, the latency is very limited. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of using Ziziphora clinopodioides in the diet of fattening lambs as a supplement, on digestion and fermentation activity of their rumen bacteria and fungi.
Materials and Methods Initially, the best amount of Ziziphora clinopodioides­ supplement in the diet was determined by the two-steps digestion method. Therefore, six treatments containing zero (control), 0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, and 1% powdered Ziziphora clinopodioides­ plants were added to a standard diet of fattening lambs. Then, based on the results, three treatments containing zero (control), 0.2%, and 0.4% were selected among them to determine the effect of Ziziphora clinopodioides­ supplement on the activity of ruminal anaerobic fungi and bacteria. The rumen fluid required for the two-steps digestion experiment and the specific culture medium of bacteria and fungi were prepared from four male lambs fed a fattening lamb diet with similar ingredients and compositions to the diet of in vitro section, through a stomach tube. Then, anaerobic bacteria and fungi were isolated and purified from their ruminal fluid. 
Results and Discussion Concentration of ammonia nitrogen and pH in the specific culture medium of rumen fungi at the first, third, and sixth days of incubation and the average concentration of the whole period, and also at 24, 48 and 72 hours after initiation of incubation of experimental diets with bacteria, were not affected by experimental treatments. The in vitro digestibility of dry matter, neutral detergent fiber (NDF), and acid detergent fiber (ADF) increased significantly (P<0.05), as an influence from the addition of Ziziphora clinopodioides­ supplements to the diet of fattening lambs. The highest and lowest dry matter, NDF, and ADF digestibility was observed in the control diet and diet containing 0.4% Ziziphora clinopodioides­, respectively; and there was a numerical and non-significant difference between diets containing Ziziphora clinopodioides­. The digestibility of dry matter and NDF of experimental diets by ruminal anaerobic fungi on the first, third, and sixth days of incubation, and ruminal bacteria at 24, 48 and 72 hours after initiation of incubation, and the average of the whole experimental period increased significantly under the influence of Ziziphora clinopodioides­ supplementation in the diet of fattening lambs. There was no difference between diets containing Ziziphora clinopodioides­ in the activity of anaerobic rumen fungi and bacteria in the digestion of diets. Increasing and improving the digestibility of diet nutrients may be due to changes in the microbial population and improved digestion and fermentation activity of them as a result of secondary compounds of Ziziphora clinopodioides. It has been suggested that some secondary metabolites, such as phenolic compounds (also found in Ziziphora clinopodioides­), selectively inhibit the activity of amylolytic and proteolytic bacteria, without affecting other groups such as cellulolytic bacteria. Therefore, this selective effect leads to the competitive elimination of some species in favor of other species, therefore, the raw materials of the environment are provided for the activity of other species, perhaps this mechanism is a factor in improving digestibility in diets containing Ziziphora clinopodioides­. consistent with  the results of the present experiment, increasing the digestibility and fermentation of sugarcane top or diets have been reported by adding Ziziphora clinopodioides­ to the diet of lambs or thistle (such as Ziziphora clinopodioides­ containing tannins) in the diet of calves. The supplementation of the Trachyspermum plant (has thymol and, γ-Terpinene similar to Ziziphora clinopodioides­) to diet also was increased the digestion and fermentation, which is consistent with the present experiment.
Conclusion Overall, the use of Ziziphora clinopodioides­ supplement in the diet of fattening lambs improved the digestive activity of anaerobic fungi and bacteria isolated from their rumen.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Isolated bacteria
 • Isolated fungi
 • Specific culture medium
 • Two-steps digestion
 1. Ahmadi Naghadehi, A. A., R. Pirmohammadi, Sahraei Belverdy, and Kh. Parsaeimehr. 2015. Effect of peppermint (Mentha Piperita L.) on digestibility and rumen fermentation of Makuei sheep. Animal Science Journal, 28 (1): 65-77. (In Persian).
 2. Alexander, G., B. Singh, A. Sahoo, and T. K. Bhat. 2008. In vitro screening of plant extracts to enhance the efficiency of utilization of energy and nitrogenin ruminant diets. Animal Feed Science and Technology, 145: 229-242.
 3. Alimirzaii, P., and Cahji. 2019. Effect of feeding Ziziphora clinopodioides‌ to finishing lambs on the activity of rumen fungi and bacteria in digestion and fermentation of sugarcane top. Animal Production Research, 8 (1): 29-39. (In Persian).
 4. Alimirzaii, P., and M. Cahji. 2019. The effect of supplementation medicinal plant of Ziziphora cliniopodiodes in diet on growth performance, digestibility of nutrients, and some meat quality indices of Arabian-Romanov lambs. Journal of Veterinary Research, 76 (1): 31-43. (In Persian).
 5. AOAC International. 2012. Official Methods of Analysis. 19th AOAC International, Gaithersburg, MD.
 6. Benchaar, C., A. V. Chaves, G. R. Fraser, Y. Wang, K. A. Beauchemin, and T. A. McAllister. 2007. Effects of essential oils and their components on in vitro rumen microbial fermentation. Canadian Journal of Animal Science, 87: 413-149.
 7. Brodrick, G. A., and J. H. Kang. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro Journal of Dairy Science, 63: 64-75.
 8. Busquet, M., S. Calsamiglia, A. Ferret, and C. Camel. 2006. Plant extracts affect in vitro rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science, 89: 761-771.
 9. Caldwell, D. R., and M. P. Bryant 1966. Medium without rumen fluid for nonselective enumeration and isolation of rumen bacteria. Apply Microbiology, 14: 794-801.
 10. Calsamiglia, S., M. Busquet, P. W. Cardozo, L. Castillejos, and A. Ferret. 2007. Invited Review: Essential oils as modifiers of rumen microbial fermentation. Journal of Dairy Science, 90: 2580-2595.
 11. Chaji, M. 2020. Applied Animal Nutrition: Feeds and Feeding. Second ed. Norbaksh, Teharn.
 12. Davies, D. R., M. K. Theodorou, M. I. L. awrence, and Trinci A. P. J. 1993. Distribution of anaerobic fungi in the digestive tract of cattle and their survival in faeces. Journal of General Microbiology, 139: 1395-1400.
 13. Ghahhari, , T. Ghoorchi,  and S. A. Vakili. 2016. Effect of adding herbs (Ziziphora clinopodioides, Mentha spicata and Mentha pulegium) in milk on performance, blood metabolites and fecal microbial population on Holstein calves. Iranian Journal of Animal Science Research, 8 (1): 57-71. (In Persian).
 14. ­Khezrian, A., E. Nooriyan Soroor, and M. M. Moeini. 2016. The effect of plant and essential oils of Mentha longoforia on in vitro ruminal fermentation parameters, methane production and protozoa population of goat. Journal of Animal production, 18 (3): 477-490. (In Persian).
 15. Mahboubi, M., and Haghi. 2008. Antimicrobial activity and chemical composition of Mentha pulegium L. essential oil. Journal of Ethnopharmacology, 119: 325-327.
 16. McDougall, E. L. 1948. Studies on ruminant saliva. The composition and output of sheep saliva. Journal of Biochemistry, 43: 99-106.
 17. Minooeian Haghighi, M. H., and A. Khosravi. 2013. Inhibition and destruction effects of Cuminum cyminum, Ziziphora clinopodioides and Nigella sativa essences on Aspergillus cells. Journalof Babol University of Medical Sciences, 15 (6): 25-35. (In Persian).
 18. Mohammadabadi, T., M. Danesh Mesgaran, M. Chaji, and R. Tahmasebi. 2012. Evaluation of the effect of fat content of sunflower meal on rumen fungi growth and population by direct (quantitative competitive polymerase chain reaction) and indirect (dry matter and neutral detergent fiber disappearance) methods. African Journal of Biotechnology, 11 (1): 179-183.
 19. National Research Council. 2007. Nutrient requirements of small ruminants, sheep, goats, cervids, and new world camelids. Acad. Press, Washington, DC.
 20. Nemati, F., Roozbehan, M. A. Karimi Torshizi, and J. Rezaei. 2012. An Investigation of the effect of some medicinal plants on in vitro ruminal fermentation parameters. Iranian Journal of Animal Science, 43 (2): 193-206. (In Persian).
 21. Nikzad, Z., Chaji, K. Mirzadeh, T. Mohammadabadi, and M. Sari. 2015. Effect of diets containing different levels of Milk Thistle and grains with different degradation rate on rumen fungi of Khuzestan buffalo. Journal of Veterinary Research, 70 (2): 213-225. (In Persian).
 22. Orpin, C. G. 1977. The rumen flagellate Piromonas communis: its life history and invasion of plant material in the rumen. Journal ofGeneral Microbiology, 99: 107-117.
 23. Ouladshanbe, Y., Sari, M. Chaji, T. Mohammadabadi, and M. Boojarpour. 2014. Investigating the effects of Salvia mirzayanii essential oil on rumen microbial fermentation and nutrient digestibility using gas production and dual flow continuous culture system. Iranian Journal of Animal Science Research, 6(1): 54-65. (In Persian).
 24. Rezaee, F., T. Mohammadabadi, M. Chaji, and M. R. Mashayekhi. 2016. Effect of feeding Scrophularia striata Boiss on fermentation, gas production and in vitro digestibility characteristics of Lori- Bakhtiari sheep. Animal Production Research, 5(3): 83-92. (In Persian).
 25. Rezaee, F., T. Mohammadabadi, M. Chaji, and M. R. Mashayekhi. 2016. Effects of phenolic components of Scrophularia striata Boiss powder on feed intake, digestibility, rumination and rumen protozoa population in Lori- Bakhtiari sheep. Iranian Journal of Animal Science, 47: 155-164. (In Persian)
 26. Shahabi, H., ChashnidelA. Teimori Yansari, and S. A. Jafarpour. 2016. Effect of oregano essential oil and canola oil on apparent digestibility, ruminal pH, ammonia, and carcass quality characteristics of fattening Dalagh lambs. Research on Animal Production, 7(13): 135-127. (In Persian).
 27. Sahraei Belverdy, M., and Pirmohammadi. 2014. Effects of Rosemary (Rosmarinus officinalis L.) essential oils on digestibility, blood and rumen parameters of Ghezel sheep. Animal Science Journal, 27(103): 71-82. (In Persian)
 28. Salamat, A., T. Ghorchi, F. Ghanbari, and Ashayerizadeh. 2015. Determination of degradability and the effect of Ziziphora tenuior L. on dry matter digestibility rumen microbial population and blood parameters of Dalaq sheep. Journal of Livestock Research, 4 (3):23-24. (In Persian).
 29. Smith, H., E. Zoetendal, and R. I. Mackie. 2005. Bacterial mechanisms to overcome inhibitory effects of dietary tannins. Microbial Ecology. 50(2): 197-205.
 30. Taghavinezhad, M., D. Alipour, M. Torabi Goudarzi, P. Zamani, and G. Khodakaramian. 2011. Dose response to carvone rich essential oils of spearmint (Mentha spicata): in vitro ruminal fermentation kinetics and digestibility. Journalof Agricultural Science and Technology, 13: 1013-1020.
 31. Tekippe, J. A., A. N. Hristov, K. S. Heyler, T. W. Cassidy, V. W. Zheljazkov, J. F. S. Ferreira, S. K. Karnati, and G. A. Varga. 2011. Rumen fermentation and production effects of Origanum vulgare leaves in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 90: 5056-5079.
 32. Tilley, J. M. A., and R. A. Terry. 1963. A two-stage technique for the in vitro digestion of forage crops. Journal of the British Grassland Society, 18: 104-111.
 33. Van Soest, P. J., J. B. Robertson, and B. A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583-3597.
 34. Wallace, R. J., N. R. McEwan, F. M. McIntosh, B. Teferedegne, and C. J. Newbold. 2002. Natural products as manipulators of rumen fermentation. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 15: 1458-1468.
CAPTCHA Image