تأثیر مکمل دانه کتان در جیره بر ترکیب اسیدهای چرب، خصوصیات کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی در قوچ کردی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- فیزیولوژی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم درمانگاهی،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه علوم پایه،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

دانه کتان منبع غنی از اسید آلفا لینولنیک (امگا3) با خاصیت آنتی اکسیدانی بالا ‌می‌باشد، که ‌می‌تواند در سنتز هورمون‌های جنسی و بهبود کیفیت اسپرم در گونه‌های مختلف نقش داشته باشد. مطالعه حاضر اثرات دانه کتان بر خصوصیات کمی و کیفی اسپرم و برخی پارامترهای خونی را بررسی ‌می‌کند. در این تحقیق که در مدت 12 هفته اجرا گردید 15 راس قوچ نژاد کردی انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. گروه شاهد دریافت کننده جیره پایه و گروه دوم که شامل جیره پایه و 5 درصد دانه کتان و گروه سوم محتوی جیره پایه و 10 درصد دانه بود. نتایج نشان داد که غلظت اسپرم، نسبت اسپرم زنده، تحرک کل و عملکرد غشای پلاسما در تیمار 10 درصد دانه کتان در مقایسه با سایر گروه‌ها بیشتر بود (P<0.05). دانه کتان باعث افزایش درصد اسپرم با آکروزوم نرمال شد (P<0.01). با این حال، درصد اسپرم‌های غیر طبیعی پس از دریافت 10 درصد دانه کتان و در پایان هفته 12 در مقایسه با سایر گروه‌های مربوطه کاهش یافت (P<0.05). نتایج نشان داد که مکمل دانه کتان بر قطر بیضه اثری نداشت اما غلظت تستوسترون پلاسما را در گروه 10 درصد نسبت به گروه شاهد افزایش داد (P <0.05). اثر افزودن مکمل دانه کتان، اثر زمان و اثر متقابل آنها بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز معنی دارنبود. جیره 10 درصد کتان موجب افزایش معنی داری اسید چرب DHA (دوکوزاهگزاانوئیک DHA=Docosahexaenoic acid) در چربی اسپرم شد (P<0.05). نسبت اسیدهای چرب امگا سه به شش افزایش یافته و نیز نسبت اسیدهای چرب اشباع به اسیدهای چرب با چند باند مضاعف در گروه 10 درصد در مقایسه با سایر گروه‌ها کاهش یافت (P<0.05). نتایج نشان داد که افزودن 10 درصد دانه کتان به جیره پایه قوچ‌های کردی در خارج از فصل تولید مثل ‌می‌تواند سبب بهبود کمی و کیفی شاخص‌های ازریابی اسپرم و در نهایت بهبود باروری آنها گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of dietary flaxseed supplementation on sperm fatty acid composition, semen quality attributes and some blood parameters in Kurdish ram

نویسندگان [English]

 • saeed firouzeh 1
 • Amir Hooshang Falla rad 2
 • Pezhman Mirshokraei 2
 • Abbas Parham 3
 • Mohsen Danesh Mesgaran 4
1 Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine; Ferdowsi University,Mashhad, Iran
3 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine; Ferdowsi University,Mashhad, Iran.
4 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction      Reproductive performance of domestic animals has a great impact on the profitability of the farms. It has been shown that several factors such as breed, age, season and nutritional management affect the quality of the produced semen and consequently fertility of rams. Among various nutritional factors influencing semen quality, fat has a great impact on both quantity and quality of produced spermatozoa so that its value is correlated with cell membrane fluidity, potent intracellular signal transduction molecules, and susceptibility to oxidative damage. It has been postulated that by participating in sperm plasma membrane fatty acids (FA), the ingested fat can change the ratio of polyunsaturated to saturated fatty acids (PUFA: SFA) and thereby improve several aspects of sperm quality. Also, lipids comprise a wide-range class of molecules that not only is served as a source of energy but also play a crucial role in the structure and function of spermatozoa. Dietary n‑3 PUFA supplementation has also shown to improve semen quality parameters in rams. Flaxseed oil contains up to 90% PUFAs, of which about 50% is α-linolenic acid. Several studies conducted during past decades indicate that dietary flaxseed supplementation improves sperm parameters of different species such as bovine, goat and rabbit.
Materials and Methods Fifteen mature 3-5 years old Kurdish ram weighing 65±2.5 kg (mean ±SE) were randomly allocated into three groups during 12 weeks of the experimental period. Animals were individually fed a standard basal diet supplemented with different levels of flaxseed. Treatment included FLS-0 (basal diet; control), FLS-5 (basal diet containing 5% flaxseed) and FLS-10 (basal diet containing 10% flaxseed. Blood and fresh semen samples were collected at weeks 1 and 12 of the experiment. The collected samples were examined for sperm concentrations, sperm motility, viability, acrosome integrity, host test and fatty acids profiles. The testis circumference was measured with flexible cloth tape. The largest circumference of the testes and both scrotum was measured after pushing the testes firmly into the scrotum. To measure plasma concentrations of glutathione peroxidase and testosterone, blood samples were collected from the jugular vein of all the rams at the beginning and after 1 and 12 weeks of feeding experimental diet.
Results and Discussion Flaxseed supplementation did not affect testicles circumference, however, supplementation of flaxseed increased plasma concentrations of testosterone in (10% flaxseed) FLS-10 group compared to (5% flaxseed) FLS-0 (P<0.05). Treatment, time and their interaction did not affect glutathione peroxidase (GPX) activity. Semen concentration, proportion of live sperm, total motility and plasma membrane functionality was higher in FLS-10 compared to FLS-5 and FLS-0 groups (P<0.05). Flaxseed supplementation tended to increase percentage of sperm with normal acrosome (P<0. 01); however, percentage of abnormal was decreased in FLS-10 compared to the other corresponding groups (P<0.05). Treatment, time and interaction effect of treatment × time did not affect LIN, STR, ALH and VCL (P>0.05). However, BCF and VSL were improved in FLS-10 group as compared to the FLS-5 and FLS-0 group (P<0.05). A significant interactive effect of treatment × time was noted for VAP, where flaxseed supplementation did not affect VAP at first week of the experiment but higher VAP was recorded in FLS-10 compared to FLS-0 and FLS-0 groups after 12 weeks of flaxseed feeding (P<0.05). Flaxseed supplementation did not affect percentage of myristic, palmitic, stearic, oleic, linoleic, EPA and DPA, but the proportion of DHA, and the ratio of n-3:n-6 PUFA and SFA:PUFA was affected by the treatments (P<0.05). Dietary inclusion of flaxseed increased proportion of DHA and n-3: n-6 PUFA ratio and decreased SFA: PUFA ratio in FLS-10 compared to FLS-5 and FLS-0 (P<0.05). The interactive effect of treatment × time on DHA, n-3: n-6 and SFA: PUFA ratio revealed that there was no significant effect between treatment after first week of the experiment; however, proportion of DHA and n-3: n-6 PUFA ratio was higher and SFA: PUFA ratio was lower in FLS-10 compared to FLS-5 and FLS-0 (P<0.05). the significant correlations between addition of 10% flaxseed and most of the evaluated semen characteristics including live sperm, total motility, plasma membrane functionality, and acrosome status following 12 weeks of treatment feeding was in agreement with previous findings in male goat and rabbit. Other fatty acids concentrations, such as, linoleic acid, and docosahexaenoic acid (DHA) was improved by dietary flaxseed supplementation.
Conclusion It can be concluded that adding 10% flaxseed to the Kurdish ram diet out of the breeding season can improve sperm quality. Sperm fatty acid composition can also be affected by dietary fat. But more research is needed to look at the effects of other flaxseed products, such as oil and powder. It is recommended that similar studies be conducted during the breeding season and with other amounts of flaxseed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fatty acid
 • Flaxseed
 • Omega-3
 • Kurdish Ram
 • Sperm
 1. 1.Adeel, M. I. A. 2009. Improvement of liquid and frozen-thawed semen quality of Nili-Ravi buffalo bulls (Bubalusbubalis) through supplementation of fat. Theriogenology, 71:1220–1225.

  2.Aksoy, Y., H. Aksoy, K. Altinkaynak, H. R. Aydin, and A. Ozkan. 2006. Sperm fatty acid composition in subfertile men. Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids. 75(2): 75-79

  3.Al-Anazi, Y., M. Al-Mutary, M. Al-Ghadi, M. Alfuraiji, A. Al-Himaidi, and A. Ammari. 2017. Seasonal variations in scrotal circumference and semen characteristics of Naimi and Najdi rams in Saudi Arabia. South African Journal of Animal Science, 47: 454-459.

  4.Aliasghari, F., M. H. Eftekhari, M. A. Babaei Beigi, J. Hasanzadeh, and N. Mazooji. 2013. The effect of conjugated linoleic acids and omega-3 fatty acids supplementation on some inflammatory and oxidative stress markers in atherosclerosis. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 4:35-44.

  5.Alizadeh, A., V. Esmaeili, A. Shahverdi, and M. Rashidi. 2014. Dietary Fish Oil Can Change Sperm Parameters and Fatty Acid Profiles of Ram Sperm during Oil Consumption Period and after Removal of Oil Source. Cell Journal, 16(3): 289-298.

  1. Bouwens, M. V. D. 2009. Fish-oil supplementation induce antiinflammatory gene expression profiles in human blood mononuclear cells. American Journal of Clinical Nutrition, 90:415-424.
  2. Brinsko, S. P., D. D. Varner, C. C. Love, T. L Blanchard, and Day. 2005. Effect of feeding a DHA-enriched nutriceutical on the quality of fresh, cooled and frozen stallion semen. Theriogenology, 63: 1519–1527.
  3. Cerolini, S., L. Zaniboni, A. Maldjian, and T. Gliozzi. 2006. Effect of docosahexaenoic acid and [alpha]-tocopherol enrichment in chicken sperm on semen quality, sperm lipid composition and susceptibility to peroxidation. Theriogenology, 66: 877–886.
  4. Conquer, J. A., J. B. Martin, I. Tummon, L. Watson and Tekp. 1999. Fatty acid analysis of blood serum, seminal plasma, and spermatozoa of normozoospermic vs Asthernozoospermic males. Lipids, 34: 793–799.

  10-. Dolatpanah, M. B., A. Towhidi, A. Farshad, Rashidi A, and A. Ezayazdi . 2008. Effect of fish oil on semenquality of goats. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 21:29–34.

  11.Drokin, S. I, T. N. Vaisberg, E. F. Kopeika, K. D. Miteva, and G. L. Pironecheva. 1999. Effect of cryopreservation on lipids and some physiological features of spermatozoa from rams pastured in highlands and in valleys. Cytobioscience, 100(393):27-36

  1. Eslamian, G., N. Amirjannati, M. R. Sadeghi, Rashidkhani, B, S. Pahlavan, A. Hooshangi, and A. Hekmatdoost 2013. The effects of combined supplementation of docosahexaenoic acid and vitamin E on fatty acid changes in sperm membrane in asthenozoospermic men. Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 8 (1): 125-129.

  13-. Esmaeili, V., A. Shahverdi, A. R. Alizadeh, H. Alipour, and A. Towhidi. 2012. Fatty acid profiles of ram's sperm after removing some fatty acid sources from the diets and persistency of fatty acids in sperm. International Journal of Fertility and Sterility, 5(4): 211-216.

  14.Fair, S., D. N. Doyle, M. G. Diskin, and A. A. Hennessy. 2014. The effect of dietary n − 3 polyunsaturated fatty acids supplementation of rams on semen quality and subsequent quality of liquid stored semen. Theriogenology, 81: 210–219.

  1. Folch, J. L. S. 1957. A simple method for theisolation and purification of total lipids from animal tissues. Journal of Biological Chemistry, 226: 497–509.
  2. Gholami, H., M. Chamani, A, Towhidi, M. H. Fazeli. 2010. Effect of feeding a docosahexaenoic acid-enriched nutriceutical on the quality of fresh and frozen-thawed semen in Holstein bulls. Theriogenology, 74:1548–58.
  3. Gulliver, C. E., M. A. Friend, B. J. King, and E. T. Clayton. 2012. The role of omega-3 polyunsaturated fatty acids in reproduction of sheep and cattle. Animal Reproduction Science, 131: 9–22.
  4. Hamilton, S., R. J. Hamilton, and P. A. Sewell.1992. Extraction of lipids and derivative formation. In: Lipid Analysis—A Practical Approach. University Press, Oxford, UK, pp.13–64.
  5. Hedayat-Evrigh, N., F. Moradi,V. Vahedi, B. Navidshad, and A. Seifi-Jamadi.2019. Influence of various dietary fat sources on freezing capacity of Moghani ram semen. South African Journal of Animal Science, 49: 505-512.
  6. HussainShah, S. M., A. Shujait, M. Zubair, H. Jamil, and A. Nazir. 2016. Effect of supplementation of feed with Flaxseed (Linumusitatisimum) oil on libido and semen quality of Nilli-Ravi buffalo bulls. Journal of Animal Science and Technology, 58:25.
  7. Jafaroghli, M., H. Abdi-Benemar, M. J. Zamiri, B. Khalili, A. Farshad, and A. Shadparvar. 2014. Effects of dietary n− 3 fatty acids and vitamin C on semen characteristics, lipid composition of sperm and blood metabolites in fat-tailed Moghani rams. Animal reproduction science, 147: 17-24.
  8. Kargar, R., M. Forouzanfar, G, Ghalamkari, and M. H. Nasr Esfahani. 2017. Dietary flax seed oil and/or Vitamin E improve sperm parameters of cloned goats following freezing-thawing. Cryobiology, 74: 110-114.
  9. Kesavulu, M. K. B. 2002. Effect of w-3 fatty acids on lipid peroxidation and antioxidant enzyme status in type2 diabetic patients. Diabetesmetab (paris), 28:20-26.
  10. Khan, H., S. M. Qureshi, I. Khan, S. U. Rehman, and U. L. T Mehsud. 2015. Dietary Flaxseed supplementation effect on bovine semen quality parameters. Veterinaria, 3: 9-13.
  11. Khosroshahi, H., J. Houshyar, A. Tabrizi, A, Vatankhah, and N. Zonouz. 2010. Effect of omega-3 fatty acid on oxidative stress in patients on hemodialysis. Iranian Journal of Kidney Diseases, 4:322-327.
  12. Mania, S., R, Tylingo, and A. Michałowska. 2018. The drop-in-drop encapsulation in chitosan and sodium alginate as a method of prolonging the quality of linseed oil. Polymers, 10:1355.
  13. Mehdizadeh haft cheshmeh, K., F. Farokhi Ardebili, and A. Bernoosi. 2011. Effect of staining method on morphometry of Ghezel sperm head with using CASA. First National Congress of Agricultural Science & Technology (MAST). University of Zanjan, 19 to 21 September.
  14. Mourvaki, E., R. Cardinali, A.Dal Bosco, L. C. Corazzi, and C. Castellini. 2010.Effects of flaxseed dietary supplementation on sperm quality and on lipid composition of sperm subfractions and prostatic granules in rabbit. Theriogenology, 73: 629-637.
  15. Paglia, D. E., and W. N. Valentine.1967. Studies on the quantitative and qualitative characterization of erythrocyte glutathione peroxidase. The Journal of laboratory and clinical medicine, 70: 158-169
  16. Perumal, P., S. Chang, K. Kobu, K. Vupru, and S. Bag. 2019. Flaxseed oil modulates semen production and its quality profiles, freezability, testicular biometrics and endocrinological profiles in mithun. Theriogenology 136:47-59.
  17. Piornos, J. A., C. Burgos-Díaz, E. Morales, M. Rubilar, and F. Acevedo. 2017. Highly efficient encapsulation of linseed oil into alginate/lupin protein beads: Optimization of the emulsion formulation. Food Hydrocolloids, 63: 139-148.
  18. Rooke, J. A, C. C Shao, and B. K. Speake. 2001. Effects of feeding tuna oil on the lipid composition of pig spermatozoa and in vitro characteristics of semen. Reproduction, 121: 315–322.

  33.Rush, J., and S. H. Sandiford. 2003. Plasma glutathione peroxidase in healthy young adults: influence of gender and physical activity. Clinical Biochemistry, 36:345-351.

  1. Samadian, F., A, Towhidi, K. Rezayazdi, and M. Bahreini. 2010. Effects of dietary n-3 fatty acids on characteristics and lipid. Animal, 4 (12), 2017–2022.
  2. SAS (2004) 'Statistical Analysis Software.' (SAS Institute, Inc., Cary, NC, USA.
  3. Zaniboni, L., R. Rizzi, and S. Cerolini.2006. Combined effect of DHA and -tocopherol enrichment on sperm quality and fertility in the turkey. Theriogenology, 65: 1813–1827.
CAPTCHA Image