تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه صنعت طیور با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه صنعت طیور بااستفاده از رویکردآینده‌نگاری بود که استان‌های گیلان، مازندران و گلستان بعنوان نمونه موردمطالعه قرارگرفتند. پژوهش حاضر کاربردی، از نوع توصیفی–پیمایشی بود. جامعه آماری خبرگان مرتبط با صنعت طیور در کشور بودند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای، پرسشنامه و مصاحبه استفاده گردید. برای انتخاب خبرگان نیز روش تکنیک گلوله‌برفی بکار رفت. برای انجام مصاحبه‌ها 5 نفر از خبرگان انتخاب و پرسشنامه‌ها نیز بین 32 نفر از خبرگان توزیع شدند. در بخش آینده‌نگاری نیز ماتریس‌های مرتبط بین 5 تن از خبرگان توزیع شد. تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها نیز بااستفاده از نرم‌افزارهای SPSS، MicMac و ScenarioWizard انجام گردید. در این پژوهش برای آینده‌نگاری توسعه صنعت طیور3 پیشران کلیدی شناسایی گردید که شامل سیاست‌های کلان اقتصادی و بازرگانی متناسب با توسعه و شکل‌گیری بازار مبتنی بر نوآوری، نظام آموزشی مبتنی بر پرورش فرهنگ نوآوری و وام‌ها و منابع مالی می‌شدند. همچنین تحلیل‌های آینده‌نگاری دو سناریو برای آینده صنعت طیور پیش‌بینی نمود که شامل حوزه‌های اقتصادی و آموزشی بوده که باتوجه به میزان امتیاز و پایداری سناریوهای به دست آمده می‌توان خوش‌بین بود که وضعیت صنعت طیور بسمت سناریوی اول یعنی سیاست‌های مناسب با توسعه بازار، نظام آموزشی متناسب با پرورش فرهنگ نوآوری و افزایش ارائه وام‌ها و منابع مالی حرکت نماید. لذا لازم است تا سیاست‌گذاران سیاست‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی و وام‌های حمایت‌کننده، توسعه روابط دیپلماتیک برای تسهیل ورود به بازارهای جهانی و  سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه دانشکده‌های تخصصی و گسترش ارتباط دانشگاه-صنعت را برای تقویت دو حوزه اقتصادی و آموزشی در صنعت طیور درپیش گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis the Key Proponents of Poultry Industry Development Using Forecasting Approach

نویسندگان [English]

  • Mojgan Abdollahi kalourazi 1
  • Saied Baghersalimi 1
  • Alireza Seidavi 2
1 Department of Public Administration, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Department of Animal Sciences, Islamic Azad University, Rasht Branch, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction[1] In recent years, the poultry industry has been able to provide an opportunity to meet the challenge of food security due to the provision of high quality protein to consumers as well as the possibility of rapid capital return for producers. Research shows that there are opportunities for improving the poultry industry in the business sector, but a future-oriented plan is needed to achieve commercial success. The country's poultry industry, having one of the largest volumes of manpower, is one of the country's most important economic resources. The growth and development of this industry is very important due to the current sensitive conditions of the country in the region and globally. The country's poultry industry has the relative advantage of being able to gain regional markets by systematically planning and creating the right platforms. Therefore, the need for long-term and future-oriented planning in this industry has become an undeniable necessity.
Materials and Methods The purpose of this study was to analyze the key drivers of poultry industry development by using an autobiographical approach that were studied in three provinces of Guilan, Mazandaran and Golestan in Iran. The present study was applied in terms of nature, applied research, and descriptive-survey in terms of method, because it describes and interprets what is, and focuses on existing conditions or relationships, current beliefs, and current processes. From the data type point of view, this study was a quantitative-qualitative one. The statistical population of this study was poultry industry experts in the country. The statistical population of this study consisted of: 1- Managers and Industrial Entrepreneurs of Guilan, Mazandaran and Golestan Provinces active in poultry industry (32 production units); 2- Researchers and Academic Members of Guilan, Mazandaran and Golestan Provinces active in Poultry Industry (Guilan, Mazandaran and Golestan Universities); 3- Policymakers and Managers of Guilan, Mazandaran and Golestan Provinces are active in the process of policy development and planning of technology development, especially in the poultry industry sector (Agricultural Jihad, Livestock Support, Science and Technology Park). In addition to using library resources, a researcher-made questionnaire and interview were used to collect data. Sampling method was non-probable and snowball technique was used. In the snowball technique, the interviewee is asked to introduce the next person to the researcher. This method continued until the interviewees identified the previous interviewees. In this study, to identify effective factors in poultry industry, we interviewed 5 experts. Then, 32 experts were provided with a researcher-made questionnaire to validate the identified factors in order to evaluate the importance of each factor. In this study, face-content validity was used to estimate and validate the research instrument and the questionnaire, so that the questionnaire was provided to several experts including supervisor and asked to evaluate the questionnaire and comment on whether the tool is suitable for measuring research variables or not. Cronbach's alpha method and composite reliability coefficient were used to assess the internal consistency of the questionnaire and standard constructs of the questionnaire. Cronbach's alpha for the variables was 0.944 and CR was 0.947. Two matrices were used for the foreseeability of the northern poultry industry, and 5 poultry experts were provided with the first matrix examining the interactions of the northern poultry industry. This matrix was designed to be 29×29. The second matrix examined the uncertainty of poultry industry indices in the north of the country. This matrix was designed as 6×6. Data analysis was performed using SPSS, MicMac and ScenarioWizard software.
Results and Discussion In this study, three key drivers were identified for the future development of poultry industry, which included macroeconomic and business policies tailored to the development and formation of an innovation-based market, an education system based on the culture of innovation, and loans and financial resources. Also, the foreign investment development, entrepreneurship promotion and investment risk mitigation can be considered as macroeconomic policies affecting poultry industry development. Also emphasize that the effectiveness of the training system and training courses for poultry industry activists can lead to the development of this industry. Forecasting analysis also predicted two scenarios for the future of the poultry industry, which include economic and educational areas, which can be optimistic given the scale and sustainability of the scenarios that the poultry industry is moving towards the first scenario, namely appropriate market development policies, an appropriate education system. Move forward with a culture of innovation and increased lending and funding. Researchers have also pointed to the impact of economic and educational domains on industry development in their research.
Conclusion Future poultry industry policies need to be implemented in line with these areas. It is therefore recommended that policymakers adopt policies such as long-term and low-cost loans to support the development of poultry industry investment, enter global markets and facilitate foreign investment in poultry industry, develop specialized poultry-related colleges at prestigious universities in the country, and support student risk-taking. Follow up with innovative designs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forecasting
  • Key proponents
  • Poultry industry
Ahmadi nejad, S. F., M. Afsharmanesh, M. Salarmoini, and H. Ebrahimnejad. 2019. Effect of different levels red pepper powder Alternative With flavavophpspholipol antibiotics, on performance, intestinal morphology and microbial population in broiler chicks. Iranian Journal of Animal Science Research, 11(2): 195-206. (In Persian).
2. Allahyari, M. S., and S. A. Nourhosseini Niaraki. 2012. Analysis of Artificial Neural Networks in Predicting Social Factors Affecting Acceptance of Rice and Fish Together. Pages 1-12 in Proc. 4th Iranian Congress of Agricultural Extension and Education Science and Education. (In Persian).
3. Amir-Teymori, S. 2016. Causality Relationship between Educated Labor and Total Factor Productivity Growth in Iran’s Agricultural Sector. Agricultural Education Administration Research, 8(36): 55-63. (In Persian).
4. Ashley, J. M. 2016. Food security in the developing world. Academic Press.
5. Bennetzen, E. H., P. Smith, and J. R. Porter. 2016. Agricultural production and greenhouse gas emissions from world regions—The major trends over 40 years. Global Environmental Change, 37: 43-55.
6. Binuomote, S. O., J. O. Ajetomobi, and A. O. Ajao. 2008. Technical efficiency of poultry egg producers in Oyo state of Nigeria. International Journal of Poultry Science, 7(12): 1227-1231.
7. Bonsu, F. R. K., J. K. Kagya-Agyemang, W. K. J. Kwenin, and H. K. Zanu. 2012. Medicinal Response of broiler chickens to diets containing Neem (Azadirachta indica) leaf meal, haematology and meat sensory analysis. World Applied Sciences Journal, 19(6): 800-805.
8. Chloupková, J., G. T. Svendsen, and T. Zdechovský. 2016. Do Strategic Foresight and Policy Making Go Hand in Hand? Security in the European Union. Journal of Contemporary Management, 5(3): 33-41.
9. Coates, J., P. Durance, and M. Godet, 2010. Strategic foresight issue: introduction. Technological Forecasting & Social Change, 9(77): 1423-1425.
10. Dawkins, M. S. 2012. Commercial scale research and assessment of poultry welfare. British poultry science, 53(1): 1-6.
11. Fellmann, T., P. Witzke, F. Weiss, B. Van Doorslaer, D. Drabik, I. Huck ... and A. Leip. 2018. Major challenges of integrating agriculture into climate change mitigation policy frameworks. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 23(3): 451-468.
12. Gabriel, E. G., and M. S. Ifenyinwa. 2019. Capital investment and the sustainability of agricultural value chain of the poultry industry. International Journal of Management and Entrepreneurship, 1(1): 193-216.
13. Gavetti, G., and A. Menon. 2016. Evolution cum agency: Toward a model of strategic foresight. Strategy Science, 1(3): 207-233.
14. Habibi, S. 2014. Analysis of Productivity Factors in Yoghurt Poultry Industry. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran. (In Persian).
15. Heise, H., A. Crisan, and L. Theuvsen. 2015. The poultry market in Nigeria: Market structures and potential for investment in the market. International Food and Agribusiness Management Review, 18: 197-222.
18. Jez, C., C. Beaumont, and P. Magdelaine. 2011. Poultry production in 2025: learning from future scenarios. World's Poultry Science Journal, 67(1): 105-114.
19. Kebebe, E., A. J. Duncan, L. Klerkx, I. J. M. De Boer, and S. J. Oosting. 2015. Understanding socio-economic and policy constraints to dairy development in Ethiopia: A coupled functionalstructural innovation systems analysis. Agricultural Systems, 141: 69-78.
20. Khaleda, S. 2013. The poultry value chain and sustainable development of poultry microenterprises that utilize homestead lands: A case study in Gazipur, Bangladesh. Land use policy, 30(1): 642-651.
21. Kithendu, J. 2018. The Role of Co-Operative on Farmers’ Adoption of Poultry Farming Innovations in Kwale, Kenya: An Application of Roger’s Diffusion of Innovation. Doctoral dissertation, United States International University-Africa.
22. König, B., J. Janker, T. Reinhardt, M. Villarroel, and R. Junge. 2018. Analysis of aquaponics as an emerging technological innovation system. Journal of cleaner production, 180: 232-243.
23. Kumar, S., and R. K. Sharma. 2015. An ISM based framework for structural relationship among various manufacturing flexibility dimensions. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 6(4): 511-521.
24. Kusi, L. Y., S. Agbeblewu, I. K. Anim, and K. M. Nyarku. 2015. The challenges and prospects of the commercial poultry industry in Ghana: A synthesis of literature. International Journal of Management Sciences, 5(6): 476-489.
25. Martin, B. 2001. Technology foresight in a rapidly globalizing economy. Pages 1-17 in Proc. Regional conference on Technology Foresight for CEE and NIS countries, Vienna, Austria.
26. Mishra, N., A. Singh, N. P. Rana, and Y. K. Dwivedi. 2017. Interpretive structural modelling and fuzzy MICMAC approaches for customer centric beef supply chain: application of a big data technique. Production Planning & Control, 28(11-12): 945-963.
27. Momeni, F., and P. Alizadeh. 2014. Analysis of the barriers for innovation policy-making effectiveness in Iran: an Institutional Approach. Applied Economics Studies in Iran, 2(8): 73-89.
28. Montagna, F., E. Scripnic, and F. Forabosco. 2019. Intensification of production, low emission pathways and sustainable strategies for backyard, layer and broiler chickens. South African Journal of Animal Science, 49(3): 534-545.
29. Mortezaie, A. 2016. Identifying and categorizing barriers and challenges of production and competitiveness in food chain firms and evaluating the law on removing barriers to competitive production and promoting the country's financial system. Research Project of Economic Studies and Research Unit of Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture. (In Persian).
30. Mottet, A., and G. Tempio. 2017. Global poultry production: current state and future outlook and challenges. World's Poultry Science Journal, 73(2): 245-256.
31. Nallusamy, S., R. S. Rekha, K. Balakannan, P. S. Chakraborty, and G. Majumdar. 2015. A proposed agile based supply chain model for poultry based products in India. International Journal of Poultry Science, 14(1): 57.
32. Nawab, A., F. Ibtisham, G. Li, B. Kieser, J. Wu, W. Liu, Y. Zhao, Y. Nawab, K., Li, M. Xiao, and L. An. 2018. Heat stress in poultry production: Mitigation strategies to overcome the future challenges facing the global poultry industry. Journal of Thermal Biology, 78: 131-139.
33. Noferesti, M., and M. Abdollahi. 2018. The Evaluation of Allocating National Development Fund’s Resources to Economic Sectors: Structural Macro-Econometric Modeling. Sustainable Development Research (Economic Research), 18(1): 107-125. (In Persian).
34. Obike, K. C., F. E. Ebe, and D. O. Onu. 2016. Technical Efficiency of Crop-Farmers Subscribers of National Agricultural Insurance Cooperation (NAIC) in Ehime Mbano Local Government Area of Imo State, Nigeria. Journal of Food, Agriculture and Environment, 12(2): 149-155.
35. Oktavia, E., M. Marimin, and S. Djohar. 2017. Strategic architecture in Poultry Company. Journal dinamika Manajemen, 8(2): 245-258.
36. Peter, M. K., and D. G. Jarratt. 2015. The practice of foresight in long-term planning. Technological Forecasting and Social Change, 101: 49-61.
37. Pish Jang Aghajeri, J., G. Rahimi Mianji, S. H. Hafezian, M. Gholizadeh, and G. Elyas. 2019. Genotype Analysis of the Major Histocompatibility Complex Region in Iranian Indigenous Chicken. Iranian Journal of Animal Science Research, 11(3): 365-375. (In Persian).
38. Planko, J., J. Cramer, M. P. Hekkert, and M. M. Chappin. 2017. Combining the technological innovation systems framework with the entrepreneurs’ perspective on innovation. Technology Analysis & Strategic Management, 29(6): 614-625.
39. Rashid Ardeh, H., and S. Khazaei. 2016. Analysis of mega trends effective on future market of banking industry based on structural/cross impact analysis. Journal of New Marketing Research, 6(3): 67-86. (In Persian).
40. Rohrbeck, R. 2012. Exploring value creation from corporate-foresight activities. Futures, 44(5): 440-452.
41. Rohrbeck, R., and J. O. Schwarz. 2013. The value contribution of strategic foresight: Insights from an empirical study of large European companies. Technological Forecasting and Social Change, 80(8): 1593-1606.
42. Rohrbeck, R., and M. E. Kum. 2018. Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis. Technological Forecasting and Social Change, 129: 105-116.
43. Sanchez, G. 2013. PLS path modeling with R. Berkeley: Trowchez Editions. http://www.gastonsanchez.com/PLS Path Modeling with R.pdf
44. Shahrjerdi, M. 2012. The Future of Academic Jihad Studies in the Hijri Shamsi Horizon (Case Study: Research and Technology). M.Sc. Thesis. University of Science and Culture. (In Persian).
45. Shukla, O. J., A. Joshi, G. Soni, and R. Kumar. 2019. Analysis of critical drivers affecting implementation of agent technology in a manufacturing system. Journal of Industrial Engineering International, 15(2): 303-313.
46. Strielkowski, W., E., Lisin, and I. Gryshova. 2016. Climate policy of the European Union: what to expect from the Paris agreement. Romanian Journal of European Affairs, 16: 68-77.
47. Tsado, J. H., I. S. Tyabo, Y. Muhammed, P. Fatoki, and M. Rilwan. 2018. Knowledge Level and Poultry Farmers’ Perception on Poultry Management Practices in Niger State, Nigeria. Nigerian Journal of Agricultural Extension, 19(1): 32-39.
48. Van der Goot, A. J., P. J. Pelgrom, J. A. Berghout, M. E. Geerts, L. Jankowiak, N. A. Hardt, J. Keijer, M. A. I. Schutyser, C. V. Nikiforidis, and R. M. Boom. 2016. Concepts for further sustainable production of foods. Journal of Food Engineering, 168: 42-51.
49. Vecchiato, R. 2015. Creating value through foresight: First mover advantages and strategic agility. Technological Forecasting and Social Change, 101: 25-36.
50. Zhao, S. L., L. Cacciolatti, S. H. Lee, and W. Song. 2015. Regional collaborations and indigenous innovation capabilities in China: A multivariate method for the analysis of regional innovation systems. Technological Forecasting and Social Change, 94: 202-220.
CAPTCHA Image