تأثیر مکمل‌های ضد میکروبی بر عملکرد، مرفولوژی روده و بیان ژن‌هایPepT1 ، PepT2 و LEAP2 در دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- فیزیولوژی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

این مطالعه به منظور تعیین اثر استفاده از مکمل‌های ضد میکروبی بر بیان حامل­های پپتیدی در زمان اعمال چالش میکروبی، بررسی عملکرد تیمارهای آزمایشی و بررسی مؤلفه‌های بافت‌شناسی در دستگاه گوارش بر روی ۴۰۰ قطعه جوجه گوشتی نژاد راس ۳۰۸ انجام گردید. این طرح در ۴ تیمار آزمایشی با ۵ تکرار و 20 پرنده در هر تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. در 7 روزگی 10 جوجه از هر تکرار جدا و با 107 سلولk99  Escherichia coli بصورت دهانی آلوده شدند و تیمار به دو دسته تحت  چالش و سالم تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱- شاهد (جیره پایه)، ۲- پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس سالیوواریوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم به میزان109 cfu/kg ) ۳- مکمل گیاهی با نام تجاری X-Tract (مخلوطی از عصاره آویشن2%، فلفل2% و دارچین5% به میزان 100 گرم در هر تن به صورت پودر گرانول )، ۴- آنتی‌بیوتیک اکسی تتراسایکلین50% به میزان200-400 گرم در هر تن خوراک به مدت 1 تا 2 هفته. در 7 روز بعد از چالش میکروبی، نمونه برداری از روده و کبد پرندگان در همه تیمارها، در سن 14 روزگی انجام شد. عملکرد و مصرف خوراک در انتهای هر دوره پرورشی اندازه گیری شد. با توجه به نتایج حاصل از این طرح در بررسی  اثر متقابل بین تیمار های سالم و درگیر بر وزن بدن در دوره 11 تا 24 روزگی، وزن زنده در گروه دریافت‌کننده پروبیوتیک به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین در تیمارهای سالم مکمل پروبیوتیکی نسبت به سایر مکمل ها باعث افزایش وزن روزانه در پرنده ها شد اما این میزان از گروه کنترل کمتر بود. در گروه درگیر با باکتری ایکولای، پروبیوتیک در دوره 11 تا24 روزگی نسبت به سایر تیمارها سبب افزایش میزان وزن روزانه شد. در بررسی اثر مکمل نشان داده شد استفاده از مکمل پروبیوتیکی در دوره 11 تا 24 روزگی  باعث افزایش معنی داری در میزان مصرف خوراک شد که این میزان مشابه گروه کنترل بود. اما مکمل گیاهی نسبت به سایر تیمار ها سبب کاهش مصرف خوراک روزانه در 11 تا 24 روزگی گردید. بررسی نتایج این آزمایش نشان داد استفاده از مکمل پروبیوتیکی در تیمارهای تحت چالش سبب افزایش معنی‌داری در ارتفاع ویلی در ژژنوم می‌گردد و همچنین مکمل پروبیوتیکی در مقایسه با سایر تیمارها به میزان بیشتری عرض پرزهای بافت روده را افزایش دادند. در بررسی اثر ساده میزان بیان ژن‌های PepT1 و PepT2 در روده باریک و ژن LEAP2 در کبد نشان داده شد که در همه تیمارهایی که تحت چالش با ایکولای بودند میزان بیان ژن‌های مورد نظر در بافت‌های ذکر شده از گروه سالم کمتر بود. نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که استفاده از مکمل گیاهی و پروبیوتیک در زمان مقابله میکروبی می تواند از خطر ناشی از آلودگی با باکتری های پاتوژن بکاهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Antimicrobial Supplementation on Expression of Pept1, PepT2 and LEAP2 Transcripts in Gastrointestinal Tract of Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • Sajjad Hassanzadeh 1
  • Reza Majidzadeh Heravi 2
  • Ali Javadmanesh 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Introduction[1] Unlike antibiotics, probiotic shows not only positive effects on microbiota in digestive tract but also helps in digestion process. Probiotic affects the commensal and pathogen bacterial balance in intestine and make changes in benefit of useful bacteria. On the other hand, the biological activity of herbal essential oils is discovered since many years ago. Herbal essential oils were suggested as the newest growth promoter replaced with traditional growth promoters such as antibiotics in animal production. It was showed that the use of probiotic can impact the expression of peptide carriers in the cytoplasmic membrane cells. On the cell membrane, the carrier proteins transfer the peptides as tri or di-peptides into the cell. The potential of carrier proteins in material transfer and other remedy activity attracted the attentions to use them as drug precursors. Some carrier proteins that shows the main role in peptide transfer included: Pept1 (intestinal oligopeptide transporter), PepT2 (Renal oligopeptide transporter) and LEAP2 (Liver expressed antimicrobial peptide 2). This study conducted to determine the effect of using antimicrobial supplements on the transcription of intestinal peptide carriers, the performance of broiler chickens and the histological components of intestine in condition of Escherichia coli K99 contamination.
Materials and Methods The experiment was designed on 400 Ross 308 broiler chicks with 8 experimental treatments including 5 replications and 20 birds per replicate. At 7 days of age, 10 pieces of each broiler chickens were isolated and inoculated with 107 Escherichia coli K99 pathogenic bacteria in a 2-times with interval of 3 days. Following the inoculation, the treatments were divided into two groups: challenged with Escherichia coli K99 and no challenge. The treatments were: 1- Basal diet (control), 2- Basal diet and probiotics (Lactobacillus salivarius and Lactobacillus plantarum, 109 cfu / kg) 3- Basal diet and herbal supplement with X-Tract (Pancosma LTD, Geneva, Switzerland) (a mixture of 2% thyme extract, 2% pepper and 5% cinnamon) 100 grams per ton in granular powder 4 - Basal diet and Oxytetracycline antibiotic 200-400 g per ton fed for 2 weeks. Body weight, feed intake, FCR and daily body weight gain was recorded at 10, 24 and 42 days. Chickens were slaughtered at 14 days and 21 days and  jejunum and liver tissues sampled for gene expression and histomorphological evaluation respectively. Expression of PepT1and PepT2 in the jejunum and LEAP2 in the liver were measured and GAPDH was used as reference gene. Real time PCR reactions were done by ABI 7300 instrument. The chickens were brood based on Ross 308 manual (2014) and performance of birds include of body weight, average daily gain, feed intake and feed conversion ratio (FCR) were measured after end of each breeding period. The experiment was performed by completely random design in 8 treatments and analyzed by a 2*4 factorial method including challenge (2 levels) and supplement (4 levels) factors. The data was analyzed using SAS 9.2 with GLM procedure and the means compare by Tukey test.
Results and discussion The results of this study showed that the average daily gain in the probiotic group increased significantly in the challenge condition during the period of 11 to 24 days. In 25-42 period, the chickens were fed the diet contained probiotic showed the highest average daily gain although, there was no significant difference between the treatments in this period. In addition, the use of probiotic supplementation in challenge condition during the period of 11 to 24 days showed an increase in feed intake, which was similar to that of the control group in healthy group. The herbal supplement reduced daily intake in period of 11 to 24 days compared to other treatments. The use of probiotic in the feed under challenge induced a significant increase in the villi's height in jejunum. The supplementation of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus salivariuos increased the width of villi on intestinal epithelium more than the other treatments. Depth of crypt of lieberkuhn was the least in the chickens feed by herbal supplement of X-tract.  The expression levels of PepT1 and PepT2 transcripts in the intestinal tract and the LEAP2 transcript in the liver, it was shown that challenge in the chickens fed by supplements reduced the PepT1 expression whereas expression of this gene increased in control treatment. Similar interaction was observed in PepT2 expression except for chicken fed by herbal supplement that showed an effect similar to control. Expression of LEAP2 reduced in all treatments under challenge with the E .coli, in comparison to healthy groups but reduction was minimum in the chickens fed by diet contained with probiotic.
Conclusion The results of this study suggested that the use of probiotic supplement can decrease the risk effects of microbial challenge and recovery period was probably shortened using probiotic in the diet. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler chicken
  • Gene expression
  • Probiotic
  • PepT
  • LEAP2
  • X-Tract
Amad, A. A., K. Wendler, and J. Zentek. 2013. Effects of a phytogenic feed additive on growth performance, selected blood criteria and jejunal morphology in broiler chickens. Emirates Journal of Food and Agriculture, 25(7):549-554.
2.   Ateya, A. I., N. Arafat, R. M. Saleh, H. M. Ghanem, D. Naguib, H. A. Radwan, and Y. Elseady. 2019. Intestinal gene expressions in broiler chickens infected with Escherichia coli and dietary supplemented with probiotic, acidifier and synbiotic. Veterinary Research Communications, 43(2):131-142.
3.   Barton, M. D. 2000. Antibiotic use in animal feed and its impact on human healt. Nutrition ResearchReviews, 13(2):279-299.
4.   Bravo, D., V. Pirgozliev, and S. P. Rose. 2014. A mixture of carvacrol, cinnamaldehyde, and capsicum oleoresin improves energy utilization and growth performance of broiler chickens fed maize-based diet. Journal of Animal Science, 92(4):1531-1536.
5.   Bustin, S. A., V. Benes, J. A. Garson, J. Hellemans, J. Huggett, M. Kubista, R. Mueller, T. Nolan, M. W. Pfaffl, G. L. Shipley, J. Vandesompele, and C. T. Wittwer. 2009. The MIQE guidelines: minimum information for publication of quantitative real-time PCR experiments. Clinical Chemistry, 55(4):611-622.
6.   Casterlow, S., H. Li, E. R. Gilbert, R. A. Dalloul, A. P. McElroy, D. A. Emmerson, and E. A. Wong. 2011. An antimicrobial peptide is downregulated in the small intestine of Eimeria maxima-infected chickens. Poultry Science, 90(6):1212-1219.
7.   Chichlowski, M., J. Croom, B. McBride, G. Havenstein, and M. Koci. 2007. Metabolic and physiological impact of probiotics or direct-fed-microbials on poultry: a brief review of current knowledge. International Journal of Poultry Science, 6(10):694-704.
8.   El-Deek, A., M. Al-Harthi, M. Osman, F. Al-Jassas, and R. Nassar. 2012. Hot pepper (Capsicum Annum) as an alternative to oxytetracycline in broiler diets and effects on productive traits, meat quality, immunological responses and plasma lipids. European Poultry Science, 76:73-80.
9.   Etmektedir, S. İ. İ. 2017. The Increase in LEAP-2 mRNA Suggests a Synergistic Probiotics-Doxycycline Interaction in Chickens. Turkish Journal of Immunology, 5(1):5-12.
10. Fuller, R. 1989. Probiotics in man and animals. Journal of Applied Bacteriology 66(5):365-378.
11. Gunal, M., G. Yayli, O. Kaya, N. Karahan, and O. Sulak. 2006. The effects of antibiotic growth promoter, probiotic or organic acid supplementation on performance, intestinal microflora and tissue of broilers. International Journal of Poultry Science, 5(2):149-155.
12. He, C. L., B. D. Fu, H. Q. Shen, X. L. Jiang, C. S. Zhang, S. C. Wu, W. Zhu, and X. B. Wei. 2011. Xiang-qi-tang increases avian pathogenic Escherichia coli-induced survival rate and regulates serum levels of tumor necrosis factor alpha, interleukin-1 and soluble endothelial protein C receptor in chicken. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 34(3):379-382.
13. Hocquellet, A., B. Odaert, C. Cabanne, A. Noubhani, W. Dieryck, G. Joucla, C. Le Senechal, M. Milenkov, S. Chaignepain, J. M. Schmitter, S. Claverol, X. Santarelli, E. J. Dufourc, M. Bonneu, B. Garbay, and P. Costaglioli. 2010. Structure-activity relationship of human liver-expressed antimicrobial peptide 2. Peptides, 31(1):58-66.
14. Huang, R. L., Y. L. Yin, G. Y. Wu, Y. G. Zhang, T. J. Li, L. L. Li, M. X. Li, Z. R. Tang, J. Zhang, B. Wang, J. H. He, and X. Z. Nie. 2005. Effect of dietary oligochitosan supplementation on ileal digestibility of nutrients and performance in broilers. Poultry Science, 84(9):1383-1388.
15. Jin, L., Y. Ho, N. Abdullah, and S. Jalaudin. 1996. Influence of dried Bacillus substillis and lactobacilli cultures on intestinal microflora and performance in broilers. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 9(4):397-404.
16. Madsen, S. L. and E. A. Wong. 2011. Expression of the chicken peptide transporter 1 and the peroxisome proliferator-activated receptor alpha following feed restriction and subsequent refeeding. Poultry Science, 90(10):2295-2300.
17. Majidzadeh Heravi, R., H. Kermanshahi, M. Sankian, M. Nassiri, A. H. Moussavi, L. R. Nasiraii, and A. Varasteh. 2011. Screening of lactobacilli bacteria isolated from gastrointestinal tract of broiler chickens for their use as probiotic. African Journal of Microbiology Research, 5(14):1858-1868.
18. Milanova, A., R. Santos, L. Lashev, V. Koinarski, and J. Fink-Gremmels. 2016. Influence of experimentally induced Eimeria tenella infection on gene expression of some host response factors in chickens. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 19:47-56.
19. Miles, R. D., G. D. Butcher, P. R. Henry, and R. C. Littell. 2006. Effect of antibiotic growth promoters on broiler performance, intestinal growth parameters, and quantitative morphology. Poultry Science, 85(3):476-485.
20. Murry, A., A. Hinton, and R. Buhr. 2006. Effect of botanical probiotic containing lactobacilli on growth performance and populations of bacteria in the ceca, cloaca, and carcass rinse of broiler chickens. International Journal of Poultry Science, 5(4):344-350.
21. Palaniyandi, S. A., K. Damodharan, J.-W. Suh, and S. H. Yang. 2017. In vitro characterization of Lactobacillus plantarum strains with inhibitory activity on enteropathogens for use as potential animal probiotics. Indian journal of microbiology, 57(2):201-210.
22. Patterson, J. A. and K. M. Burkholder. 2003. Application of prebiotics and probiotics in poultry production. Poultry Science, 82(4):627-631.
23. Pavlova, I., A. Milanova, S. Danova, and J. Fink-Gremmels. 2016. Enrofloxacin and Probiotic Lactobacilli Influence PepT1 and LEAP-2 mRNA Expression in Poultry. Probiotics Antimicrobial Proteins, 8(4):215-220.
24. Pluske, J. R., M. J. Thompson, C. S. Atwood, P. H. Bird, I. H. Williams, and P. E. Hartmann. 1996. Maintenance of villus height and crypt depth, and enhancement of disaccharide digestion and monosaccharide absorption, in piglets fed on cows' whole milk after weaning. British Journal of Nutrition, 76(3):409-422.
25. Reisinger, N., T. Steiner, S. Nitsch, G. Schatzmayr, and T. Applegate. 2011. Effects of a blend of essential oils on broiler performance and intestinal morphology during coccidial vaccine exposure. Journal of Applied Poultry Research, 20(3):272-283.
26. Rubio-Aliaga, I. and H. Daniel. 2008. Peptide transporters and their roles in physiological processes and drug disposition. Xenobiotica, 38(7-8):1022-1042.
27. Saki, A., M. Kalantar, and V. Khoramabadi. 2014. Effects of drinking thyme essence (Thymus vulgaris L.) on growth performance, immune response and intestinal selected bacterial population in broiler chickens. Poultry Science Journal, 2(2):113-123.
28. Samli, H. E., N. Senkoylu, F. Koc, M. Kanter, and A. Agma. 2007. Effects of Enterococcus faecium and dried whey on broiler performance, gut histomorphology and intestinal microbiota. Archives of Animal Nutrition, 61(1):42-49.
29. SAS Institute and 2008. SAS/STAT User’s Guide: Statistics. Version 9.2 Edition. SAS Inst. Inc., Cary, NC.
30. Shamoto, K. and K. Yamauchi. 2000. Recovery responses of chick intestinal villus morphology to different refeeding procedures. Poultry Science, 79(5):718-723.
31. Singh, J., A. Sethi, S. Sikka, M. Chatli, and P. Kumar. 2014. Effect of cinnamon (cinnamomum cassia) powder as a phytobiotic growth promoter in commercial broiler chickens. Animal Nutrition and Feed Technology, 14(3):471-479.
32. Townes, C. L., G. Michailidis, C. J. Nile, and J. Hall. 2004. Induction of cationic chicken liver-expressed antimicrobial peptide 2 in response to Salmonella enterica infection. Infection and Immunity, 72(12):6987-6993.
33. Tsirtsikos, P., K. Fegeros, C. Balaskas, A. Kominakis, and K. C. Mountzouris. 2012. Dietary probiotic inclusion level modulates intestinal mucin composition and mucosal morphology in broilers. Poultry Science, 91(8):1860-1868.
34. Watkins, B. A. and F. H. Kratzer. 1983. Effect of oral dosing of Lactobacillus strains on gut colonization and liver biotin in broiler chicks. Poultry Science, 62(10):2088-2094.
35. Yoon, C., C. Na, J. Park, S. Han, Y. Nam, and J. Kwon. 2004. Effect of feeding multiple probiotics on performance and fecal noxious gas emission in broiler chicks. Korean Journal of Poultry Science, 31(4):229-235.
36. Zhang, L., L. Zhang, X. Zhan, X. Zeng, L. Zhou, G. Cao, A. Chen, and C. Yang. 2016. Effects of dietary supplementation of probiotic, Clostridium butyricum, on growth performance, immune response, intestinal barrier function, and digestive enzyme activity in broiler chickens challenged with Escherichia coli K88. Journal of Animal Science and Biotechnology, 7:3.
37. Zwarycz, B. and E. A. Wong. 2013. Expression of the peptide transporters PepT1, PepT2, and PHT1 in the embryonic and post-hatch chick. Poultry Science, 92(5):1314-1321.
CAPTCHA Image