تأثیر پودرگیاه دارویی کنگر‌فرنگی (Cynara scolymus) بر عملکرد، جمعیت میکروبی ایلئوم، آنزیم‌های کبدی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش سرمایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایران

3 گروه علوم دامی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

5 پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

چکیده

این آزمایش به منظور تأثیر سطوح مختلف پودر گیاه دارویی کنگرفرنگی بر عملکرد، جمعیت میکروبی ایلئوم، غلظت آنزیم‌های کبدی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش سرمایی انجام شد. تعداد 400 قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس- 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و 20 پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز مورد استفاده قرار گرفتند. تنش سرمایی شامل اعمال دماهای 32، 25، 20 و 15 درجه سانتی‌گراد به ترتیب در 1، 7، 14 و 21 تا 42 روزگی بود. تیمارها شامل: شاهد (جیره بدون افزودنی)، آنتی‌بیوتیک (جیره شاهد به اضافه 0015/0درصد آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین)، آسپیرین (جیره شاهد به اضافه 2/0 درصد پودر داروی آسپیرین) و تیمارهای حاوی یک و دو درصد از پودر گیاه دارویی کنگرفرنگی در جیره بودند. نتایج آزمایش حاضر نشان داد که پرندگان تغذیه شده با جیره‌های حاوی پودر کنگرفرنگی، مصرف خوراک و افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل خوراک بهتری نسبت به سایر تیمارها داشتند (05/0>P). استفاده از دو درصد پودر گیاه کنگرفرنگی در جیره جوجه‌ها، سبب کاهش جمعیت اشری‌شیاکلای و افزایش جمعیت بیفیدوباکتریوم ناحیه ایلئوم در سن 42 روزگی شد. تیمار‌های حاوی دو درصد پودر کنگرفرنگی و آسپیرین سبب کاهش فعالیت آنزیم آلانین‌آمینوترانسفراز کبدی در سن 21 روزگی شدند. فعالیت آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز کبدی در پرندگان تغذیه شده با دو درصد پودر کنگرفرنگی در مقایسه با سایر جیره­های آزمایشی در سن 21 روزگی کاهش یافت. تغدیه جوجه­های گوشتی با جیره حاوی دو درصد پودرکنگرفرنگی، عیارآنتی‌بادی علیه گلبول قرمز گوسفند (SRBC) را در مقایسه با تیمار آنتی‌بیوتیک افزایش داد. پرندگان دریافت کننده جیره حاوی آنتی‌بیوتیک، کاهش جمعیت لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم در سن 21 و 42 روزگی و افزایش جمعیت اشری‌شیاکلی را در سن در 42 روزگی در مقایسه با شاهد و دیگر تیمارها داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، استفاده از آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین در جیره جوجه‌های گوشتی تحت تنش سرمایی دارای اثرات منفی بر جمعیت میکروبی مفید و افزایش اشری‌شیاکلی بوده، لذا سطح دو درصد پودر کنگرفرنگی به جهت بهبود جمعیت میکروبی و آنزیم‌های کبدی به عنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Cynara Scolymus on Microbial Population, Liver Enzymes and Immune System in Broiler Chickens under Cold Stress Condition

نویسندگان [English]

 • Alinaghi shokri 1
 • seifali varmaghany 2
 • Mohammad Akbari Gharaei 3
 • Kamran Taherpour 4
 • Ali Khatibjoo 1
 • Mehdi Soltani 5
1 Department of Animal Sciences, Ilam University, Ilam, Iran
2 Animal Science Research Department, Ilam Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Ilam, Iran.
3 Department of Animal Sciences, Ilam University, Ilam, Iran
4 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
5 Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences,
چکیده [English]

Introduction: Medicinal plants play an important role in maintaining the health and performance of the poultry during stress. One of the most important medicinal plants is artichoke. Artichoke, the scientific name of Cynara scolymus and the Latin name Artichoks, is an herb of the chicory family of the oldest medicinal plants. The extract of this plant improves arthrosclerosis and liver damages. This experiment was conducted to investigate the effect of Artichoke medicinal herb on growth performance, microbial population, liver enzymes and immune response in broiler chickens under cold stress condition in a completely randomized design.
Materials and Methods: In this experiment, 400 one day old broiler chicks of Ross 308 were used in a completely randomized design with five treatments, four replicates and 20 chicks in each replicate. Experimental treatments were control (basal diet), antibiotic (basal diet plus 0.0015 percent antibiotic virginiamycin), aspirin (basal diet plus 0.2 percent aspirin powder), 10 and 20 g/Kg artichoke powder. During the experiment (42 days), the chicks had free access to water and feed. The broiler chickens were exposed to a temperature of 32ºC at one-day-old, with stepwise reductions to 25 ºC, 20 ºC and 15 ºC on days 7, 14, and 21, respectively. At this point, a temperature of 15 ºC was maintained until the end of the experiment. At 21 and 42 days of each experimental unit, two birds were selected and the gastrointestinal tract opened in an aseptic condition adjacent to the flame. Using pre-sterilized aluminum foil pieces, 1 g of ileal contents was removed and added to tubes containing 9 ml of phosphate buffer saline and transferred to the laboratory to determine the population of Lactobacillus, Bifidobacterium and Escherichia coli (E. coli). The number of bacteria per gram of sample was calculated. At the end of days 21 and 42, the breeding period after two hours of starvation from each experimental unit of 2 birds were randomly selected and 2 ml blood was taken via a wing vein. Serum samples were isolated after blood coagulation and transferred to the micro tube and centrifuged for 10 minutes. The enzymes activity of Alanine Aminotransferase (ALT), Aspartate Aminotransferase (AST) and Alkaline Phosphatase (ALP) were measured. To assay the primary and secondary antibody responses against sheep red blood cell (SRBC), at 16 and 23d of age, 2 birds/replicate were immunized intramuscularly with 0.5 mL 10% SRBC. Blood samples were obtained from the brachial vein at 7d following each injection (days 23 and 30). Antibody titers against Newcastle virus were measured in serum samples by hemagglutination inhibition assay.
Results and Discussion: The results indicated that the population of E. coli was not subjected to experimental diets at 21 days. Lactobacillus population was subjected to experimental rations at 21 days. The effect of experimental diet on Bifidobacterium population was significant at 21 days of age. The experimental diets containing antibiotics and aspirin reduced and increased Bifidobacterium population respectively. The effect of experimental diets on the population of E. coli was significant at 42 days of age. Both levels of artichoke reduced the population of E. coli by comparison with the control and antibiotic groups. The diet containing aspirin and antibiotics also reduced and increased the E. coli population, as compared to the control group. The effect of experimental diets on Lactobacillus population was significant at 42 days of age. Antibiotic diet lowered the Lactobacillus population compared with other experimental groups. The effect of experimental diet on bifidobacterium population was significant at 42 days of age. The diets of 2% of artichokes and antibiotics increased and decreased bifidobacterium population respectively. One reported in a study that evaluated the phenolic compounds of leaf extract and their antimicrobial activity that the compounds in the plant's extract such as chlorogenic acid, cinnarin, luteolin-7 rhinosinus and sinarocide showed high activity for combat with organisms. Experimental treatments had significant effect on activity of liver enzymes. The treatments 2% artichoke and aspirin were reduced activity ALT at 21 days. The treatment 2% artichoke reduced the amount of AST enzyme compared to control and other experimental diets. The experimental diets had no effect on ALP at 21 days of age. The effect of experimental diets on blood enzymes at 42 days of age was not significant. The result of a study showed that artichoke extract reduced the concentration of AST and ALT in broiler chickens. Kraft (1997) stated that watery extract of artichoke significantly reduced the concentration of AST, ALT and ALP compared to control group. The effect of different diets on the antibody titer against SRBC in 2 stages (23 and 30 days) and Newcastle disease (at 7 days of injection and 7 days after blood donation) was not significant. According to the results of the present study, Rahimi et al. (2011) reported that the antibody produced against RBC of sheep between rations (containing 0.1% garlic and control) in both temperature conditions (normal temperature and cold temperature to create ascites) was not meaningful. The results of this study showed that the diets containing each plant and their interaction did not have a significant effect on the antibody titer against Newcastle disease. Feed intake and body weight were increased and feed conversion rate was decreased in artichoke powder received groups in comparison with other treatment.
Conclusion: Antibiotics are used to prevent bacterial infections and improve the digestive system's health in the poultry diet. In this research, which was carried out under cold conditions, virginiamycin antibiotics not only had no positive effect on the ileum microbial population, but also compared with control treatment reduced beneficial bacteria and increased harmful bacteria. It is concluded that the inclusion of 2 percent of artichoke in broiler diet, under cold stress conditions had positive effect on microbial population, liver enzymes and immune response in comparison with control treatment and antibiotic treatment, therefore it can be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artichokes
 • Bacterial populations
 • Broiler chicken
 • Cold stress
 • Liver enzymes
1- Aghayarifar, B., N. Eila., B. Hemmati and M. J. Nemati. 2015. The effect of black pepper powder, garlic and turmeric on yield and antibody titer against Newcastle virus Cobb broiler chicks (male). Research on Animal Production, 6 (11): 111-112. (In Persian).
2- Ajayi, O.B. and A. Odutuga. 2004. Effect of low‐zinc status and essential fatty acids deficiency on the activities of aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase in liver and serum of albino rats. Molecular Nutrition & Food Research, 48 (2): 88-90.
3- Ao, X. J., S. Yoo., T. X. Zhou., J. P. Wang., Q. W. Meng., L. Yan., J. H. Cho, and I. H. Kim. 2011. Effects of fermented garlic powder supplementation on growth performance, blood profiles and breast meat quality in broilers. Livestock Science, 141: 85-89.
4- AOAC. 2000. Official Methods of Analysis. 15th ed. Association of Official Analytical Chemist, Virgina, USA.
5- Arunachalam, M., M. Mohan Raj., N. Mohan, and A. Mahadevan. 2003. Biodegradation of catechin. Proceedings-Indian National Science Academy Part B, 69: 353-370.
6- Bergmeyer, H. U., M. Horder, and R. Rej. 1986a. Approved recommendation IFCC method for the measurement of catalytic concentration of enzymes. IFCC method for alanine aminotransferase. Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 24: 481-495.
7- Colak, E., M. C. Ustuner, N. Tekin., E. Colak., D. Burukoglu., I. Degirmenci, and H. V. Gunes. 2016. The hepatocurative effects of Cynara scolymus L. leaf extract on carbon tetrachloride-induced oxidative stress and hepatic injury in rats. Springer Plus, 5: 1-9.
8- Dong, X. F., W. W. Gao., J. M. Tong., H. Q. Jia., R. N. Sa, and Q. Zhang. 2007. Effect of polysavone (alfalfa extract) on abdominal fat deposition and immunity in broiler chickens. Poultry Science, 86: 1955-1959.
9- Drotman, R. B, and G. T, Lawhorn. 1978. Serum enzymes as indicators of chemical-induced liver damage. Drug and Chemical Toxicology, 1: 163-171.
10- Fani Maki; O., A. Ebrahimzadeh; H. Ansari Nik; M. Ghazaghi. 2013. The effect of herbs on Thymus vulgaris L and Silybum mariauum on immune system and some blood parameters in broiler chickens. Journal of Veterinary Clinical Pathology, 7 (2): 1836-1843. (In Persian).
11- Fallah, R., A. Kiani, and A. Azarfar. 2013. Effect of artichoke leaves meal and mentha extract (Mentha piperita) on immune cells and blood biochemical parameters of broilers. Global Veterinaria, 10 (1): 99-102.
12- Fathi M, M. Haydari, and T. Tanha. 2016. Influence of dietary aspirin on growth performance, antioxidant status and mortality due to ascites in broiler chickens. Poultry Science Journal, 4 (2): 139-146.
13- Fritsche, J., C. M. Beindorff., M. Dachtler., H. Zhang, and J. G. Lammers. 2002. Isolation, characterization and determination of minor artichoke (Cynara scolymus L.) leaf extract compounds. European Food Research and Technology, 215 (2):149-157.
14- Fu X and Z, Liu. 1997. Micro hemagglutination inhibition (HI) test. Page 97 in Handbook of Poultry Diseases Detection, ed. X. Q. Fu and Z.J. L, Ed. China Agriculture University Press, Beijingm, China.
15- Garcia-Ruiz, A., B. Bartolom., A. J. Martinez-Rodriguez., E. Pueyo, P. J. Martin-Álvarez, and M. V. Moreno-Arribas. 2008. Potential of phenolic compounds for controlling lactic acid bacteria growth in wine. Food Control, 19: 835-841.
16- Jimenez-Escrig, A., L.O. Dragsted, B. Daneshvar, R. Pulido and F. Saura-Calixto. 2003. In vitro antioxidant activities of edible artichoke (Cynara scolymus L.) and effect on biomarkers of antioxidants in rats. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51 (18): 5540-5545.
17- Kraft, K. 1997. Artichoke leaf extract-recent findings reflecting effects on lipid metabolism, liver and gastrointestinal tracts. Phytomedicine, 4: 369-378.
18- Lee, K.W., H. Everts, and A. C. Beynen. 2004. Essential oils in broiler nutrition. International Journal of Poultry Science, 3 (12): 738-752.
19- Lieber, C. S. 1997. Role of oxidative stress and antioxidant therapy in alcoholic and nonalcoholic liver diseases. Advance Pharmacology, 38: 601-628.
20- Mau, J. L., C. P. Chen, and P. C. Hsieh. 2001. Antimicrobial effect of extracts from Chinese chive, cinnamon, and corni fructus. Journal Agricultural Food Chemistry, 49 (1):183 -188.
21- Moro, M. H., G. W. Beran., L. J. Hoffman, and R. W. Griffith. 1998. Effects of cold stress on the antimicrobial drug resistance of Escherichia coli of the intestinal flora of swine. Letters in Applied Microbiology, 27 (5): 251-254.
22- Najafi, P, and M. Torki. 2010. Performance, blood metabolites and immunocompetaence of broiler chicks fed diets included essential oils of medicinal herbs. Journal of Animal Veterinary Advanced, 9 (7): 1164-1168.
23- Nateghi, R. 2011. Effects of Cynara scolymus L. extract on liver histology and blood parameters in broiler chicks. MSc. Thesis of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 64p. (In Persian).
24- Ocak, N., G. Erener, F. Burak., M. Sungu., A. Altop, and A, Ozmen. 2008. Performance of broilers fed diets supplemented with dry peppermint (Mentha piperita L) or thyme (Thymus vulgaris L) leaves as growth promoter source. Czech Journal of Animal Science, 53 (4): 169-175.
25- Pecht, G. 1996. Natural substances" for animal nutrition (II). Kraftfutter, 11: 523-526.
26- Quinn P. J., M. E. Carter, B. Markey B and G. R. Carter. 1994. Clinical Veterinary Microbiol. Wolfe Publishing, London.
27- Rahimi, S., Z. Z. Teymourizadeh., T. M. Karimi., R. Omidbaigi, and H. Rokni. 2011. Effect of the three herbal extracts on growth performance, immune system, blood factors and intestinal selected bacterial population in broiler chickens. Journal of Agricultural Science and Technology, 13: 527-539.
28- Samadi F. and M. Sahneh. 2015. Effects of artichoke (Cynara scolymus L) leaf meal and vitamin E on productive performance, intestinal microflora and morphology in Japanese quail, Journal of Poultry Science, 3 (1): 87-98.
29- Sarawek, S. 2007. Xanthine oxidase inhibition and antioxidant activity of an artichoke leaf extract (Cynara scolymus L.) and its compounds. PhD thesis of the University of Florida.
30- Saxena, M., J. Saxena., R. Nem., D. Singh, and A. Gupta. 2013. Pharmacognosy of medicinal plants. Journal of Pharmacogenosy and Phytochemistry, 1(6): 168-182.
31- Schaffer, S., G. P. Eckert, W. E. Muller, R. Llorach, D. Rivera, S. Grande, C. Galli, and F. Visioli. 2004. Hypochlorous acid scavenging properties of local mediterranean plant foods. Lipids, 39 (12): 1239-1247.
32- Shirzadi, H., F. Shariatmadari., M. A. Karimi Torshizi., S. Rahimi., A. A Masoudi. 1394. Investigation of the effect of extract of dwarf and rattan plants compared to oxytracycline on growth performance, blood biochemical parameters and bacterial immune response in broiler chickens. Journal of Animal Production, 17 (1): 160-151. (In Persian)
33- Sibald, I.R. 1976. A bioassay for true metabolizable energy in feedstuffs. Poultry Science, 55: 303-308.
34- Sonkusale, P., A. G. Bhandarker, N. V. Kurkare, K. Ravikanth, S. Maini, and D. Sood. 2011. Hepatoprotective activity of superliv liquid and repchol in CCl4 induced FLKS syndrome in broilers. International Journal of Poultry Science, 10 (1): 49-55.
35- Stimpel, H., A. Proksch., H.Wagner, and M.L. Lohmann-Matthes. 1984. Macrophage activation and induction of macrophage cytotoxicity by purified polysaccharide fractions from plant Echinacea purpurea. Infection and Immunity, 46 (3): 845-849.
36- Stoev, S. D. 2010. Studies on some feed additives and materials giving partial protection against the suppressive effect of ochratoxin on egg production of laying hens. Research in Veterinary Science, 88: 486-491.
37- Stoev, S. D., G. Anguelov., I. Ivanov, and D. Pavlov. 2000. Influence of ochratoxin A and an extract of artichoke on the vaccinal immunity and health in broiler chicks. Experimental Toxicologic Patholology, 52 (1): 43-55.
38- Tajdodini, M., F. Samadi., S. Hashemi., S. Hasani, and A. Ghasemnejad. 2013. Comparing the effects of using artichokes (Cynara scoolymus L.) and vitamin E on yield, weight of organs internal and antibody titer against newcastle vaccine in broiler chickens. Biomedical Journal of Iranian Medicinal Plants and Herbs Research, 31(1): 92-101.
39- Teymouri Zadeh, Z., S.H. Rahimi., M.A. Karimi Torshizi, and R. Omidbaigi. 2009. The effects of Thymus vulgaris L., Echinacea purpurea, allium sativum L. extracts and virginiamycine antibiotic on intestinal microflorapopulation and immune system in Broilers. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 25 (1): 39-48. (In Persian)
40- Varmaghany, S., S. Rahimi, M. A. Karimi Torshizi, H. Lotfollahian, and M. Hassanzadeh. 2013. Effect of olive leaves on ascites incidence, hematological parameters and growth performance in broilers reared under standard and cold temperature conditions. Animal Feed Science and Technology, 185 (1): 60-69.
41- Vidanarachchi, J. K., L. L. Mikkelsen, I. M. Sims, P. A. Iji, and M. Choct. 2006. Selected plant extracts modulate the gut microflora in broilers. Pages 145-148 In proc. 18th Australian Poultry Science Symposium, Gold Coast, Australia.
42- Wegmann, T, and O. Smithies. 1966. A simple hemagglutination system requiring small amounts of red cells and antibodies. Transfusion, 6: 67-75.
43- Wenk ,C. 2000. Why all the discussion about herbs? In: Lyons, TP, editor. Proc. Alltechs 16th Ann. Symp. Biotechnol. In the Feed Industry. Nicholasvile, KY: Alltech Tech. Publ., Nottingham, University Press, 79-96.
44- Zhu, X., H. Zhang, and R. Lo. 2004. Phenolic compounds from the leaf extract of artichoke (l.) and their antimicrobial activities. Journal of Agricultural Food Chemistry, 52 (24): 7272-7278.
45- Zhao, F. Q., Z. W. Zhang, J P. Qu, H. D Yao, M. Li, S. Li, and S.W. Xu. 2014. Cold stress induces antioxidants and Hsps in chicken immune organs. Cell Stress and Chaperones, 19 (5): 635-648.
CAPTCHA Image