برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در گاو بومی استان ایلام

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران.

3 گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش، برآورد ضرایب اقتصادی صفات تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و طول عمر در گاوهای بومی استان ایلام بود. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل زﯾﺴﺖ- اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﻄﻌﯽ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی واﻗﺘﺼﺎدی ﮔاوﻫﺎی بومی، ﺿﺮاﯾﺐ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻔﺎت تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و طول عمر گله در استان ایلام در سال 1392 برآورد شد. ضرایب اقتصادی هر صفت با افزایش یک واحد از میانگین صفت استفاده شده برای مقدار تغییر سود سالانه، برآورد شد. به طوری که سایر صفات ثابت بودند. ضرایب اقتصادی نسبی از طریق تقسیم ضرایب اقتصادی مطلق هر یک از صفات بر مقدار ضریب اقتصادی پروتئین محاسبه شد. ضرایب اقتصادی نسبی صفات تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین و طول عمر گله به ترتیب برابر 002079/0، 999782/0، 1 و 000351/0- برآورد شد. در سیستم پرورش گاو بومی منابع درآمد، شامل فروش شیر سالانه، گوساله نر، تلیسه مازاد، گاو مولد حذفی سالانه و کود سالانه می‏باشد. درآمد حاصل از فروش شیر سالانه معادل 54/43 درصد از کل درآمدها بود، که بیشترین سهم را در بین منابع درآمدها به خود اختصاص داد. سایر منابع درآمدها شامل گوساله نر، تلیسه مازاد، فروش گاو حذفی و کود به ترتیب برابر 23/11، 37/32، 04/10 و 81/2 درصد از درآمدها را به خود اختصاص دادند. هزینه‏ها به دو بخش هزینه ثابت سالانه که شامل هزینه ساختمان‏ها، تاسیسات، تجهیزات و تعمیرات بود. و هزینه جاری سالانه که شامل هزینه‏های تغذیه‏ای، بهداشت و تولید مثل، نیروی کار، فروش دام و حمل و نقل کود از جایگاه به ازای هر راس گاو مولد بود، تقسیم شد. هزینه ثابت سالانه به ازای هر راس گاو مولد برابر 56/4572556 ریال بود، که 44/14 درصد، کل هزینه‏ها را شامل می‏شد. هزینه جاری سالانه به ازای هر راس دام مولد برابر 46/27094514 ریال بودکه 56/85 درصد از کل هزینه‏ها را به خود اختصاص داد. در بین هزینه‏های جاری، هزینه تغذیه‏ای با 25/84 درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. سایر هزینه‏های جاری شامل نیروی کار، فروش دام و حمل ‏و نقل کود از جایگاه برابر 38/9 درصد و هزینه‏های بهداشت و تولید مثل برابر36/6 درصد از هزینه‏های جاری را در بر ‏گرفت. درنتیجه سود سالانه سیستم تولید برای گاو بومی 005/1801718- ریال برآورد شد. نتایج بدست آمده نشان می‏دهد که با توجه به مقدارمثبت ضریب اقتصادی صفت تولید شیر پایه، انتخاب در جهت افزایش میانگین این صفت سبب افزایش سوددهی سیستم تولید گاو بومی می‏شود. با توجه به اهمیت صفت فاصله گوساله‏زایی و بویژه تاثیر این صفت در شرایط محدودیت در سیستم‏ها پیشنهاد می‏شود که اصلاح نژاد در جهت کاهش آن انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Economic Values for Important Production Traits in Native Cattle of Ilam Province

نویسندگان [English]

  • hosein hoseini nasr 1
  • Hedayatollah roshanfekr 2
  • Jamal Fayazi 1
  • Mohammad Taghi Beigi Nasiri 3
1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
2 Department of Animal Science, University of Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources, Khuzestan, Iran.
3 Department of Animal Sciences, Ramin Agriculture and Natural Resources University, Khuzestan, Khuzestan, Iran.
چکیده [English]

Introduction The aims of interbreeding for the first level in planning interbreeding programs are generally maximize the improvement in the economical efficiency of the production system by means of increase the average of characteristics. The purpose of this research was to estimate the economic values for milk production traits, fat percentage, protein percentage, and lifetime of native cows of Ilam province and also consideration of their sensitivity to any change in productive and economical parameters in the production system.
Materials and methods Using a deterministic bio-economical model and economic and production parameters of Native cow, was estimated economic values of milk yield, fat percentage, protein percentage, herd life at the Ilam province in 2013. The economic values of each trait was estimated with increase of one unit of average traits used for the amount of annual profit change, so that were constant the other traits. Calculation of Revenues and Costs: Estimation of economical factors needs explanation of production system, revenue and costs sources and their relationship with existing characteristics for the aim of interbreeding. Costs are expressed as fixed and current. Current costs are depending on the level of cattle production. Fixed costs are independent of production level and including building and installations, machinery and so on.to calculate the nutritional costs for each age group of animals, four different levels according to the life style were defined by order. These levels include: from birth to weaning (bull calf and heifer before weaning),from weaning to selling age (bull calves in 8-months year old and heifers in 17 months of age, from selling age till the age of first delivery (for replaced heifers)and regenerator cows(over two years old). According to the definition, economical factor of each characteristic is described as a change in the net profit of factory for a unit of addition in the average considered characteristic in a way that the average of other characteristics in the population doesn’t change. In this research to calculate the economical factors of characteristics while other characteristics are in between in the population, the average for the considered characteristic was increased once by one unit and the difference of earned and profit or base mode was considered as the economical factor of that characteristic.
Results and Discussion In the system of Native cows production, the economic values of milk yield, fat percentage, protein percentage, herd life were estimated 0.002079, 0.999782, 1 and - 0.000351 respectively. In the native cow's fostering system, revenue resources include annual sale of milk, bull calf, surplus heifer, annual, omitted regenerator cow and annual manure. Earned revenue out of annual milk sale equaled 43.54% of the total revenue which appropriated the greatest amount of revenue resources. Other revenue resources were including bull calf, surplus heifer and the sale of omitted cow that appropriated 11.23%, 32.37%, 10.04% and 2.81% of the revenues respectively. The costs were divided into two parts including annual fixed charge which contained the cost of building, installations, equipment and repairs. Annual current cost which contained nutritional costs, hygiene and reproduction, work force, cattle selling and transportation of manure from its place per each head of regenerator cow. Fixed annual cost per each head of regenerator cow equaled 4572556.56 Rial, which contained 14.44 percentage of the total costs .annual current cost per each head of regenerator cow equaled 27094514.46 Rials which appropriated85.56 percentage of the total cost. Among the current costs ,nutritional cost by 84.25% appropriated the most part .other current costs including workforce ,cattle sale and manure transportation from its place equaled 9.38% and costs of hygiene and reproduction appropriated 6.36% of the current costs.
Conclusion Thus estimated the annual avenue of production system for Native cows -1801718.005 Rials. The results showed that positive amount of an economical factor to produce milk; selection of an average for an increase in the characteristic causes an increase in profiting in native cow's production system. According to the importance of interval in calving as a characteristic and specifically its influence in the situation of limitation in systems, it is suggested that interbreeding should be done to decrease it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic values
  • Ilam Province
  • Native cows
  • Production traits
1- Athari-Mortazavi, B., A. A. Shadparvar, S. A. Mir-mahdavi-chabok, and M. Mehdi Zadeh. 2010. Estimate of economic values for some traits of native cows under migratory system in Guilan Province Animal Science Congress of Iran. College of Agriculture and Natural Resources of Tehran University (Karaj). 2787-278 (In Persian).
2- Anonymous. 2012. The second volume of agricultural statistics. Center for Information Technology and Communications Ministry of Agriculture. Pag 425 (In Persian).
3- Anonymous. 2012. Report of livestock population statistics. Department of Livestock Agriculture Organization of Ilam province. (In Persian)
4- Bekman, H., and J. A. van Arendonk. 1993. Derivation of economic values for veal, beef and milk production traits using profit equations. Livestock Production Science, 34: 35-56.
5- Brascamp, E. 1984. Selection indices with constraints. Paper presented at the Anim. Breed. Abstr.
6- Dekkers, J. 1991. Estimation of economic values for dairy cattle breeding goals: bias due to sub-optimal management policies. Livestock Production Science, 29: 131-149.
7- Cruickshank, J., K. Weigel, M. Dentine, and B. Kirkpatrick. 2002. Indirect prediction of herd life in Guernsey dairy cattle. Journal of dairy science, 85(5): 1307-1313.
8- Kahi, A., and G. Nitter. 2004. Developing breeding schemes for pasture based dairy production systems in Kenya: I. Derivation of economic values using profit functions. Livestock Production Science, 88: 161-177.
9- Lôbo, R.N.B., I. D. C. Pereira, O. Faco, and C. McManus. 2011. Economic values for production traits of Morada Nova Meat sheep in a pasture based production system in semi-arid Brazil. Small Ruminant Research, 96: 93-100.
10- Mirmahdavi-chabok, S. A., A. A. Shadparvar, A. ghorbani, and M. Dadashi. 2007. Estimation economic values of milk yield, fat percentage and lifetime of native cows of Guilan. Journal of Rural Development, 10 (2): 195-170 (In Persian).
11- NRC. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle U. S. A.
12- Rewe, T. O., D. Indetie, J. M. Ojango, and A. K. Kahi. 2006. Breeding objectives for the Boran breed in Kenya: Model development and application to pasture‐based production systems. Animal Science Journal, 77: 163-177.
13- SeyedSharifi, R., A. A. Shadparvar, and N. G. H Zadeh. 2013. Estimation of economic values for some traits in dairy herds of Iran using computer simulation.Technical Jornal of Engineering and Applied Sciences, 3 (7): 2036-2041.
14- Shadparvar, A. A., N. Imam jome- Kashan, and A. Chyzari. 1997. Examine the economic weights of milk production, fat percentage and herd life in dairy cattle at Iran. Agricultural Sciences and Technology, 11: 93-109 (In Persian).
15- Van Arendonk, J. A. 1991. Use of profit equations to determine relative economic value of dairy cattle herd life and production from field data. Journal of Dairy Science, 74: 1101-1107.
16- Vargas, B., A. F. Groen, M. Herrero, and J. A. Van Arendonk. 2002. Economic values for production and functional traits in Holstein cattle of Costa Rica. Livestock Production Science, 75: 101-116.
17- Wolfova, M., J. Wolf, J. Kvapilik, and J. Kica. 2007. Selection for profit in cattle: I. Economic weights for purebred dairy cattle in the Czech Republic. Journal of Dairy Science, 90: 2442-2455.
CAPTCHA Image