تعیین مناسب‌ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهد

نوع مقاله : علمی پژوهشی- سایر

نویسندگان

1 فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی

2 فردوسی مشهد

3 دانشگاه فردوسی

4 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

ویژگی‌های محیطی یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد گاوهای شیری می‏باشد. برای برآورد میزان تأثیر این عوامل از شاخص دما-رطوبت (THI) استفاده می‏شود. در این حوزه اطلاعات نسبتا کمی در دسترس می‌باشد. به همین منظور تأثیر تنش دما-رطوبت بر تولید شیر یک گاوداری صنعتی شهر مشهد طی هفت سال با استفاده از معادلات مربوطه مورد مطالعه قرار گرفت. همبستگی معنی‌داری بین داده‌های روزانه تولید شیر و معادلات مختلف برآورد THI در سری زمانی سالانه و فصلی (بهار، پاییز و زمستان) وجود نداشت و فقط در فصل تابستان همبستگی معنی‌دار و منفی بین تولید روزانه شیر و شاخص دما-رطوبت وجود داشت، همچنین از بین هشت معادله موجود، معادله THI4 که از روی دمای خشک و دمای نقطه شبنم به دست می‌آید، همبستگی بیشتری با داده‌های تولید شیر نشان داد. بررسی نوسانات تولید شیر و شاخص منتخب THI نشان داد حد شروع تأثیر گذاری تنش دما-رطوبت بر گاوهای این گاوداری 75 بود که به اندازه 5 واحد بیشتر از عدد ارائه شده بر اساس معیارهای جهانی است. در طی 7 سال دوره آماری مورد بررسی در مجموع نسبت به حالت بدون تنش حدودا 401 تن کاهش تولید شیر برای این گاوداری برآورد گردید که بیشترین مقدار مربوط به سال 1392 و کمترین مقدار مربوط به سال 1387 بود. افزایش درجه حرارت و رطوبت در فصل تابستان از علل اصلی ایجاد این تنش است و خروج از شرایط بهینه محیطی تنها در این فصل در حیوان تنش ایجاد کرده و باعث کاهش تولید شیر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Most Appropriate Temprature-Humidity Index on Daily Milk Production in a Large Industrial Farm in Mashhad

نویسندگان [English]

  • mehdi mohajerpour 1
  • Amin Alizadeh 2
  • Seyed Mohammas Mousavi Baigy 2
  • Abbas Ali Naserian 3
  • Mohammad Taghi Shakeri 4
1 Ferdowsi Uni
2 Ferdowsi Uni
3 Ferdowsi Uni
4 Mashhad University of Medical Sciences
چکیده [English]

Introduction Animal performance can be affected by the weather condition. Nowadays, study the effect of weather conditions on plants, animals and all living being is an interdisciplinary science, which has a great effect on the quality and quantity of their products. In order to survive and maintain their physiological activities, body temperature of warm-blooded animals should remain in a specific range. Therefore in warm days, in order to restrain their body temperature in an optimized range, their transpiration, breathing and heart beat raises, while the feeding rate decrease. Meanwhile, if the relative humidity was high, the cooling reaction does not response well and therefore animals’ body temperature raises, which puts animals under the heat stress. Subsequently, problems such as feeding rate and animal production reduction, reproductive problems, and increase in the rate of getting sick occur. In this regard, researches have shown that air temperature and environmental humidity are two key parameters in cows’ heat stress. To evaluate and assess the heat stress, most of the researchers use Temperature Humidity Index (THI). Numerous equations have been proposed for THI calculation, each having coefficients to be calibrated in different regions, which in return make their application confusing. The aim of this study is to determine the best THI equation for dairy industry in Mashhad region, and also find the reduction in milk production during the heat stress period.
Materials and Methods The meteorological data (daily wet and dry bulb and relative humidity records) were obtained from Iran meteorological organization. THI was calculated by 8 common equations for seven consecutive years (2007-2013). The daily milk production data was also obtained from improvement center of milk production in Karaj. Then the relationship between daily milk production and 8 obtained THI were calculated for both annual and seasonal time scale. At that point by using the correlation coefficients and P-value the best equation to determine THI was chosen. Finding the best THI equation for the study area, led to find a warning heat stress point. At the end, daily milk production during the heat stress was calculated and milk production reduction was estimated during the heat stress time.
Results and Discussion Results indicated that there was no significant correlation between annual milk production and obtained THI. Also the relationship between THI and milk production in seasonal scale (spring, fall and winter) was not significant. Nevertheless, only daily milk production in summer had a significant relationship with temperature-humidity index, which was negative. This means that daily milk production decreases as THI increases. Among 8 investigative equations, the forth equation (which calculate THI by using dry bulb and dew point temperature) had the best correlation coefficient and P-value with daily milk production. By definition the break point in summer daily THI and milk production, the heat stress warning point for Mashhad dairy industry was found. The results showed that when THI rises above 75, the milk production significantly decreases. To calculate the milk reduction corresponding to THI increase, the relationship between milk production and THI was estimated more than 75. Then by subtracting the calculated THI from average milk production in a non-stress day, the loss of milk production were calculated for each cow. Then by multiplying one cow milk lost, by the number of cows, the final milk production loss were calculated for each year. The results showed that the temperature humidity stress had a greatest effect on milk production, so that during a summer time, each cow averagely produce 138.8 liter milk less than usual. This amount is also equal to 1.5 liter milk per a day. During a 7 years period investigation, the total milk loss was calculated 401 ton.
Conclusion In conclusion, raising air temperature can cause a heat stress and a reduction in milk production. When the heat comes with high relative humidity, these effects highlighted and cows were under enormous stress therefore their body temperature transpiration, breathing and heart beat raise, while the feeding rate decrease, and as a result of that milk production reduced which can cause a great damage in diary industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental factors
  • Milk production reduction
  • Temperature-Humidity Stress
  • THI
1- Allen, R. G., L. S. Pereira., D. Raes, and M. Smith. 1998. Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. Irrigation and Drainage Paper No. 56, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy.
2- Ashutosh, R., R. Rani, and M. Gohain. 2013. Impact of climate change on Reproductive Functions of Murrah Buffaloes. Journal of Animal Plant Science, 22: 234-238.
3- Berman, A., J. Allen. 2003. Effects of body surface area estimates on predicted energy requirements and heat stress. Journal of Dairy Science, 86: 3605-3610.
4- Bianca, W. 1962. Relative importance of dry-and wet-bulb temperatures in causing heat stress in cattle. Nature, 195: 251-252.
5- Brügemann, K., E. Gernand., U. K. von Borstel, and S. König. 2012. Defining and evaluating heat stress thresholds in different dairy cow production systems. Archiv Tierzucht, 55(1):13-24.
6- Bryant, J.R., L.R. Matthews, and J. Davys. 2010. Development and application of a thermal stress model. Proceedings of the 4th Australasian Dairy Science Symposium.
7- Dikmen, S, and P. J. Hansen. 2008. Is the temperature-humidity index the best indicator of heat stress in lactating dairy cows in a subtropical environment?. Journal of Dairy Science, 92: 109-116.
8- Fiedler, M., G. Hoffmann., K. Kristina., Bobrutzki, V, and A. Matzarakis. 2010. Biometeorological investigations in dairy cow sheds. Page 113 in Proc. 7th Conference in Biometeorology. Berichte des Meteorologischen Instituts der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany.
9- Fitzgerald, R. F., K. J. Stalder., J. O. Matthews., C. M. Schultz Kaster, and A. K. Johnson. 2009. Factors associated with fatigued, injured, and dead pig frequency during transport and lairage at a commercial abattoir. Journal of Animal Science, 87: 1156-1166.
10- Grzych, M. 2014. Cattle Stress Index Description. Available at http://www.wxforecastnow.com/wxbase/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=18.
11- Herbut, P, and S. Angrecka. 2012. Forming of temperature-humidity index (THI) and milk production of cows in the free-stall barn during the period of summer heat. Animal Science Papers and Reports, 30(4): 363-372.
12- Key, N, and S. Sneeringer. 2012. The potential effects of climate change on the productivity of U.S. dairies. Agricultural & Applied Economics Association’s Annual Meeting, Seattle, WA.
13- Mader, T. L., M. S. Davis, and T. Brown-Brandl. 2006. Environmental factors influencing heat stress in feedlot cattle. Journal of Animal Science, 84: 712:719.
14- NRC. 1971. A guide to environmental research on animals. National Academic Science. Washington, DC.
15- Rhoads, M. L., M. J. Van Baale, and Sanders, R. 2009. Effect of heat stress and plane of nutrition on Lactating Holstein cows. Journal Dairy Science, 92:1986-1997.
16- Samal, L. 2013. Heat Stress in Dairy Cows- Reproductive Problems and Control Measures. International Journal of Livestock Research, 3(3): 14-23.
17- Schutz, K. E, and A. R. Rogers. 2011. Dairy Cattle Prefer Over Sprinklers. Journal Dairy Science, 94: 273-283.
18- St-Pierre, N. R., B. Cobanov, and G. Schnitkey. 2003. Economic losses from heat stress by US livestock industries. Journal of Dairy Science, 86: E52–E77.
19- Taghavi, H., A. A. Nasierian, and R. Valizadeh. 2014. Determination of Climate Critical Periods in Management of Dairy Cows in Northeast of Iran Using Temperature Humidity Index (THI). Iranian Journal of Animal Science Research, 6: 295-303. (In Persian).
20- Tom, E. C. 1959. The discomfort index. Weatherize, 12: 57-59.
21- West, J. W. 2003. Effects of heat-stress on production in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 86: 2131–2144.
22- Yousef, M. K. 1985. Stress Physiology in Livestock. Vol. 2. CRC Press, Boca Raton, Florida.
CAPTCHA Image