برآورد همبستگی ژنتیکی بین سخت‌زایی با صفات تولیدی، تولید مثل و وزن تولد در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل خطی آستانه‌ای بیزی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشکده کشاورزی شهریار

3 پژوهشکده دام‌های خاص، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

گوساله‌زایی یک رویداد مهم در هر گله است که به هنگام سخت بودن زایمان با عوارض اقتصادی و رفاهی حیوان همراه است. هدف از این تحقیق برآورد همبستگی ژنتیکی و محیطی بین سخت‌زایی با صفات تولیدی (تولید شیر، چربی و پروتئین 305 روز شیردهی)، تولید مثلی (فاصله گوساله‌زایی، فاصله زایش تا اولین تلقیح و فاصله اولین سرویس تا تلقیح منجر به آبستنی) و وزن تولد در گاوهای هلشتاین ایران با مدل خطی – آستانه‌ای بیزی بود. به این منظور، داده‌های جمع‌آوری شده بین سال‌های 1368 تا 1391 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور مورد استفاده قرار گرفت. سخت‌زایی (به‌عنوان صفت آستانه‌ای) با صفات دیگر (صفات خطی) به‌صورت تجزیه و تحلیل دو صفتی توسط نمونه‌گیری گیبس با استفاده از نرم افزار DMU مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت. همبستگی ژنتیکی سخت‌زایی با تولید شیر، پروتئین و فاصله اولین سرویس تا تلقیح منجر به آبستنی منفی و با بقیه صفات مثبت به دست آمد. بالاترین همبستگی ژنتیکی بین سخت‌زایی با وزن تولد و فاصله اولین سرویس تا تلقیح منجر به آبستنی برآورد شد (به ترتیب 516/0 و 406/0-). همبستگی محیطی بین سخت‌زایی و صفات تولید منفی (016/0- تا 019/0-) و برای بقیه صفات مثبت با مقادیر ناچیز بود. نتایج نشان می‌دهد وزن بالای تولد گوساله منجر به بالا بودن سخت‌زایی شده و از طرف دیگر، افزایش سخت‌زایی منجر به افزایش فاصله زایش تا اولین تلقیح و کاهش فاصله اولین سرویس تا تلقیح منجر به آبستنی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Genetic Correlation Between Dystocia with Production, Reproduction and Birth Weight Traits in Holstein Cattle of Iran using Bayesian Linear-Threshold Model

نویسندگان [English]

  • Mahiyeh Rakhshani nejad 1
  • Mohammad Rokouei 1
  • Maryam Safdari Shahroudi 2
  • Hadi Faraji-Arough 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 Shahriar University of agriculture
3 Genetics and Animal Breeding, Research Center of special domestic animal, University of Zabol.
چکیده [English]

Introduction The parturition is a very important stage in the longevity of cows and related to future animal health. The health parturition and avoid dystocia are main issues that needed to attention in farms. Prolonged or difficult parturition called dystocia and effects on the profitability of herds, animal welfare and admissibility of the production system of consumers. Dystocia is the main cause of stillbirth, death of cattle and calves and decreasing fertility, also have a negative effect on the reproductive traits (such as higher days open and number of inseminations per conception). This situation can also lead to increasing risk of infertility, the outbreak of diseases after parturition, culling probability and cost of veterinary. Although dystocia is one of the most important problems in dairy cattle production system and had major economic losses in the dairy industry. Thus, the objective of this study was to estimate genetic and environmental correlations between dystocia and production traits (milk, fat and protein production), reproduction (calving interval, calving to first service, fist service to conception) and birth weight in Holstein cattle of Iran with Bayesian linear- threshold model.
Materials and Methods In this study, data collected by Animal breeding center of Iran during 1989 to 2012 were used. The dystocia was considered as traits for the mother and the service sire was fitted for this trait as an additional random effect. After edition of records, dystocia (threshold with 5 scores) with other traits (linear) were analyzed as bivariate analysis by Gibbs sampling method via DMU software. Gibbs chains with 300000 iterations were generated, with an initial discard of 20000 samples and a sampling interval of 120 iterations. Therefore, each analysis 2500 samples of (Co) variance components were obtained. The convergence checking of the chains generated by the Gibbs sampler was done using graphical analysis and diagnosis tests available in the Bayesian output analysis program (BOA).
Results and Discussion Maximum frequency of dystocia was related to unassisted calvings (80.35%) and only 19.65 % of calving were performed with assistance. Among calving that require to assistance, the highest number was for assistance with no damage (11.43 %) and 8.22 % of calvings require a lot of assistance. The posterior mean of heritabilities for milk, fat, protein, calving interval, calving to first service, first service to conception, birth weight and dystocia were 0.175, 0.120, 0.126, 0.050, 0.040, 0.004, 0.128 and 0.012, respectively. According to the estimated heritability, the genetic selection for production traits and birth weight can be somewhat effective, but it will not observe appropriate response for reproductive traits and dystocia. The genetic correlation between dystocia with production traits were estimated low and negative (exception of fat). Low genetic correlations between traits showed that these traits were not influenced by same genes. The highest genetic correlation was estimated between dystocia and birth weight that showing similar genes affected for these traits and dystocia was increased due to increasing of birth weight. The genetic correlation between dystocia with calving to first service and first service to conception were obtained positive and negative, respectively, indicating that dystocia can be increase calving to first service and decreased first service to conception. Increasing of calving to first service interval can be created opportunity for improvement of anatomical conditions of the animal, thus first service to conception could be decreased due to the improvement of the conception rate.
Conclusion Recent study showed that estimated heritability for production traits and birth weight were high and it was low for reproduction traits and dystocia. The results indicated that improvement of environmental conditions was necessary for the improvement of reproduction traits and dystocia. The highest genetic correlation between dystocia and birth weight suggested that improvement of birth weight increases dystocia. Increasing of calving to first service and reducing first service to conception after dystocia is expected due to genetic correlation estimates for these traits with dystocia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dystocia
  • Iranian Holstein cow
  • Production traits
  • Reproduction traits
  • Threshold model
1- Abdullahpour, R., M. M. Shahrbabak., A. Nejati-Javaremi., R. V. Torshizi, and R. Mrode. 2013. Genetic analysis of milk yield, fat and protein content in Holstein dairy cows in Iran: Legendre polynomials random regression model applied. Archiv Tierzucht, 48: 497-508.
2- Ahlberg, C. M., L. A. Kuehn., R. M. Thallman., S. D. Kachman, and M. L. Spangler. 2012. Genetic Parameter Estimates for Calving Difficulty and Birth Weight in a Multi-breed Population. Pages 1-3 in Proc. 10th World Congress of Genetics Applied to Livestock Production, Vancouver, Canada.
3- Albarran- Portillo, B, and G. Pollott. 2011. Environmental factors affecting lactation curve parameters in the United Kingdom’s commerical dairy herds. Archivos de Medicina Veterinaria, 43(2): 145-153.
4- Albera, A., P. Carnier, and A. F. Groen. 2004. Definition of a breeding goal for the Piemontese breed: economic and biological values and their sensitivity to production circumstances. Livestock Production Science, 89(1):66-77.
5- Berry, D. P., J. M. Lee., K. A. Macdonald, and J. R. Roche. 2007. Body condition score and body weight effects on dystocia and stillbirths and consequent effects on postcalving performance. Journal of Dairy Science, 90(9): 4201-4211.
6- Berry, D. P., E. Wall, and J. E. Pryce. 2014. Genetics and genomics of reproductive performance in dairy and beef cattle. Animal, 8(1): 105-121.
7- Berry, D. P., J. F. Kearney., K. Twomey, and R. D. Evans. 2013. Genetics of reproductive performance in seasonal calving dairy cattle production systems. Irish Journal of Agricultural and Food Research, 52(1): 1-16.
8- Biffani, S., A. Canavesi, and A. B. Samore. 2005. Estimates of genetic parameters for fertility traits of Italian Holstein-Friesian cattle. Stočarstvo, 59(2): 145-153.
9- Buzanskas, M. E., R. P. Savegnago., D. A. Grossi., G. C. Venturini., S. A. Queiroz., L. O. C. Silva., R. A. A. T. Júnior., D. P. Munari, and M. M. Alencar. 2013. Genetic parameter estimates and principal component analysis of breeding values of reproduction and growth traits in female Canchim cattle. Reproduction, Fertility and Development, 25(5): 775-781.
10- Canavesi, F., S. Biffani, and A. B. Samore. 2003. Revising the genetic evaluation for calving ease in the Italian Holstein Friesian. Interbull Bulletin, 30: 82-86.
11- Carnier, P., A. Albera., R. Dal Zotto., A. F. Groen., M. Bona, and G. Bittante. 2000. Genetic parameters for direct and maternal calving ability over parities in Piedmontese cattle. Journal of Animal Science, 78: 2532-2539.
12- De Maturana, E. L., E. Ugarte., J. Komen, and J. A. M Van Arendonk. 2007. Consequences of selection for yield traits on calving ease performance. Journal of Dairy Science, 90(5): 2497-2505.
13- Dematawena, C. M. B, and P. J. Berger. 1997. Effect of dystocia on yield, fertility, and cow losses and an economic evaluation of dystocia scores for Holsteins. Journal of Dairy Science, 80(4): 754-761.
14- De Mendiburu, F. 2015. Agricolae: statistical procedures for agricultural research. R package version 1.2.4. Available at https://cran.r-project.org/web/packages/agricolae/agricolae.pdf.
15- De Vries, A. 2006. Econimic value of pregnancy in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 89: 3876- 3885.
16- Djemali, M., P. J. Berger, and A. E. Freeman. 1987. Ordered categorical sire evaluation for dystocia in Holsteins. Journal of Dairy Science, 70(11): 2374-2384.
17- Eaglen, S. A. E, and P. Bijma. 2009. Genetic parameters of direct and maternal effects for calving ease in Dutch Holstein-Friesian cattle. Journal of Dairy Science, 92(5): 2229-2237.
18- Eaglen, S. A. E., M. P. Coffey., J. A. Woolliams, and E. Wall. 2013. Direct and maternal genetic relationships between calving ease, gestation length, milk production, fertility, type, and lifespan of Holstein-Friesian primiparous cows. Journal of Dairy Science, 96(6): 4015-4025.
19- Eghbalsaied, S. 2011. Estimation of genetic parameters for 13 female fertility indices in Holstein dairy cows. Tropical Animal Health and Production, 43(4): 811-816.
20- Eghbalsaied, S., R. Abdullahpour, and M. Honarvar. 2012. Genetic evaluation for calving ease trait using linear and threshold models in first parity dairy cows. African Journal of Agricultural Research, 7(9): 1395-1399.
21- Erfani-Asl, Z., A. Hashemi, and M. Farhadian. 2015. Estimates of repeatability and heritability of productive trait in Holstein dairy cattle. Iranian Journal of Applied Animal Science, 5(4):827-832.
22- Eriksson, S., A. Näsholm., K. Johansson, and J. Philipsson. 2004. Genetic parameters for calving difficulty, stillbirth, and birth weight for Hereford and Charolais at first and later parities. Journal of Animal Science, 82(2): 375-383.
23- Faraji-Arough, H., A. A. Aslaminejad., M. Tahmoorespur., M. Rokouei, and M. M. Shariati. 2015. Bayesian inference of (co) variance components and genetic parameters for economic traits in Iranian Holsteins via Gibbs sampling. Iranian Journal of Applied Animal Science, 5(1): 51-60.
24- Fetrow, J., K. V. Nordlund, and H. D. Norman. 2006. Invited review: culling: nomenclature, definitions, and recommendations. Journal of Dairy Science, 89(6): 1896-1905.
25- Ghiasi, H., A. Pakdel., A. Nejati-Javaremi., H. Mehrabani-Yeganeh., M. Honarvar., O. Gonzalez-Recio., M. J. Carabaño, and R. Alenda. 2011. Genetic variance components for female fertility in Iranian Holstein cows. Livestock Science, 139(3): 277-280.
26- Gonzalez-Recio, O, and R. Alenda. 2005. Genetic parameters for female fertility traits and a fertility index in Spanish dairy cattle. Journal of Dairy Science, 88(9): 3282-3289.
27- Gonzalez-Recio, O., E. L. De Maturana, and J. P. Gutierrez. 2007. Inbreeding depression on female fertility and calving ease in Spanish dairy cattle. Journal of Dairy Science, 90(12): 5744-5752.
28- Guo, G., X. Guo., Y. Wang., X. Zhang., S. Zhang., X. Li., L. Liu., W. Shi., T. Usman, and X. Wang. 2014. Estimation of genetic parameters of fertility traits in Chinese Holstein cattle. Canadian Journal of Animal Science, 94(2): 281-285.
29- Gutierrez, J. P., F. Goyache., I. Fernandez., I. Álvarez, and L. J. Royo. 2007. Genetic relationships among calving ease, calving interval, birth weight, and weaning weight in the Asturiana de los Valles beef cattle breed. Journal of Animal Science, 85(1): 69-75.
30- Jeyaruban, M. G., D. J. Johnston., B. Tier, and H. U. Graser. 2015. Genetic parameters for calving difficulty using complex genetic models in five beef breeds in Australia. Animal Production Science, 56(5): 927-933.
31- Johanson, J. M., P. J. Berger., S. Tsuruta, and I. Misztal. 2011. A bayesian threshold-linear model evaluation of perinatal mortality, dystocia, birth weight, and gestation length in a Holstein herd. Journal of Dairy Science, 94(1): 450-460.
32- Koeck, A., F. Miglior., J. Jamrozik., D. F. Kelton, and F. S. Schenkel. 2014. Genetic relationships of fertility disorders with reproductive traits in Canadian Holsteins. Pages 1-3 in Proc. 10th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Vancouver, Canada.
33- Koots, K. R., J. P. Gibson., C. Smith, and J. W. Wilton. 1994. Analyses of published genetic parameter estimates for beef production traits. 1. Heritability. Animal Breeding Abstracts (United Kingdom).
34- Lee, D. H, and K. J. Han. 2004. Genetic relationship between milk production, calving ease and days open at first parity in Holstein cows. Asian Australasian Journal of Animal Sciences, 17(2): 153-158.
35- Madsen, P, and J. Jensen. 2008. A user’s guide to DMU: a package for analysing multivariate mixed models, Version 6, release 4.7. DJF, Foulum, Denmark.
36- Manfredi, E., V. Ducrocq, and J. L. Foulley. 1991. Genetic analysis of dystocia in dairy cattle. Journal of Dairy Science, 74(5): 1715-1723.
37- Miglior, F., B. Muir, and B. Van Doormaal. 2005. Selection indices in Holstein cattle of various countries. Journal of Dairy Science, 88: 1255-1263.
38- Mokhtari, M. S., M. Moradi Shahrbabak., A. Nejati Javaremi, and G. J. M. Rosa. 2015. Bayesian threshold-linear model for genetic evaluation of direct and maternal calving traits in Iranian primiparous Holstein cattle. Journal of Livestock Science and Technologies, 3(2): 39-49.
39- Mokhtari, M. S., M. Moradi Shahrbabak., A. Nejati Javaremi, and G. J. M. Rosa. 2016. Relationship between calving difficulty and fertility traits in first‐parity Iranian Holsteins under standard and recursive models. Journal of Animal Breeding and Genetics, 133: 513-522.
40- Nistor, E., V. A. Bampidis., M. Pentea., M. Matiuti., V. Ciolac, and F. Adebambo. 2011. Genetic and phenotypic parameters for milk production traits in the first and second lactation in Romanian Simmental dairy cows. Iranian Journal of Applied Animal Science, 1(4): 257-263.
41- Olson, K. M., B. G. Cassell., A. J. McAllister, and S. P. Washburn. 2009. Dystocia, stillbirth, gestation length, and birth weight in Holstein, Jersey, and reciprocal crosses from a planned experiment. Journal of Dairy Science, 92(12): 6167-6175.
42- Phocas, F., C. Bloch., P. Chapelle., F. Becherel., G. Renand, and F. Menissier. 1998. Developing a breeding objective for a French purebred beef cattle selection programme. Livestock Production Science, 57(1): 49-65.
43- Razmkabir, M. 2011. Genetic evaluation of production traits with random regression models in Holstein dairy cattle. Department of Animal Science, PhD Thesis. University of Tehran, Iran. (In Persian).
44- Roughsedge, T., P. R. Amer., R. Thompson, and G. Simm. 2005. Genetic parameters for a maternal breeding goal in beef production. Journal of Animal Science, 83(10): 2319-2329.
45- Sargolzaei, M., H. Iwaisaki, and J. J. Colleau. 2006. CFC: a tool for monitoring genetic diversity. Pages 13- 18 in Proc. 8th World Congress Genetic Appllied Livestock Production, Belo Horizonte- MG, Brazil.
46- Smith, B. J. 2007. Boa: an R package for MCMC output convergence assessment and posterior inference. Journal of Statistical Software, 21(11): 1-37.
47- Sonesson, A. K, and T. H. Meuwissen. 2000. Mating schemes for optimum contribution selection with constrained rates of inbreeding. Genetics Selection Evolution, 32(3): 1-18.
48- Steinbock, L., A. Näsholm., B. Berglund., K. Johansson, and J. Philipsson. 2003. Genetic effects on stillbirth and calving difficulty in Swedish Holsteins at first and second calving. Journal of Dairy Science, 86(6): 2228-2235.
49- Tenhagen, B. A., A. Helmbold, and W. Heuwieser. 2007. Effect of various degrees of dystocia in dairy cattle on calf viability, milk production, fertility and culling. Journal of Veterinary Medicine Series A, 54(2): 98-102.
50- Toghiani, S. 2012. Genetic relationships between production traits and reproductive performance in Holstein dairy cows. Archiv Tierzucht, 55(5): 458-468.
51- Vanderick, S., T. Troch., A. Gillon., G. Glorieux, and N. Gengler. 2014. Genetic parameters for direct and maternal calving ease in Walloon dairy cattle based on linear and threshold models. Journal of Animal Breeding and Genetics, 131(6): 513-521.
52- Vesela, Z., L. Vostrý, and A. Svitakova. 2013. Genetic analysis of female fertility traits in beef cattle in the Czech Republic. Interbull Bulletin, (47): 172-175.
53- Vostrý, L., E. K. Milerski, and H. V.V. ZdeňkaVesela. 2015. Genetic relationships among calving ease, birth weight and perinatal calf survival in Charolais cattle. Animal Science Papers and Reports, 33(3): 233-242.
54- Wall, E., R. Mrode., G. Banos, and M. Coffey. 2010. Development of calving ease evaluations for UK Holstein-Friesian cows. Advances in Animal Biosciences, 1(1): 69-69.
55- Zambrano, J. C, and J. Echeverri. 2014. Genetic and environmental variance and covariance parameters for some reproductive traits of Holstein and Jersey cattle in Antioquia (Colombia). Revista Brasileira de Zootecnia, 43(3): 132-139.
CAPTCHA Image