تاثیر استفاده از پودر خرفه بر سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران.

2 گروه علوم دامی، دانشـکده علـوم دامـی و صـنایع غـذایی، دانشـگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان،خوزستان، ایران

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این آزمایش با هدف تعیین اثر استفاده از گیاه خرفه بر پاسخهای ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی به انجام رسید. 144 قطعه جوجه گوشتی (راس 308) بصورت تصادفی در 3 تیمار و 4 تکرار برای دریافت جیره هایی با جایگزینی سطوح صفر (کنترل)، یک و دو درصد پودر خرفه قرار گرفتند. در روزهای 21 و 35 از سن جوجه ها، 1 میلی لیتر از SRBC به سیاهرگ بال 2 قطعه از جوجه ها تزریق گردید. 7 روز پس از هر تزریق خونگیری به عمل آمده و سرمهای جمع آوری شده برای پاسخ آنتی بادی به SRBC مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی وضعیت میکروبی سکوم، از هر تکرار دو قطعه جوجه را بصورت تصادفی جدا کرده و محتویات سکوم استخراج و جمعیت باکتریهای نظیر لاکتوباسیل، ای کولای و کلی فروم مورد شمارش قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان می دهند که استفاده از پودر خرفه در جیره جوجه های گوشتی تاثیر قابل ملاحظه ای بر پاسخ انتی بادی اولیه و ثانویه علیه SRBC و وزن نسبی اندامهای ایمنی نداشت. جمعیت باکتری هایی نظیر ای کولای با استفاده از پودر خرفه بصورت معنی دار کاهش یافت (56/18 درصد در سطح یک درصد نسبت به گروه کنترل) ولی جمعیت باکتری های کلی فرم تحت تاثیر گروه های مختلف غذایی قرار نگرفتند. با گنجایش پودر خرفه در جیره بر تعداد باکتری های لاکتوباسیلوس افزوده شده است و بصورت معنی داری از گروه کنترل بالاتر هستند. این آزمایش نشان داد با وجود اینکه استفاده از سطوح مختلف خرفه تاثیر چندانی بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی نداشت ولی تعادل میکروبی دستگاه گوارش جوجه ها را بسمت میکروارگانیسمهای مفید تغییر داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of dried purslane on immunity responses and cecal microflora composition of broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ghorbani 1
  • Mohammad Bojarpour 2
  • Mansour Mayahi 3
  • Jamal Fayazi 1
  • Reza Fatemi Tabatabaei 3
  • Saleh Tabatabaei Vakili 1
1 Department of Animal Science, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Ahvaz, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences and Food Industry, University Agriculture and Natural Resources Ramin Khuzestan, Khuzestan, Iran.
3
چکیده [English]

The aim of the present study was to evaluate the effect of purslane on immune responses and cecal microflora composition of broiler chickens. One hundred forty four day old broiler chicks (Ross 308) were allocated randomly in 3 groups and 4 replicates to receive diets supplemented with 0 (control), 1 and 2 % of dried purslane. At 21 and 35 days of age 1 mL of sheep red blood cell (SRBC) injected to 2 broilers of each replicate and blood samples were taken 7 days after each injection. Eight chicks per treatment at the age of 42 d were killed and the number of coliforms, E-Coli and Lactobacillus bacteria populations in ceca were enumerated on appropriate bacteriological media. There were no significant different in primary and secondary antibody titer against SRBC and no different between the treatments for proportional weight of bursa, thymus and spleen. The results of experiment indicated that use of purslane significantly increased Lactobacillus and decreased E-Coli bacteria population. Use of purslane had no effect on coliforms bacteria population. It is concluded that purslane inclusion had a positive significant effect on cecal microflora composition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler
  • purslane
  • Immune response
  • cecal microflora
CAPTCHA Image