تاثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر صفات تولیدی، خواص کیفی تخم‌مرغ و برخی فراسنجه های تولیدمثلی مرغان تخم‌گذار

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 گروه علوم دامی، دانشـکده علـوم دامـی و صـنایع غـذایی، دانشـگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان،خوزستان، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

آزمایشی جهت بررسی تاثیر اسانس گیاه دارویی رازیانه بر عملکرد تولیدی، خصوصیات کیفی تخم‌مرغ و ریخت شناسی تخمدان مرغ‌‌های تخم گذار لگهورن سفید به مدت 10 هفته انجام شد. در این آزمایش از 140پرنده در سن 30 هفتگی در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار و 8 قطعه مرغ در هر تکرار استفاده شد. تیمارها شامل تیمار شاهد (بدون افزودنی) و سطوح 200، 400 و 600 میلی‌گرم در کیلوگرم اسانس رازیانه بود. فاکتورهای عملکردی شامل درصد تولید تخم مرغ و میانگین وزن تخم مرغ به صورت روزانه و خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک به صورت هفتگی محاسبه گردید. خصوصیات کیفی تخم مرغ نیز به صورت هفتگی اندازه گیری شد. در انتهای دوره آزمایش از هر تکرار 2 پرنده جهت بررسی ریخت شناسی تخمدان به صورت تصادفی انتخاب و کشتار گردید. سطوح مختلف اسانس رازیانه تاثیر معنی داری بر درصد تولید تخم مرغ نداشت. سطوح 200 و 400 میلی گرم در کیلوگرم اسانس رازیانه افزایش معنی دار وزن تخم مرغ را نشان دادند. سطوح مختلف اسانس رازیانه تاثیر معنی داری بر مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک نداشتند اما سبب افزایش معنی دار رنگ زرده و تاثیر معنی دار بر خصوصیات پوسته تخم مرغ شدند. همچنین اعمال تیمارها تاثیر معنی داری بر وزن نسبی تخمدان، اویدوکت و وزن استروما نداشت. اما سطح 200 میلی گرم در کیلوگرم اسانس رازیانه اثرمعنی داری بر وزن فولیکول های زرد بزرگ داشت. نتایج نشان می دهد که افزودن اسانس رازیانه وزن تخم مرغ را افزایش و خصوصیات پوسته تخم مرغ و رنگ زرده را بهبود بخشیده و تاثیر معنی داری بر فولیکول های زرد بزرگ داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of foeniculum vulgare essence on production performance, egg quality and reproductive parameters of laying hens

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Taki 1
  • Smayyeh Salari 2
  • Mohammad Bojarpour 3
  • Mohsen Sari 1
  • Mohsen Taghizadeh 4
1
2
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences and Food Industry, University Agriculture and Natural Resources Ramin Khuzestan, Khuzestan, Iran.
4
چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the effect of fennel essence on performance, egg quality and ovarian morphology of commercial laying eggs for ten weeks. In this experiment, one hundred and forty 30-wk-old commercial egg laying type Hy-Line (W36) were randomly assigned into 4 treatments with 5 replicates and 8 birds per each. Treatments were a control (0.0% essence) and diets containing 200, 400 and 600 ppm fennel essence. Performance parameters include egg weight and egg production was recorded daily and feed intake, FCR and egg quality parameters were measured weekly. At the end of the experiment, 2 birds of each replicate was randomly selected and slaughtered for analysis of ovarian morphology. Different levels of fennel essence no significant effect on egg production. Different levels of fennel essence no significant effect on egg production. Levels of 200 and 400 ppm of fennel essence showed a significant increase in egg weight. Levels of fennel essence had no significant effect on feed intake and FCR but it caused significant increase in yolk color and had significant effect on the properties of egg shell. Levels of essence had no significant effect on the relative weight of the ovary, oviduct and stroma but 200 ppm of fennel essence had significant effect on weight of large yellow follicles. The results showed that the addition of fennel essence improved egg weight, egg shell and yolk color and had a significant effect on the large yellow follicles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fennel essence
  • Performance
  • Egg quality
  • ovary morphology
CAPTCHA Image