بررسی اثرسطوح مختلف نیترات آب برعملکردوفراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان آموزش تحقیقات و ترویج کشاورزی مشهد، ایران

2 آزاد اسلامی کاشمر

چکیده

به منظور بررسی اثرسطوح مختلف نیترات آب بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی این آزمایش انجام شد. تعداد 240 قطعه جوجه یک روزه نر نژادراس)308)در 5 تیمار،4 تکرار و 12 قطعه جوجه در هرتکراردرقالب طرح کاملاً تصادفی قرارگرفتند.تیمارها بدین صورت بودکه میزا ن نیترات آب مصرفی مرغداری حدود 10 میلی‌گرم بود (گروه شاهد) و درسایرتیمارها ازسطوح 40، 70، 100 میلی‌گرم نیترات استفاده شد. یک گروه نیزمصرف کننده آب حداقل نیترات (8/1 میلی گرم نیترات در لیتر) بود. نتایج نشان دادکه سطوح مختلف نیترات آب برمصرف خوراک اثری نداشت، امامصرف خوراک درفاصله 42-0 روزگی درگروه دریافت کننده آب حداقل نیترات (8/1 میلی گرم نیترات در لیتر) بطورمعنی‌داری نسبت به گروه شاهدکاهش یافت. سطوح مختلف نیترات در 21 روزگی تأثیرمعنی‌داری برروی افزایش وزن روزانه جوجه‌ها نداشت گروه شاهد نسبت به سایرگروهها افزایش وزن معنی‌داری رادر 42 روزگی ازخود نشان داد .مصرف 100 میلی‌گرم نیترات موجب افزایش معنی‌دارضریب تبدیل خوراک درفاصله 42-1 روزگی شد.حداقل ضریب تبدیل خوراک در گره دریافت کننده آب معمولی مشاهده شد. وزن اندام‌های لنفاوی نشان دادکه ببیشترین وزن طحال و بورس درتیمارحاوی آب 70 میلی‌گرم نیترات مشاهده شد. سطوح مختلف نیترات برLDLسرم خون جوجه‌های گوشتی اثرمعنی‌داری نداشت، اما باعث افزایش میزان کلسیم،پتاسیم،HDL/LDL درگروه دریافت کننده آب حداقل نیترات(8/1 میلی گرم نیترات در لیتر) شد. بیشترین میزان پروتئین کل درگروه شاهدمشاهده گردید. بطورکلی نتایج این آزمایش نشان دادکه افزایش سطوح نیترات آب، موجب کاهش عملکرد و افزایش میزان گلوکز و LDL خون در جوجه های گوشتی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect different levels of nitrate water on performance and blood parameter of broiler chicks

نویسندگان [English]

  • alireza hessabi nameghi 1
  • Homayoon amini 2
1 Department of Animal Science, Agricultural and Natural Resources Research Center of Khorasan, Mashhad, Iran
2
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate of different levels of water nitrate on performance and blood parameter of broiler chicks. 240 day old Ross 308 were assigned in 5 treatments, 4 replicates and 12 chicks per replicate in a completely randomized design. Treatments so that water nitrate concentration was 10 mg in drinking water of poultry farm (control group or CG) and another treatment 40, 70, 100 mg/ Lit nitrate Used. A group used from minimum nitrate(MN) water (nitrate, 1.8 mg/ Lit) respectively. Results showed that different levels of water nitrate did not affect on feed intake (FI), but in distance 42-0 days group used from MN water compared to the control group FI significantly reduced. Treatments in 21-0 days was no effect on FI. Body weight gain (42 days) in CG comparative another groups significantly increased, but different levels of nitrate had no effect on body weight gain in 21 days. Taking 100 mg of nitrate caused a significant increase feed conversion ratio (FCR) in 42-1 days. Minimum FCR was showed that in CG. The results about lymphoid organs showed that maximum weight of spleen and bourse observed in group receiving 70 mg/Lit nitrate. Group drinking MN water had minimum weight of spleen and bourse, but the thymus weight in another groups higher than the CG. Different levels of nitrate had no effect on blood HDL, but on the another blood parameter had significant effect (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrate
  • Broiler
  • Performance
  • Blood parameters
CAPTCHA Image