تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی پودر یونجه در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و نشانگر اکسید کروم

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طیبعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق تعیین مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری و ظاهری تصحیح شده بر حسب نیتروژن (AME و AMEn) و همچنین مقدار انرژی قابل متابولیسم حقیقی و حقیقی تصحیح شده بر حسب نیتروژن (TME و TMEn) پودر یونجه در شترمرغ های نر 3 ماهه بود. پودر یونجه در سطوح صفر، 15، 30 و 40 درصد در جیره پایه جایگزین شد. به منظور انجام این آزمایش در روش جمع آوری کل فضولات و روش استفاده از معرف به ترتیب از 16 و 8 قطعه جوجه شترمرغ نر 3 ماهه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار استفاده شد. اندازه گیری مقدار AME پودر یونجه به دو روش خورانیدن نشانگر اکسید کروم و جمع آوری کل فضولات انجام شد که مقادیر به دست آمده برای این دو روش در سطح 40 درصد به ترتیب 274 ± 2250 و 110 ± 2522 کیلوکالری بر کیلوگرم بود. مقدار AMEn در دو روش مذکور در سطح 40 درصد به ترتیب 268 ± 2044 و 107 ± 2366 کیلوکالری بر کیلوگرم برآورد گردید. اندازه گیری مقدار TME و TMEn پودر یونجه در این آزمایش با استفاده از مقادیر سطوح مختلف ماده آزمایشی توسط روش رگرسیونی به ترتیب 3165 و 2877 کیلوکالری بر کیلوگرم به دست آمد. نتایج حاصله نشان داد که اعداد مربوط به AME و TME و انواع تصحیح شده آن ها براساس نیتروژن که در جداول احتیاجات مرغ ارائه شده اند، بسیار پایین تر از اعداد انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی به دست آمده در شترمرغ است و برای مراحل ابتدایی رشد شترمرغ قابل استفاده نبوده و لذا تعیین انرژی قابل متابولیسم اقلام خوراکی مورد استفاده در تغذیه برای شترمرغ الزامی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Apparent and True Metabolizable Energy of Alfalfa meal for Ostrich via Chromic Oxide Marker and Total Collection Methods

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Ayaz
 • Mahmood Shivazad 1
 • Mohammad Hossein Shahir 2
 • Seyed Abdoullah Hosseini 3
 • Ali Haji Babaei
1 Department of Animal Sciences, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran.
3 Animal Nutrition Department, Animal Science Research Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

This experiment was conducted to determine the AME, AMEn, TME and TMEn of Alfalfa meal for male ostrich at 90 d of age. Experiment was done as a completely randomized design with 5 treatments of 4 replicate and 4 chicks each. Different levels of Alfalfa meal (0, 15, 30 and 40%) were replaced to the basal diet. AME and AMEn were determined via chromic oxid marker and total collection methods. The AME and AMEn of alfalfa meal was 2250±274, 2522±110, 2044±268 and 2366±107 kcal/kg at 40 % of replacement that calculated via chromic oxide marker and total collection excreta respectively. Measurement of TME and TMEn of Alfalfa meal in this experiment calculated by the different levels of feedstuff and were 3165 and 2877 kcal/kg respectively. The result of this experiment showed that using the ME data which calculated via adult leghorn cockerel to formulating the starter diet of ostrich is not suitable and determination of ME via ostrich to using it in the formulation of their diets is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • AME
 • AMEn
 • TME
 • TMEn
 • Alfalfa meal
 • Ostrich
CAPTCHA Image