تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استاد پژوهشی، مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 گـروه علـوم دامـی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

5 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد

6 کارشناس پرورش طیور، جهاد کشاورزی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

جهت بررسی اثرات مکمل نمودن تفاله گوجه فرنگی و روغن های کانولا، سویا و پیه حیوانی بر عملکرد، سیستم ایمنی، اجزاء لاشه و فرآسنجه-های استخوانی جوجه های گوشتی قبل و تحت تنش گرمایی، 792 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه آرین در نه تیمار آزمایشی در 36 پن توزیع شدند. هر تیمار دارای 4 تکرار با 22 قطعه جوجه در هر واحدآزمایشی بود. این آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی 3×3 شامل سه نوع روغن (روغن سویا، کانولا و پیه حیوانی) و سه سطح تفاله گوجه فرنگی (0، 3 و 5 درصد) اجرا شد. برنامه تنش گرمایی از روز 42-29 ، روزانه به مدت 5 ساعت (34- 32 درجه سانتیگراد) اعمال گردید. در روز 28 و 42 از جوجه ها خون گیری و پاسخ ایمنی ارزیابی شد. نوع روغن یا سطح تفاله گوجه تأثیری بر میانگین وزن بدنی، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، راندمان مصرف انرژی، پروتئین و شاخص تولید و سیستم ایمنی جوجه ها نداشت. روغن کانولا باعث کاهش درصد وزنی کبد و چربی بطنی نسبت به پیه حیوانی قبل از تنش گرمایی شد. در جوجه های تحت تنش گرمایی نیز روغن کانولا و تفاله گوجه باعث بهبود درصد وزنی حال و بورس و کاهش چربی بطنی در مقایسه با پیه حیوانی گردید. روغن کانولا و تفاله گوجه فرنگی در شرایط تنش گرمایی قطر دیافیز و ضخامت دیواره خارجی استخوان درشت نی جوجه ها را بهبود بخشیدند. بنابراین جیره های آزمایشی تأثیری بر عملکرد و سیستم ایمنی نداشت، اما افزودن روغن کانولا و تفاله گوجه فرنگی باعث بهبود وزن طحال و بورس و فرآسنجه های استخوانی و کاهش چربی بطنی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the effects of Tomato pomace and herbal and animal oil sources on performance, carcass characteristics, and bone parameters of heat stressed

نویسندگان [English]

 • seyyed javad Hosseini-vashan 1
 • Abolghasem Golian 2
 • Akbar Yaghobfar 3
 • Mohammad reza Nassiry 4
 • Ahmad Reza Raaji 5
 • Pyman Esmaeilinasab 6
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran.
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Professor, Animal Science Research Institute, Agricultural Research, Education, and Extension Organization, Karaj, Iran.
4 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
5 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
6 Poultry Breeding Expert, Ardabil Agriculture Jihad, Ardabil, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effects of supplementation of Tomato pomace (TP), canola, soybean and tallow oils on performance, carcass characteristics, and bone parameters of heat stressed broilers, 792 d-old Arian broiler were divided to 36 pens. Each dietary treatment had 4 replicate with 22 birds each. These factorial experiment (3*3) involved 3 kinds of canola, soybean and tallow oils and 3 levels of 0, 3, and 5 percentage tomato pomace was done in a completely randomized design. The daily heat stress schedule was done from 29-42 days for 5 h (32-34oc). Two blood samples from each replicate were gathered at 28 and 42 d. The kind of oils and levels of TP did not affect body weight, feed intake, FCR, production index, energy efficiency ratio, protein efficiency ratio and immune response. The canola oil reduced the relative weight of liver and abdominal fat pre heat stressed birds. The relative weight of spleen, and burs and bone parameters involved diaphysis diameter and external bone layer thickness were improved when heat stressed birds fed canola oil or TP diets. The canola and TP diets decreased abdominal fat in heat stressed birds. Therefore experimental diets did not affect performance and immune system. The inclusion of canola oil and TP diets improved spleen, burs, bone parameters and abdominal fat.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Oils
 • Tomato pomace
 • Performance
 • bone parameters
 • immune and heat stressed
CAPTCHA Image