بررسی میزان وقوع لنگش در گاوهای هلشتاین با روش گیت اسکورینگ و ارتباط آن با تولید، شکم زایش و امتیاز وضعیت بدنی حیوان

نوع مقاله : علمی پژوهشی- سایر

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

به منظور تعیین امتیاز حرکتی، شدت بروز لنگش و تعیین ارتباط آن با سن حیوان تحقیق حاضر با استفاده از 397 راس گاو شیری هلشتاین انجام گرفت. امتیاز حرکتی با استفاده از 7 ویژگی حرکتی حیوان تعیین شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیش از 56 درصد از گاوهای گله فاقد مشکلات حرکتی بودند. بیش از 40 درصد حیوانات در ردیف گاوهای مشکوک به لنگش تحت کلینیکی قرار گرفتند و در حدود 5/3 درصد گله نیز علایم مشهود لنگش کلینیکی را نشان دادند. همچنین با افزایش سن گاو یا شکم زایش میزان احتمال بروز انواع لنگش در گاوها افزایش یافت.گاوهای شکم اول و دوم کمترین میزان بروز لنگشهای کلینیکی و تحت کلینیکی را نشان دادند. اما از شکم دوم به بالا فراوانی وقوع لنگشهای کلینیکی و تحت کلینیکی افزایش چشمگیری نشان داد. گاوهای شکم اول و دوم با گروه شاهد تفاوت معنی داری در میزان بروز لنگش نشان دادند (01/0P< ). با توجه به گروه بندی حیوانات از نظر میزان تولید، بین گروههای تولیدی تفاوت معنی داری از لحاظ امتیاز حرکتی وجود داشت (01/0P< ) . گاوهای با امتیاز وضعیت بدنی پایین بیشترین میزان بروز لنگش های کلینیکی و تحت کلینیکی را داشتند هر چند که تاثیر امتیاز وضعیت بدنی بر امتیاز حرکتی معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of lameness incidence in Holstein cows using gait scoring method and its relation with animal production, parity and body condition score

نویسندگان [English]

  • Ali Hossein khani
  • Hassan Fazeli
  • Sadegh Alijani
  • Gholamali Moghaddam
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

397 Holstein dairy cows were used to determine locomotion score, lameness prevalence and its relationship with age of the animal and body condition score (BCS). Locomotion score was determined using seven gait properties of animal. The results showed that more than 56% of cows in the herd had no locomotion problems. More than 40% of cows were placed in the group of suspected subclinical lameness and about 3.5% of the cows showed obvious clinical signs of lameness evident. Moreover increasing age or parity has increased the probability of lameness incidence. Primiparous and second parity of cows showed the lowest incidence of clinical and subclinical lameness. However frequency of prevalence of clinical and subclinical lameness increased significantly in older cows (greater than 2 lactations) (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • gait scoring
  • clinical lameness
  • subclinical lameness
  • locomotion score
CAPTCHA Image