بررسی پلی‌مورفیسم مرغان بومی مازندران و اصفهان با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره

نوع مقاله : علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشگاه تهران

4 بخش پژوهشهای بیوتکنولوژی، مو سسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرج، ایران.

چکیده

به منظور شناسایی چند‌شکلی جمعیت مرغان بومی مازندران و اصفهان با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره‌ای، 20 نشانگر ریز‌ماهواره به نام های MCW0014، MCW0081، MCW0183، MCW0067، MCW0104، MCW0123، MCW0330، MCW0165، MCW0069، MCW0020، MCW0222، LEI0094،MCW0295 ،MCW0034 ، MCW0216، ADL0268، ADL0112، ADL0278و lEI0166 مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه خون به ترتیب از 90 و 150 مرغ بومی مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی در مازندران و اصفهان به صورت تصادفی اخذ گردید و تخلیص DNA به روش بهینه شده استخراج نمکی انجام گرفت. تعداد آلل ها بین 6-1 عدد متغیر بودند. در جمعیت مازندران فقط جایگاه MCW0216 و در جمعیت اصفهان جایگاه های MCW0216، MCW67 و MCW222 تک‌شکل بودند. سایر جایگاه ها از چند‌شکلی مناسبی برخوردار بودند. به غیر از دو جایگاه MCW222 و MCW165 در جمعیت مازندران، سایر جایگاه ها انحراف معنی‎داری را در سطح پنج درصد از تعادل هاردی ـ وینبرگ دارا بودند. دامنه هتروزیگوسیتی برای این جایگاه ها بین 7437/0 (در جایگاه LEI0094) در جمعیت اصفهان و 2472/0 (در جایگاه MCW165) در جمعیت مازندران مشاهده شد. کمترین مقدار آلل موثر در هر دو جمعیت متعلق به جایگاه MCW216 و بیشترین آلل موثر مربوط به جایگاه LEI0094 در جمعیت اصفهان بود. بیشترین PIC در جایگاه MCW0104 در جمعیت اصفهان و کمترین PIC در جایگاه MCW165 در جمعیت مازندران دیده شد. در هر دو جمعیت جایگاه های دو آللی کمترین مقادیر شاخص شانون را نشان دادند. جایگاه های با آلل های بیشتر شاخص شانون بالاتری داشتند. به طور کلی میزان چند شکلی جمعیت-های مورد مطالعه نسبتا پایین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of polymorphism in Mazandaran and Esfahan native chicken population using microsatellite markers

نویسندگان [English]

  • Saeid Esmaeilkhanian 1
  • Saeed Ansari Mahyari 2
  • Ardeshir Nejati Javaremi 3
  • Hossein Banabazi 4
  • Majid Sadeghian 1
  • Maryam Tatari 1
1 Isfahan Agricultural and Natural Resources Research Center
2 Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3
4 Department of Biotechnology, Animal Science Research Institute of IRAN (ASRI), Agricultural Research, Education & Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

In order to studying of genetic variation in Mazandaran and Esfahan native chickens, twenty microsatellite markers were evaluated. These microsatellite markers were MCW0014, MCW0081, MCW0183, MCW0067, MCW0104, MCW0123, MCW0330, MCW0165, MCW0069, MCW0020, MCW0222, LEI0094, MCW0295, MCW0034, MCW0216, ADL0268, ADL0112, ADL0278 and lEI0166. Blood samples of 90 and 150 native chickens of Mazandaran and Esfahan were randomly taken respectively. Genomic DNAs were isolated through optimized and modified salting-out procedure. The number of alleles varied from 1 to 6. In Mazandaran population one locus (MCW0216) and in Esfahan population three loci (MCW0216, MCW67 and MCW222) were monomorphic. The other loci were showed appropriate polymorphism. All the loci except MCW222 and MCW165 in Mazandaran population showed deviations from Hardy-Weinberg equilibrium (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • locus
  • Polymorphism
  • effective allele
  • Heterozygosity
CAPTCHA Image