اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثرات 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول [1, 25 (OH)2 D3]و عصاره هیدرو الکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر عملکرد، ابقای مواد معدنی، معدنی شدن استخوان و خصوصیات مکانیکی استخوان جوجه های گوشتی انجام شد. تیمارها در قالب فاکتوریل (2×3×2) شامل جیره کنترل مثبت با سطح کافی کلسیم و کنترل منفی (کاهش 30 درصدی سطح کلسیم)، 3 سطح عصاره بوزیدان (صفر، 75 و150 میلی گرم در کیلوگرم جیره) و 2 سطح 1-25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (صفر و 5/0 میکروگرم در کیلوگرم جیره) بود. تعداد600 قطعه جوجه گوشتی یکروزه راس 308 بصورت تصادفی در 60 عدد پن و 10 پرنده در هر کدام توزیع گردید. هر تیمار دارای 5 تکرار (50 پرنده در هر تیمار) بود. جیره های آزمایشی بطور نامحدود در اختیار جوجه ها از 1 تا 42 روزگی قرار گرفت. در 21 و 42 روزگی یک پرنده از هر تکرار کشتار و استخوان درشت نی چپ جدا گردید. تیمارهای غذایی مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی را تحت تاثیر قرار ندادند. بیشترین افزایش وزن در 42 روزگی (75/2475 گرم) در پرندگانی که از سطح کافی کلسیم مکمل شده با 75 میلی گرم در کیلوگرم بوزیدان تغذیه شده بودند ثبت گردید. در سطوح کمتر کلسیم جیره ابقای کلسیم و فسفر بطور معنی داری بیشتر بود. مکمل سازی 150 میلی گرم در کیلوگرم بوزیدان بطور معنی داری ابقای کلسیم در پرندگانی را که جیره کنترل منفی (09/83 درصد) دریافت کرده بودند را در مقایسه با کنترل مثبت (35/66) افزایش داد. صرف نظر از سطح کلسیم جیره، استفاده از 75 میلی گرم در کیلوگرم بوزیدان به همراه 5/0 میکروگرم در کیلوگرم 1, 25 (OH)2 D3 بطور معنی داری ابقای کلسیم را بهبود داد. در 21 روزگی، میزان کلسیم درشت نی در پرندگانی که بوزیدان مصرف کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل بیشتر بود. در حالیکه هیچگونه اثری در روز 42 دیده نشد. میزان کلسیم درشت نی پرندگانی که جیره کنترل منفی مکمل شده با 75 میلی گرم بوزیدان و 5/0 میکروگرم 1, 25 (OH)2 D3 دریافت کرده بودند مشابه با آنهایی بودند که فقط 150 میلی گرم بوزیدان مصرف کرده بودند. مکمل سازی 1, 25 (OH) 2 D3 در جیره بطور معنی داری کلسیم درشت نی را در 42 روزگی افزایش داد. استفاده از عصاره بوزیدان نیز بطور معنی داری نیروی شکاف و سختی استخوان را افزایش داد. این آزمایش نشان داد که استفاده از عصاره بوزیدان اثرات مثبتی بر ابقای کلسیم، کلسیمی شدن استخوان و خصوصیات مکانیکی آن داشته و بر عملکرد پرنده تاثیر منفی ندارد. از طرفی اثرات همکوشی میان عصاره بوزیدان و 1, 25 (OH)2 D3 بر ابقای کلسیم و کلسیمی شدن استخوان مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Dietary 1, 25-Dihydroxycholecalciferol and Root Hydroalcoholic Extract of Withania somnifera on Bone Mineralisation and Strength of Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taher Mirakzehi 1
  • Hasan Kermanshahi 1
  • Abolghasem Golian 1
  • Ahmad Reza Raaji 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to investigate the effects of 1, 25-Dihydroxycholecalciferol (1, 25 (OH)2 D3) and
root hydroalcoholic extract of Withania somnifera (WS) root on performance, mineral retention, bone
mineralisation and mechanical characteristics of broiler chicks. Treatments were arranged factorially (2×3×2)
consisted of a positive control with adequate Ca and a negative control diet (Ca level reduced by 30%), three
levels of WS (0, 75 and 150 mg/kg diet), and two levels of 1, 25 (OH)2 D3 (0 and 0.5 g/kg diet). Six hundred
male day old Ross 308 broiler chicks were randomly distributed into 60 floor pens, 10 birds each. Each treatment
was replicated 5 times (50 birds). Each diet was fed ad libitum to chicks from day one to 42 d of age. On d 21
and 42, one bird per replicate was killed and left tibia removed. Dietary treatments did not influence feed intake
and feed conversion efficiency. The maximum body weight gain (2475.75 g) was noted in group fed adequate
dietary Ca supplemented with 75 mg/kg WS. The retention of Ca and P were significantly higher at lower level
of dietary Ca. Supplementation of 150 mg/kg WS significantly improved dietary Ca retention in birds received a
negative control (83.09%) compared to those consumed positive control diet (66.35%). Regardless of dietary Ca
level, in birds fed 75 mg/kg WS, addition of 0.5 g/kg 1, 25 (OH)2 D3 significantly improved Ca retention. On d
21, Birds received WS had significantly higher tibia Ca compared to those of control group. Whereas, no
significant effects was noted at 42 d. Birds fed on negative control diet supplemented with 75 mg/kg WS and 0.5
g/kg 1, 25 (OH)2 D3 displayed similar tibia Ca compared to those fed only 150 mg/kg WS. Supplementation of
1, 25 (OH)2 D3 in diet significantly increased tibia Ca at 42 d of age. Tibia shear force and stiffness significantly
increased by supplementation of Withania somnifera. The present study indicated that Withania somnifera
supplementation exerts positive effects on Ca retention, bone calcification and mechanical properties without
adverse effects on performance. Also, synergistic effects of withania Somnifera and 1, 25 (OH)2 D3 was
observed on Ca retention and bone calcification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium retention
  • Bone mineralisation
  • Bone strength
  • Broiler chick
CAPTCHA Image